10 สวัสดิการที่คนทำงานต้องการจากองค์กรมากที่สุด

19/11/18   |   72.7k   |  

 

ผลการสำรวจจากคนทำงานจำนวน 7,420 คน พบว่า 10 สวัสดิการแรกที่คนทำงานต้องการมากที่สุด ได้แก่

 1. โบนัส
 2. วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย
 3. ประกันสังคม
 4. ประกันสุขภาพ
 5. ค่าล่วงเวลา
 6. เงินออมพิเศษ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 7. ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวของพนักงาน
 8. เวลาทำงานที่ยืดหยุ่นได้ (Flexible Hour)
 9. ประกันชีวิต
 10. เบี้ยขยัน

อย่างไรก็ตามผลสำรวจยังเผยให้เห็นอีกด้วยว่าคนทำงานในแต่ละกลุ่มนั้นมีความต้องการสวัสดิการที่แตกต่างกันออกไป

 

 

การจะตัดสินใจทำงานกับองค์กรใดองค์กรหนึ่ง นอกเหนือจากเรื่องผลตอบแทนที่คนทำงานส่วนใหญ่ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกแล้ว ปัจจัยที่คนทำงานให้ความสำคัญรองลงมาก็คือ “สวัสดิการ” ดังนั้นการดูแลพนักงานให้สนใจอยากร่วมทำงาน หรืออยู่ทำงานกับองค์กรให้ยาวนานที่สุดผ่านการให้สวัสดิการต่าง ๆ จึงถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งที่องค์กรมองข้ามไม่ได้ เพราะสวัสดิการถือเป็นขวัญกำลังใจที่จะช่วยให้พนักงานทำงานร่วมกับองค์กรได้อย่างมีความสุข 

ด้วยเหตุนี้ JobThai จึงได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของคนทำงานทั่วประเทศในประเด็น “สวัสดิการที่คนทำงานต้องการจากองค์กร” ขึ้น

 

สวัสดิการที่คนทำงานต้องการจากองค์กร

 

10 สวัสดิการที่คนทำงานต้องการจากองค์กรมากที่สุด_Overview 10 สวัสดิการที่องค์กรให้และสวัสดิการที่คนทำงานต้องการ

 

ซึ่งผลการสำรวจจากคนทำงานจำนวน 7,420 คน พบว่า

10 สวัสดิการแรกที่คนทำงานต้องการมากที่สุด ได้แก่

 1. โบนัส
 2. วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย
 3. ประกันสังคม
 4. ประกันสุขภาพ
 5. ค่าล่วงเวลา
 6. เงินออมพิเศษ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 7. ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวของพนักงาน
 8. เวลาทำงานที่ยืดหยุ่นได้ (Flexible Hour)
 9. ประกันชีวิต
 10. เบี้ยขยัน

 

สวัสดิการที่องค์กรจัดสรรให้กับพนักงาน

นอกจากนั้น JobThai ยังได้ทำการสำรวจฝ่ายบุคคลจากองค์กรต่าง ๆ ในหัวข้อ “สวัสดิการที่องค์กรจัดสรรให้กับพนักงาน” จำนวน 457 คน ทั่วประเทศอีกด้วย ซึ่งผลการสำรวจพบว่า

10 สวัสดิการที่องค์กรจัดสรรให้กับพนักงานมากที่สุด ได้แก่

 1. วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย
 2. ประกันสังคม
 3. โบนัส
 4. ค่าล่วงเวลา
 5. กิจกรรมสันทนาการ
 6. ชุดทำงาน
 7. ตรวจสุขภาพประจำปี
 8. เบี้ยขยัน
 9. เงินสนับสนุน เช่น งานแต่งงาน งานอุปสมบท
 10. ประกันอุบัติเหตุ

 

หากเปรียบเทียบสวัสดิการที่องค์กรให้พนักงานกับสวัสดิการที่พนักงานต้องการ จะพบว่ามีตรงกัน 5 สวัสดิการ ได้แก่ โบนัส วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย ประกันสังคม ค่าล่วงเวลา และเบี้ยขยัน ในขณะที่สวัสดิการด้านสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาลคนในครอบครัว ประกันชีวิต ฯลฯ เป็นสวัสดิการที่พนักงานยุคใหม่ต้องการนอกเหนือจากเรื่องรายได้ แต่กลับไม่ได้ถูกนำมาเป็นสวัสดิการที่องค์กรมอบให้แก่พนักงานใน 10 สวัสดิการแรก

 

อย่างไรก็ตามผลสำรวจยังเผยให้เห็นอีกด้วยว่าคนทำงานในแต่ละกลุ่มนั้นมีความต้องการสวัสดิการที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

 

สวัสดิการของคนทำงานตามช่วงอายุ (Generation)

เมื่อแบ่งกลุ่มคนทำงานออกเป็นตามช่วงอายุพบว่า Gen X จะให้ความสำคัญกับสวัสดิการด้าน “เงินออม” เนื่องจากเป็นวัยที่กำลังใกล้เกษียณ หลักประกันที่จะช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีหลังเกษียณจึงเป็นเรื่องจำเป็น ในทางกลับกันกลุ่มคนทำงาน Gen Y และ Gen Z ไม่ได้มองว่าสวัสดิการด้านนี้สำคัญ แต่ให้ความสำคัญกับสวัสดิการด้าน “ค่าล่วงเวลา” และ “เบี้ยขยัน” มากกว่า

 

10 สวัสดิการที่คนทำงานต้องการจากองค์กรมากที่สุด_สวัสดิการคนทำงานต้องการแบ่งตาม Generation

 

สวัสดิการของคนทำงานตามเพศ (Gender)

ผลการสำรวจพบว่าสวัสดิการที่คนทำงานแต่ละเพศให้ความสำคัญนั้นแตกต่างกันคือ เพศชายต้องการ “เวลาทำงานที่ยืดหยุ่นได้” ในขณะที่เพศหญิงต้องการ “เงินค่าล่วงเวลา” มากกว่า

 

10 สวัสดิการที่คนทำงานต้องการจากองค์กรมากที่สุด_สวัสดิการคนทำงานต้องการแบ่งตามเพศ

 

สวัสดิการของคนทำงานตามระดับงาน (Level)

สำหรับสวัสดิการที่แบ่งตามระดับงานนั้น คนทำงานระดับผู้บริหารจะให้ความสำคัญในเรื่อง “ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว” มากกว่าคนทำงานในระดับอื่น ๆ  ส่วนสวัสดิการด้าน “โบนัส” “วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย” และ “ประกันสุขภาพ” เป็นสิ่งที่คนทำงานในทุกระดับต้องการ

 

10 สวัสดิการที่คนทำงานต้องการจากองค์กรมากที่สุด_สวัสดิการคนทำงานต้องการแบ่งตาม Level

 

สวัสดิการของคนทำงานตามประเภทธุรกิจ (Industry)

จากการสำรวจคนทำงานที่อยู่ในประเภทธุรกิจที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากที่สุด 5 อันดับในเว็บไซต์ JobThai ได้แก่ อาหาร-เครื่องดื่ม บริการ ค้าปลีก ยานยนต์ และก่อสร้าง พบว่าโดยภาพรวมสวัสดิการที่คนทำงานต้องการเหมือนกันคือ “โบนัส” “วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย” และ “ประกันสังคม”

ส่วนคนทำงานในประเภทธุรกิจยานยนต์นั้นมีความต้องการสวัสดิการด้าน “ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว” และ “เงินออม” มากกว่าคนทำงานในประเภทธุรกิจอื่น ๆ ในขณะที่สวัสดิการที่คนทำงานในธุรกิจก่อสร้างมีความต้องการมากกว่าคนทำงานในธุรกิจอื่นก็คือ “เวลาทำงานที่ยืดหยุ่นได้”

 

10 สวัสดิการที่คนทำงานต้องการจากองค์กรมากที่สุด_สวัสดิการคนทำงานต้องการแบ่งตามประเภทธุรกิจ

 

สวัสดิการของคนทำงานในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด (Area)

คนทำงานที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีความต้องการสวัสดิการด้าน “เวลาทำงานที่ยืดหยุ่นได้” เนื่องจากการทำงานที่ยืดหยุ่นจะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางได้ส่วนหนึ่ง ส่งผลให้คนทำงานในกรุงเทพฯ สามารถจัดสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้มากขึ้น ในขณะที่คนทำงานที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดให้ความสำคัญกับสวัสดิการด้าน “ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว” มากกว่า

 

10 สวัสดิการที่คนทำงานต้องการจากองค์กรมากที่สุด_สวัสดิการคนทำงานต้องการแบ่งตามพื้นที่

 

ผลการสำรวจทั้งหมดที่กล่าวมาจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางสำหรับองค์กรที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารพนักงาน เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นขององค์กร ตลอดจนเป็นการแสดงถึงความใส่ใจที่องค์กรมีต่อพนักงาน โดยเฉพาะในยุคที่เรื่องสวัสดิการของพนักงานมีผลต่อการตัดสินใจเข้าทำงานมากขึ้น ดังนั้นสวัสดิการจึงเป็นเรื่องที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล และผู้บริหารต้องหันมาให้ความสำคัญไม่แพ้เรื่องอื่น ๆ เพราะหากองค์กรสามารถจัดสรรสวัสดิการแปลกใหม่ตามความเหมาะสมให้กับพนักงานได้ ก็จะช่วยดึงดูดให้คนอยากมาร่วมงาน และมีส่วนช่วยในการรักษาพนักงานไว้กับองค์กรได้เช่นกัน

 

 

JobThai มี Line แล้วนะคะ

ติดตามสาระความรู้สำหรับคนทำงาน ที่ย่อยง่าย อ่านสนุก และพูดคุยทุกแง่มุมเกี่ยวกับการทำงานอย่างใกล้ชิดที่

เพิ่มเพื่อน

 

tags : hr, ทรัพยากรบุคคล, human resource, คนทำงาน, สวัสดิการ, employee benefits, การดูแลพนักงาน, เคล็ดลับสำหรับคนทำงาน, การทำงานติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม