JobThai เปิดเผยข้อมูลการหางาน สมัครงาน ของนิสิต นักศึกษาจบใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

JobThai เปิดเผยข้อมูลการหางาน สมัครงาน ของนิสิต นักศึกษาจบใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
08/09/16   |   5.7k   |  

การก้าวเข้าสู่โลกการทำงานมักเป็นเรื่องที่น่าหวั่นใจของนิสิต นักศึกษาทุกยุคทุกสมัย เพราะถือว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มตัว อีกทั้งยังเป็นก้าวแรกที่จะได้นำความรู้ ความสามารถมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่และะมีความรับผิดชอบอย่างที่ผู้ใหญ่สักคนจะมีอย่างเต็มตัว โดยในช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงที่นิสิต นักศึกษาจบใหม่ในปีการศึกษา 2558 ทั่วประเทศสำเร็จการศึกษา และเริ่มหางาน สมัครงานกันอย่างเต็มที่ จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาปี 2558 พบว่าในปีการศึกษา 2558 นี้ มีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วประเทศประมาณ 300,000 คน  ซึ่งจำนวน 140,000 คนทั่วประเทศนั้นได้ทำการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ JobThai

 

จากจำนวนนิสิต นักศึกษาจบผู้ใช้งานกว่า 140,000 คน จากจำนวนนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ พบว่า นักศึกษาที่จบปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาตรีที่ใช้บริการ JobThai มีจำนวน 140,0000 คน โดยคิดเป็นเพศชาย 39% และเพศหญิง 61% โดยในแต่ละเพศนั้นมีที่มาแตกต่างกัน 

 

นักศึกษาจบใหม่ ชาย ที่ใช้บริการ JobThai

 

 

จากเพศชาย 39% นั้น พบว่าเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลมากที่สุด จำนวน 16.6%  มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือรองลงมาเป็นอันดับ 2 คือ 7.15% และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นอันดับ 3 มีจำนวน 5.5% 

 

นักศึกษาจบใหม่ หญิง ที่ใช้บริการ JobThai

 

 

ในขณะที่เพศหญิงที่ได้ฝากประวัติไว้ในเว็บไซต์ JobThai มีจำนวนคิดเป็น 61% ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลมากที่สุดเป็นอันดับ 1 เช่นเดียวกับเพศาย มีจำนวนถึง 32.6% มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอันดับ 2 คิดเป็น 10.5% และมีภูมิลำเนาอยู่ในภาคตะวันออกเป็นอันดับ 3 มีจำนวน 6.6% 

 

10 อันดับสาขาการศึกษาของนักศึกษาจบใหม่ ชาย ได้แก่


โดยสาขาที่นักศึกษาชาย จบการศึกษามากที่สุดได้แก่ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เครื่องกล โรงงาน จำนวน 10.82% จบการศึกษาจากสาขา โปรแกรมเมอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ IT เป็นอันดับ 2 อยู่ที่ 8.26% และการบริหาร การจัดการ บุคคล เป็นอันดับ 3 ที่ 7.80% 

 

10 อันดับสาขาการศึกษาของนักศึกษาจบใหม่ หญิง

 


 

ในขณะที่นิสิต นักศึกษาหญิง จบการศึกษาจากสาขา การบริหาร การจัดการ บุคคล มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ที่ 12.22% จบการศึกษาจากสาขาบัญชี การเงิน การธนาคาร เป็นอันดับ 2 ที่ 11.99% และจบการศึกษาจากสาขาอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ อันดับ 3 ที่ 9.43% 

 

ประเภทงานที่เปิดรับนักศึกษาจบใหม่มากที่สุด ได้แก่

 

โดยสาขาอาชีพที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาจบใหม่ เข้าทำงานมากที่สุด คือประเภทงานขาย 25.2%  อันดับ 2 คือประเภทงานบริการลูกค้า 16.1% และอันดับ 3 คืองานวิศวกรรม 8.7% 

 

สาขาอาชีพที่นิสิต นักศึกษาจบใหม่มีการสมัครงานมากที่สุด

 

 

สาขาอาชีพที่นักศึกษาทั่วประเทศไทยสมัครงานมากที่สุด อันดับ 1 ได้แก่ งานวิศวกรรม อาทิ วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมอุตสาหการ-โรงงาน วิศวกรรมไฟฟ้า 16.96%  งานจัดซื้อ-ธุรการ เป็นอันดับ 2 มีการสมัครงาน 11.49% และ งานผลิต-ควบคุมคุณภาพ เป็นอันดับ 3 มีการสมัครงาน 10.58%

 

สาขาอาชีพที่นิสิต นักศึกษาจบใหม่มีอัตราการแข่งขันสูงที่สุด

 

 

อัตราแข่งขันนี้คำนวนจากจำนวนใบสมัครที่ส่งมาสมัครงานในตำแหน่งนั้นๆ โดยในกลุ่มของนิสิต นักศึกษาจบใหม่พบว่า งานที่มีอัตราการแข่งขันสูงที่สุดเป็นอันดับ 1 คืองานวิทยาศาสตร์-วิจัยพัฒนา โดยใน 1 อัตราจะมีผู้สมัครงาน 32 คน อันดับ 2 ได้แก่ งานทรัพยากรบุคคล  1 อัตราจะมีผู้สมัครงาน 15.5 คน และอันดับ 3 ได้แก่ งานวิชาการ-อาจารย์ ใน 1 อัตราจะมีผู้สมัครงาน 15 คน 

 

10 สาขาอาชีพที่นักศึกษาจบใหม่สมัครมากที่สุด โดยเรียงลำดับตามเงินเดือนที่นักศึกษาจบใหม่ต้องการจากตำแหน่งงานนั้น

 

ตำแหน่งงานที่นิสิต นักศึกษาจบใหม่ เรียกเงินเดือนสูงที่สุดได้แก่งาน งานวิศวกรรม  โดยเรียกเงินเดือนเริ่มต้นที่ 17,600 - 28,000 บาท อันดับ 2 ได้แก่ งานไอที-โปรแกรมเมอร์ เริ่มต้นที่ 14,800-25,000 บาท และอันดับ 3 ได้แก่ งานสิ่งแวดล้อม/ISO เริ่มต้นที่ 16,000-22,000 บาท 

 

ข้อมูลทั้งหมดนี้ถูกประมวลผลในช่วงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2559 เนื่องจาก JobThai นั้นมีงานอัพเดททุกวันมากกว่า 80,000 อัตรา แบ่งหมวดหมู่งานตามสาขาอาชีพกว่า 130 อาชีพ จาก 40 กลุ่มธุรกิจ ทำให้สถิติต่างๆ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น หรือลดลงเมื่อเวลาผ่านไป

 

นอกจากนี้ JobThai ยังได้ทำการสำรวจและวิจัยในหัวข้อทักษะการทำงานที่นักศึกษาจบใหม่คิดว่าตัวเองถนัดและไม่ถนัดมากที่สุด ผ่านการจัดกิจกรรม Career Ready Guide ซึ่งได้ทำการสำรวจและรับฟังข้อคิดเห็นต่างๆ โดยตรงจากนิสิต นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศกว่า 10,000 คน โดยให้นิสิต นักศึกษาประเมินตนเองถึงทักษะ ด้านต่างๆ ที่ต้องนำไปใช้ในการทำงาน พบว่า

 

ทักษะการทำงานที่นักศึกษาจบใหม่คิดว่าตัวเองถนัดและไม่ถนัดมากที่สุด

 

 

ทักษะที่นิสิต นักศึกษาคิดว่าตนเองถนัดไม่ถนัดมากที่สุด ได้แก่ การเขียนอีเมล การนำเสนองาน ความเป็นผู้นำ การเขียนรายงาน และการย่อความ สรุปความ ส่วนทักษะที่นักศึกษาคิดว่าตนเองถนัดมากที่สุด ได้แก่ การสืบค้นข้อมูลข่าวสาร การทำงานเป็นทีม และการประสานงาน ตามลำดับ 

 

โดยทักษะต่างๆ เหล่านี้ ล้วนมีความจำเป็นต่อโลกการทำงานและเป็นปัจจัยสำคัญที่องค์กรใช้พิจารณาเข้ารับทำงาน ซึ่งนิสิต นักศึกษาควรจะพัฒนาและฝึกฝนให้มีความพร้อมในทักษะเหล่านั้นมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับปัจจุบันที่หลายองค์กรต่างมองหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติหลากหลาย เพื่อช่วยยกระดับองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

JobThai มี Line แล้วนะคะ

ติดตามสาระความรู้สำหรับคนทำงาน ที่ย่อยง่าย อ่านสนุก และพูดคุยทุกแง่มุมเกี่ยวกับการทำงานอย่างใกล้ชิดที่

เพิ่มเพื่อน

 

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, นักศึกษาจบใหม่, freshgradติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม