งานราชการ สำนักงานประกันสังคม รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 6 อัตรา

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน - 30 เมษายน พ.ศ. 2567

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ครูฝึกฝีมือแรงงาน (ช่างเครื่องมือกล)

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 13,800 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการผลิต ทางเครื่องมือกล ทางเทคนิคการผลิต ทางผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ทางแม่พิมพ์พลาสติก ทางแม่พิมพ์โลหะ
2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านเทคนิคการผลิตช่างเครื่องมือกลเป็นอย่างดี

ลักษณะงาน
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความชํานาญทางเทคนิค หรือทักษะเฉพาะในการสอนภาคทฤษฎี เชิงปฏิบัติและสอนภาคปฏิบัติ ซึ่งใช้เทคโนโลยีระดับต้นให้กับผู้รับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทํางาน ฝึกอาชีพ ฝึกยกระดับฝีมือ และฝึกตามคําขอของสถานประกอบการ และหน่วยราชการ รวมทั้งร่วมจัดและควบคุมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ร่วมปฏิบัติและควบคุมกิจกรรมเสริมทักษะ
2. ร่วมจัดทําหลักสูตรเตรียมเข้าทํางานและฝึกอาชีพ รวมทั้งการทดลองใช้หลักสูตรก่อนนําไปใช้สอนผู้รับการฝึก
3. จัดทําต้นฉบับเอกสารประกอบการฝึก และสื่อการเรียนการสอน
4. ศึกษา อบรม ค้นคว้าเกี่ยวกับวิทยาการต่างๆ ทางด้านเทคนิค เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสมัยใหม่

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานช่างเทคนิคเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. ครูฝึกฝีมือแรงงาน (อาหารและโภชนาการ)

จำนวน: 2 อัตรา

เงินเดือน: 13,800 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชนาการเป็นอย่างดี

ลักษณะงาน

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความชํานาญทางเทคนิค หรือทักษะเฉพาะในการสอนภาคทฤษฎี เชิงปฏิบัติและสอนภาคปฏิบัติ ซึ่งใช้เทคโนโลยีระดับต้นให้กับผู้รับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทํางาน ฝึกอาชีพ ฝึกยกระดับฝีมือ และฝึกตามคําขอของสถานประกอบการ และหน่วยราชการ รวมทั้งร่วมจัดและควบคุมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ร่วมปฏิบัติและควบคุมกิจกรรมเสริมทักษะ
2. ร่วมจัดทําหลักสูตรเตรียมเข้าทํางานและฝึกอาชีพ รวมทั้งการทดลองใช้หลักสูตรก่อนนําไปใช้สอนผู้รับการฝึก
3. จัดทําต้นฉบับเอกสารประกอบการฝึก และสื่อการเรียนการสอน
4. ศึกษา อบรม ค้นคว้าเกี่ยวกับวิทยาการต่างๆ ทางด้านเทคนิค เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสมัยใหม่

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานบริการอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

จำนวน: 3 อัตรา

เงินเดือน: 13,800 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
2. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office

ลักษณะงาน

1. จัดทําและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
2. รวบรวมรายละเอียดการจัดทํางบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการทํางบประมาณประจําปีของหน่วยงาน
3. ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสําคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน
4. ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางานของหน่วยงาน
5. ประสานงานในระดับกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ความชํานาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางานของหน่วยงาน

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานการเงิน/ธนาคาร, งานบัญชีเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 - 30 เมษายน พ.ศ. 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://sso.thaijobjob.com หัวข้อ "รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป"

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, สำนักงานประกันสังคม, งานช่างเทคนิค, งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม, งานการเงิน/ธนาคาร, งานบัญชีติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม