งานราชการ กรมที่ดิน รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 37 อัตรา

17/12/22   |   4.1k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 37 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. พนักงานการพิมพ์

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 11,280 - 13,800 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างพิมพ์หรือการพิมพ์

ลักษณะงาน
1. จัดทําแม่พิมพ์ลายเส้น สกรีน ตกแต่ง แก้ไข ทําแม่พิมพ์หน้าราบ หรือทําแม่พิมพ์เส้นสูง             
2. ใช้และควบคุมเครื่องพิมพ์ จัดพิมพ์ตามลําดับขั้นตอนต่างๆ บํารุงรักษาเครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์ เกี่ยวกับการพิมพ์                                                                             
3. ตัดกระดาษ จัดเตรียมกระดาษป้อนเข้าเครื่องพิมพ์ ตีเส้นบรรทัด ลับใบมีด พับกระดาษ และจัดทํารูปเล่มสิ่งพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น                                                    
4. เรียงหน้า ตัดเจียนขอบกระดาษ ปรุกระดาษ พับเอกสารด้วยมือหรือเครื่องจักร
5. ช่วยทําการให้สีและแยกสีจากต้นฉบับ เพื่อถ่ายและทําแม่พิมพ์ทั้งชนิดลายเส้นและสกรีน
6. ตรวจทานความถูกต้อง ความสวยงาม ความเรียบร้อยของต้นฉบับก่อนทําการพิมพ์               
7. ทําหน้าที่ออกแบบ สร้างต้นฉบับแม่พิมพ์ต่างๆ เพื่อส่งช่างทําแม่พิมพ์
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งช่างพิมพ์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. พนักงานเขียนแผนที่

จำนวน: 10 อัตรา

เงินเดือน: 11,280 - 13,800 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ลักษณะงาน

1. เขียน - ซ่อมต้นร่างแผนที่เพื่อนําต้นฉบับไปใช้ในลักษณะการพิมพ์ลายเส้น เขียนแยกสีแผนที่ ติดรายละเอียดแผนที่ในฟิล์มต้นร่างแผนที่ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. การลงรูปแผนที่ในระวางแผนที่ และในโฉนดที่ดิน ทําการจําลองรูปแผนที่จากระวางแผนที่เพื่อส่งใช้ในราชการได้                                                          
3. สามารถใช้โปรแกรมเบื้องต้นสําหรับปฏิบัติในฝ่ายรังวัดของงานกรมที่ดินได้
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมืองเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

3. พนักงานบริการทั่วไป

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 11,280 - 13,800 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ลักษณะงาน

1. ทําหน้าที่รับ - ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. จัดเก็บหนังสือให้เป็นหมวดหมู่ และค้นหาหนังสือ 
3. พิมพ์หนังสือและแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
4. ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ 
5. ช่วยรวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป ช่วยทําบันทึกย่อเรื่อง                     .
6. ช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่อ อํานวยความสะดวก
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไปเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

4. พนักงานบันทึกข้อมูล

จำนวน: 17 อัตรา

เงินเดือน: 11,280 - 13,800 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ลักษณะงาน

1. พิมพ์หนังสือที่เป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เช่น พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คําสั่ง แบบฟอร์ม เป็นต้น
2. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด และ/หรือเครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้ เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับพิมพ์ เช่น เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ เป็นต้น
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งป้อนข้อมูลเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

5. ขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

จำนวน: 3 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมและทักษะงานในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลตามข้อ 1 (1) ข้อใดข้อหนึ่งหลายข้อรวมกันมาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีหลักฐานเป็นหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
2. ได้รับใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์ 

ลักษณะงาน

1. ขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ชนิดใดชนิดหนึ่ง ดังต่อไปนี้
      1. รถแทรกเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ 150 BHP ขึ้นไป           
      2. รถยนต์บรรทุกเทท้าย รถยนต์บรรทุกน้ำ ที่มีความจุตั้งแต่ 10 ลูกบาศก์หลาขึ้นไป 
      3. รถขุดตักดินทุกชนิด ทุกขนาด                                         
      4. รถลาก รถพ่วง ขนาดตั้งแต่ 20 ตันขึ้นไป
      5. รถเกลี่ย ขนาดตั้งแต่ 150 BHP ขึ้นไป                         
      6. รถตักทุกแบบ ขนาดตั้งแต่ 150 BHP ขึ้นไป
2. บํารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักรกลขนาดหนัก และเครื่องจักรกลขนาดเบาได้
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้กํากับดูแลมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งขนส่งเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

6. พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน: 2 อัตรา

เงินเดือน: 13,800 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างไฟฟ้ากําลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ลักษณะงาน

1. ควบคุม ดูแลระบบสารสนเทศ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เครือข่ายสื่อสารและสํารองข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ 
2. แก้ไขปัญหาด้านเทคนิคเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสารเบื้องต้น
3. ให้คําปรึกษา แนะนํา การใช้คอมพิวเตอร์ให้กับเจ้าหน้าที่ของสํานักงานที่ดิน 
4. ประสานงานระหว่างศูนย์สารสนเทศที่ดิน สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมที่ดิน และสํานักงานที่ดินจังหวัด สาขา ส่วนแยก และอําเภอ 
5. รายงานปัญหาและอุปสรรค ให้กรมที่ดินทราบทุกเดือน ตามแบบรายงานที่กําหนด
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งคอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์, ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

7. พนักงานแผนที่ภาพถ่าย

จำนวน: 3 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสํารวจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศ

ลักษณะงาน

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพดาวเทียม และข้อมูลเชิงพื้นที่อื่นๆ เพื่อจัดหาหรือเพื่อเตรียมการคัดเลือกบริเวณที่จะทําแผนที่ และหรือระบบภูมิสารสนเทศ
2. จัดสร้างระวางขยายภาพถ่ายและระวางแผนที่ภาพถ่าย เพื่อใช้ในการออกเอกสารสิทธิ พิสูจน์สิทธิในที่ดิน และให้บริการแก่หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป
3. ทําการวางโครงข่ายสามเหลี่ยมทางอากาศ กําหนดจุดบังคับภาพ รังวัดและคํานวณปรับแก้ค่าพิกัด และบันทึกข้อมูลผลการรังวัด เพื่อใช้ในการจัดทําแผนที่ต่างๆ
4. จัดสร้างระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
5. อ่านแปลและตีความภาพถ่ายทางอากาศและวิเคราะห์ภาพดาวเทียม เพื่อดูร่องรอยการใช้ประโยชน์ที่ดิน

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมืองเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดเว็บไซต์ กรมที่ดิน http://www.dol.go.th หัวข้อ "รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป" หรือ https://dol.thaijobjob.com

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมที่ดิน, ภูมิศาสตร์/แผนที่/gis/ผังเมือง, จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป, ขนส่ง, คอมพิวเตอร์/it/โปรแกรมเมอร์, ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม