งานราชการ กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบ 6 อัตรา

งานราชการ กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบ 6 อัตรา
03/07/23   |   17.3k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เจ้าพนักงานขนส่ง

จำนวน: 3 อัตรา

เงินเดือน: 9,400 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา          

ลักษณะงาน
1. ดําเนินการติดต่อประสานงานทั่วไป จัดทําเอกสารและทะเบียน ช่วยเหลือและสนับสนุนการดําเนินการศึกษาดําเนินตามขั้นตอนและประเมินผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของงานพัฒนาสถานีขนส่งสินค้า
2. ดําเนินการติดต่อประสานงานทั่วไป จัดทําเอกสารและทะเบียน ช่วยเหลือและสนับสนุนการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําบันทึกความตกลงเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ภายในสถานีขนส่งสินค้า
3. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบัญ ตรวจสอบเอกสารเข้าออกของส่วนสถานีขนส่งสินค้า หนังสือจากหน่วยงานภายในและภายนอกกรมการขนส่งทางบก งานรับส่งหนังสือ งานทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ
4. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
5. ดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสํานักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เช่น จัดซื้อจัดจ้างวัสดุสํานักงาน หมึกพิมพ์ กระดาษ และอุปกรณ์สํานักงาน อุปกรณ์ไฟฟ้าและงานช่าง ประสานงาน ติดตาม เพื่อให้ได้พัสดุและครุภัณฑ์ตามใบสั่งจ้าง

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานขนส่ง/โลจิสติกส์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. นายช่างโยธา

จำนวน: 3 อัตรา

เงินเดือน: 11,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังนี้ สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง     

ลักษณะงาน

1. สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บํารุงรักษาโครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรงตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ
2. ตรวจสอบ แก้ไข และกําหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ถอดแบบ เพื่อสํารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง
4. ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กําหนด
5. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง           

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานก่อสร้างสถาปัตยกรรมเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมการขนส่งทางบก, งานขนส่ง/โลจิสติกส์, งานก่อสร้างสถาปัตยกรรมติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม