งานราชการ กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ 21 อัตรา

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 16,500 - 18,150 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสํารวจ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ

ลักษณะงาน

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพดาวเทียม และข้อมูลเชิงพื้นที่อื่นๆ เพื่อจัดหาหรือเพื่อเตรียมการคัดเลือกบริเวณที่จะทําแผนที่และหรือระบบภูมิสารสนเทศ
2. สํารวจและวางโครงข่ายสามเหลี่ยมทางอากาศ กําหนดจุดบังคับภาพ รังวัดและคํานวณปรับแก้ค่าพิกัด และบันทึกข้อมูลผลการรังวัด เพื่อใช้ในการจัดทําแผนที่ต่างๆ
3. จัดสร้างระวางขยายภาพถ่ายและระวางแผนที่ภาพถ่าย เพื่อใช้ในการออกเอกสารสิทธิ์พิสูจน์สิทธิในที่ดิน และให้บริการในหน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมืองเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. นักประเมินราคาทรัพย์สิน

จำนวน: 4 อัตรา

เงินเดือน: 16,500 - 18,150 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ลักษณะงาน

1. ปฏิบัติงานเดินสํารวจภาคสนาม เพื่อเก็บข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับแปลงที่ดิน การใช้ประโยชน์ การเข้าถึง ที่ตั้ง สิ่งอํานวยความสะดวกและแนวโน้มในการพัฒนา
2. วิเคราะห์ข้อมูลจากรายละเอียดในการเดินสํารวจภาคสนามทั้งข้อมูลที่ดินและข้อมูลโรงเรือน เพื่อกําหนดราคาประเมินที่ดิน สําหรับใช้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม และเพื่อปรับข้อมูลราคาที่ดินและทรัพย์สินให้เป็นราคาปัจจุบัน
3. ประเมินราคาที่ดินได้จากการกําหนดราคาเบื้องต้น พิจารณารวมพื้นที่ดําเนินการทั้งหมด โดยพิจารณาร่วมกับราคาหน่วยที่ดินในรอบบัญชีเดิม เพื่อจัดทําบัญชีราคาประเมิน

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานนักวิจัย/วิเคราะห์(เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ธนาคาร),งานประเมินราคาเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

3. เจ้าพนักงานพัสดุ

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 12,650 - 13,920 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงาน

1. ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นําส่ง การซ่อมแซม และบํารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน
2. ทําทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสําคัญ หลักฐาน และเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการดําเนินงาน
3. ร่างและตรวจซื้อสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อเป็นหลักฐานในการดําเนินงาน

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงานเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

4. นายช่างสำรวจ (ปวส.)

จำนวน: 9 อัตรา

เงินเดือน: 12,650 - 13,920 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

ลักษณะงาน

1. สํารวจ รังวัด คํานวณ ตรวจสอบ จัดทําแผนที่ แผนผัง เพื่อให้ทราบรายละเอียดและเป็นไปตามแบบที่กําหนด สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. แก้ไขปัญหาเบื้องต้นจากการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของงานที่กําหนดไว้
3. วัดระดับของภูมิประเทศ วางโครงข่ายหมุดหลักฐาน แผนที่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานสำรวจ,งานวิศวกรสำรวจเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

5. นายช่างสำรวจ (ปวท.)

จำนวน: 3 อัตรา

เงินเดือน: 11,930 - 13,130 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสํารวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง

ลักษณะงาน
1. สํารวจ รังวัด คํานวณ ตรวจสอบ จัดทําแผนที่ แผนผัง เพื่อให้ทราบรายละเอียดและเป็นไปตามแบบที่กําหนด สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. แก้ไขปัญหาเบื้องต้นจากการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของงานที่กําหนดไว้
3. วัดระดับของภูมิประเทศ วางโครงข่ายหมุดหลักฐาน แผนที่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานสำรวจ,งานวิศวกรสำรวจเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

6. นายช่างสำรวจ (ปวช.)

จำนวน: 3 อัตรา

เงินเดือน: 10,340 - 11,380 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการก่อสร้าง

ลักษณะงาน
1. สํารวจ รังวัด คํานวณ ตรวจสอบ จัดทําแผนที่ แผนผัง เพื่อให้ทราบรายละเอียดและเป็นไปตามแบบที่กําหนด สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. แก้ไขปัญหาเบื้องต้นจากการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของงานที่กําหนดไว้
3. วัดระดับของภูมิประเทศ วางโครงข่ายหมุดหลักฐาน แผนที่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานสำรวจ,งานวิศวกรสำรวจเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน ถึงวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.treasury.go.th หัวข้อ “บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service” แบนเนอร์ “รับสมัครงานออนไลน์ Job Online” หรือ https://treasury.thaijobjob.com

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมธนารักษ์, งานภูมิศาสตร์/แผนที่/gis/ผังเมือง, งานนักวิจัย/วิเคราะห์ (เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ธนาคาร, งานประเมินราคา, งานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงาน, งานสำรวจ, งานวิศวกรสำรวจติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม