งานราชการ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 17 อัตรา

20/07/23   |   3.2k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม - 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ

จำนวน: 5 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

ลักษณะงาน
ปฏิบัติหน้าที่ในการค้นคว้า รวบรวมข้อมูลกฎหมาย และจัดเก็บประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและคําวินิจฉัยของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประเด็นการเมืองที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับศาลรัฐธรรมนูญ ตรวจรับคําร้องเรื่องที่ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานกฎหมายเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. นักวิชาการศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ

จำนวน: 2 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

ลักษณะงาน

1. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานศาลรัฐธรรมนูญ ในการศึกษา ค้นคว้า ข้อมูล เอกสารทางวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างและอํานวยความสะดวกให้กับคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และเงื่อนไขที่กําหนด
2. ปฏิบัติงานด้านวิชาการศาลรัฐธรรมนูญ การพัฒนาการศึกษาวิจัย การทําความเห็นสรุปรายงานเสนอแนะ

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานกฎหมายเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

3. เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ

จำนวน: 6 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรีทางการบริหารหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบริหาร

ลักษณะงาน

ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทําความเห็น เสนอแนะ รวมทั้งควบคุมตรวจสอบการจัดการต่างๆ หลายด้าน เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานสถานที่และยานพาหนะ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา งานนโยบายและแผน ร่างโต้ตอบหนังสือ จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอื่นๆ

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานผู้บริหารเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

4. เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ (ด้านบัญชี)

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรีทางบัญชี

ลักษณะงาน

ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์  ทําความเห็น เสนอแนะ รวมทั้งควบคุมตรวจสอบการจัดการต่างๆ หลายด้าน เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานสถานที่และยานพาหนะ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา งานนโยบายและแผน ร่างโต้ตอบหนังสือ จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอื่นๆ

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานบัญชีเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

5. นิติกรปฏิบัติการ

จำนวน: 2 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

ลักษณะงาน 

1. เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
2. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และอํานวยความสะดวกในการทํางาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
3. ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็น ในการดําเนินการเรื่องใดๆ        ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานกฎหมายเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

6. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

ลักษณะงาน
1. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคําสั่งสําเร็จรูประบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
2. ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยํา และทันสมัย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานคอมพิวเตอร์/ไอที,งานวิศวกรคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ www.constitutionalcourt.or.th หรือ https://occ.thaijobjob.com

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, งานกฎหมาย, งานผู้บริหาร, งานบัญชี, งานคอมพิวเตอร์/ไอที, งานวิศวกรคอมพิวเตอร์ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม