งานราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 59 อัตรา

06/07/23   |   25.7k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 59 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

จำนวน: 59 อัตรา

เงินเดือน: 9,400 - 12,650 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ. หรือเป็นผู้ได้รับการขึ้นบัญชีและจัดทําทะเบียนผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงานศาลยุติธรรม ตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่ามาแล้ว

ลักษณะงาน

1. วางแผน ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
2. ปฏิบัติงานธุรการในศาลยุติธรรม อาทิ งานรับฟ้อง งานออกหมาย งานเก็บสํานวนความและเอกสาร งานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ งานหน้าบัลลังก์ งานไกล่เกลี่ยประนีประนอม งานสารบบและคําพิพากษา งานดําเนินคดีหลังคําพิพากษา งานผู้พิพากษาสมทบ งานกิจการพิเศษ งานคําวินิจฉัย งานบังคับคดี งานคุมประพฤติ งานช่วยอํานวยการและบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานบุคคลเบื้องต้น งานประกาศและสถิติ งานห้องสมุด งานข้อมูลและสารสนเทศ งานดูแลบํารุงรักษาและเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องอาคารสถานที่และยานพาหนะ และงานอื่นๆ โดยดําเนินการเกี่ยวกับการรับ - ส่ง ลงทะเบียน ร่างโต้ตอบ บันทึกข้อมูล จดรายงาน ย่อเรื่อง คัดสําเนา พิมพ์ ตรวจทาน ตรวจสอบ ถอดเทป จัดเก็บ ค้นหา สืบค้น รวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลเอกสาร จัดทํารายงาน เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดําเนินไปได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงานเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 ถึงวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://op.thaijobjob.com

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, สำนักงานศาลยุติธรรม, งานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงานติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม