งานราชการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

19/01/23   |   2.3k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม - 25 มกราคม พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักวิชาการพาณิชย์ (คุณวุฒิปริญญาโท)

จำนวน: 3 อัตรา

เงินเดือน: 21,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงาน
ปฏิบัติงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการพาณิชย์ ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจ การค้าการลงทุนและการตลาด นโยบาย มาตรการ ข้อตกลงทางการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการกําหนดนโยบาย มาตรการ กฎระเบียบข้อตกลงทางการค้า การเจรจาการค้า การปกป้องผลประโยชน์ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า รวมทั้งการประสานงานการประชุม การประชุมระหว่างประเทศ การเผยแพร่/เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ผลการเจรจาความตกลงการค้าระหว่างประเทศแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนําเสนอข้อมูลมาตรการบรรเทาผลกระทบและมาตรการเพื่อพัฒนาความพร้อมทางการค้าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดทําความตกลงการค้าเสรีในระดับทวิภาคี อนุภูมิภาค ภูมิภาค พหุภาคี และความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าของไทย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือเกี่ยวข้อง

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานนักวิจัย/วิเคราะห์,งานวิชาการเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. นักวิชาการพาณิชย์ (คุณวุฒิปริญญาตรี)

จำนวน: 2 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานด้านการศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลการค้า ผลกระทบของสถานการณ์เศรษฐกิจ การค้า ผลการเจรจาการค้า และความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าต่างๆ สรุปผลและจัดทําข้อมูลการค้าดังกล่าวในรูปแบบที่น่าสนใจและเข้าใจได้ง่าย เพื่อให้สามารถนําข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่เพื่อสร้างความเข้าใจแก่สาธารณชนได้อย่างกว้างขวาง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือเกี่ยวข้อง

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานนักวิจัย/วิเคราะห์,งานวิชาการเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

3. นิติกร (คุณวุฒิปริญญาโท)

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 21,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานนิติการ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ อาทิ เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วยงานเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และอํานวยความสะดวกในการทํางาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ให้คําปรึกษา แนะนําและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานกฎหมายเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. จนถึงวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 24.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ https://www.dtn.go.th หรือ https://dtn.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครงาน”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, งานนักวิจัย/วิเคราะห์, งานวิชาการ, งานกฎหมายติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม