งานราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา

งานราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา
24/05/23   |   11.5k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักวิทยาศาสตร์ (ด้านเคมี)

จำนวน: 2 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางเคมี

ลักษณะงาน
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานด้านการทดสอบตัวอย่าง เช่น เหล็ก อะลูมิเนียม ทองแดง สังกะสี เครื่องประดับ และวัสดุสัมผัสอาหารประเภทโลหะ ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด และผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ เพื่อหาองค์ประกอบหลักและสารปนเปื้อนโดยวิธีมาตรฐาน ดูแลเครื่องมือและสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ดูแลเอกสารและดําเนินงานเกี่ยวกับระบบคุณภาพ และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ภายใต้การกํากับแนะนําตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมบอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. นักวิทยาศาสตร์ (ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางสิ่งแวดล้อม ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางสิ่งแวดล้อม ทางเคมีสิ่งแวดล้อม

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานด้านเก็บตัวอย่าง และทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การเก็บตัวอย่างและทดสอบ น้ำเสียน้ำทิ้ง น้ำใต้ดิน อากาศ แสง เสียง ความร้อน ความสั่นสะเทือน และกากอุตสาหกรรม ภายใต้การกํากับแนะนําตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

3. นักวิทยาศาสตร์ (ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร)

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการอาหาร ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหาร

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานด้านการทดสอบทางประสาทสัมผัสในผลิตภัณฑ์อาหาร ร่วมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร งานพัฒนากระบวนการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารในสภาวะเร่ง โดยใช้เทคนิคทางประสาทสัมผัส ร่วมดูแลเอกสารและดําเนินงานเกี่ยวกับคุณภาพ และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ภายใต้การกํากับ แนะนําตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

4. นักวิทยาศาสตร์ (ด้านสอบเทียบเครื่องมือวัด)

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางฟิสิกส์ประยุกต์

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอบเทียบเครื่องมือวัด และดําเนินงานเกี่ยวกับระบบคุณภาพสําหรับการสอบเทียบเครื่องมือวัด และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ภายใต้การกํากับแนะนําตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

5. นักวิทยาศาสตร์ (ด้านฟิสิกส์)

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางฟิสิกส์ ทางฟิสิกส์ประยุกต์ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ทางสถิติประยุกต์ ทางสถิติ

ลักษณะงาน
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิจัยพัฒนาวัสดุอ้างอิง วัสดุควบคุม เกี่ยวกับการทดสอบความชํานาญทางฟิสิกส์ ฟิสิกส์เชิงกล เครื่องมือวัดวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ ภายใต้การกํากับ แนะนําตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

6. นักวิทยาศาสตร์ (ด้านเคมี)

จำนวน: 2 อัตรา

เงินเดือน: 21,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี

ลักษณะงาน
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการขั้นสูงในการทํางาน ปฏิบัติงานด้านการทดสอบคุณภาพความปลอดภัยของภาชนะบรรจุอาหารหรือวัสดุสัมผัสอาหารที่ผลิตจากพลาสติก ตามมาตรฐานและกฎระเบียบภายในประเทศ เช่น ประกาศกระทรวงสาธารณสุขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นต้น ดูแลเครื่องมือและสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ดูแลเอกสารและดําเนินงานเกี่ยวกับระบบคุณภาพ และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการภายใต้การกํากับ แนะนําตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

7. นักวิทยาศาสตร์ (ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร)

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 21,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร ทางนวัตกรรมอาหาร

ลักษณะงาน
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการขั้นสูงในการทํางาน ปฏิบัติงานด้านการทดสอบคุณค่าทางโภชนาการและองค์ประกอบอาหาร เช่น ความชื้น ไขมันโปรตีน กาก เถ้า คาร์โบไฮเดรต กรดไขมัน กรดอะมิโน การจัดทําฉลากโภชนาการ ดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ดูแลเอกสารและดําเนินงานเกี่ยวกับคุณภาพ และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ภายใต้การกํากับแนะนําตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

8. นักวิทยาศาสตร์ (ด้านจุลชีววิทยา)

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 21,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางจุลชีววิทยา

ลักษณะงาน
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการขั้นสูงในการทํางาน ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ของวัตถุตัวอย่างที่เกี่ยวกับจุลชีววิทยาในอาหาร วัตถุดิบ น้ำ และวัสดุสัมผัสอาหาร และร่วมปฏิบัติงานด้านการจัดการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ ด้านจุลชีววิทยาในอาหาร วัตถุดิบ น้ำ และวัสดุสัมผัสอาหาร ตามมาตรฐานสากล และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ภายใต้การกํากับแนะนําตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dss.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 พฤษภาคม 2566

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมวิทยาศาสตร์บริการ, งานวิทยาศาสตร์ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม