งานราชการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 50 อัตรา

08/06/23   |   1.7k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำนวน: 3 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ลักษณะงาน
1. ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เพื่อให้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพ
2. ช่วยรวบรวมข้อมูล และร่วมจัดทําโครงการต่างๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมและนโยบายของรัฐบาล ในการบริหารจัดการระบบแจ้งเตือนภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานคอมพิวเตอร์/ไอที, งานวิศวกรคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์

จำนวน: 2 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ลักษณะงาน

1. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคําสั่งสําเร็จรูประบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้ภารกิจงานเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
2. ร่วมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายข้อมูล และระบบประชุมทางไกล ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบประชุมทางไกลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมต่อการใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว้

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานคอมพิวเตอร์/ไอทีเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

3. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จำนวน: 25 อัตรา

เงินเดือน: 11,500 - 12,650 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
2. ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ลักษณะงาน

1. ร่วมปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่ งานยานพาหนะ งานพัสดุ งานเรื่องราวร้องทุกข์ งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธีของทางราชการ งานตัวชี้วัด งานบันทึกข้อมูล งานรวบรวมข้อมูลสถิติ และงานบริการทั่วไปเพื่อให้การดําเนินงานได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กําหนด
2. รวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทําแผนการจัดซื้อ จัดหา รายงานพัสดุครุภัณฑ์ประจําปี การขออนุมัติให้ความเห็นชอบในการจัดซื้อจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ของสํานักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ไว้ใช้งานที่มีคุณภาพและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงานเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

4. นายช่างเครื่องกล

จำนวน: 20 อัตรา

เงินเดือน: 11,500 - 12,650 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ลักษณะงาน

1. ดําเนินการตรวจสอบ บํารุงรักษา ซ่อมแก้ไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องมือเครื่องจักรกล วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการด้านสาธารณภัย เพื่อให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
2. ดําเนินการ ออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกลที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานช่างยนต์, งานวิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์สมัครสอบสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://ddpm.thaijobjob.com

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, งานคอมพิวเตอร์/ไอที, งานวิศวกรคอมพิวเตอร์, งานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงาน, งานช่างยนต์, งานวิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม