งานราชการ กรมพลศึกษา รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา

30/05/23   |   4.9k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นิติกร

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

ลักษณะงาน
1. เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ และกฎต่างๆ ของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของกรมพลศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
2. ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการดําเนินการเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับวินัยของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพลศึกษา การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับการบริหารราชการ
3. ร่วมดําเนินการด้านงานนิติกรรมและสัญญา งานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ความรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครองและงานคดีอื่นที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรม เพื่อให้การพิจารณาตีความและให้ความเห็นทางกฎหมาย มีความถูกต้องและเป็นธรรม
4. ร่วมชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานกฎหมายเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. นักวิชาการพัสดุ

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงาน

1. ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดของพัสดุ เพื่อกําหนดมาตรฐานและคุณภาพการร่างสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง
2. ตรวจสอบ จัดทําสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง และดูแลการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทํารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ เพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่างๆ ได้โดยสะดวก
4. ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบพัสดุประจําปี ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. ดําเนินการเกี่ยวกับการซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งานการจําหน่ายพัสดุเมื่อชํารุดหรือเสื่อมสภาพ
6. ร่วมชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงานเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

จำนวน: 5 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงาน

1. รวบรวม วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประมวลนโยบายรัฐบาล สถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนํามาสรุปเสนอประกอบการกําหนดนโยบายและเป้าหมายของหน่วยงาน
2. รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมการเมือง เพื่อวางแผนกําหนดนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณหรือโครงการสําคัญต่างๆ ของหน่วยงานให้บรรลุภารกิจที่กําหนดไว้
3. วิเคราะห์นโยบายของกรมพลศึกษา หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจสังคม การเมือง หรือความมั่นคง และเสนอข้อคิดเห็นเพื่อช่วยจัดทําแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมของหน่วยงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
4. สํารวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับการจัดทําแผนงานหรือกําหนดยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานนักวิจัย/วิเคราะห์ (เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ธนาคาร)เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ www.dpe.go.th หัวข้อ "รับสมัครงาน" หรือ https://dpe.thaijobjob.com

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมพลศึกษา, งานกฎหมาย, งานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงาน, งานนักวิจัย/วิเคราะห์ (เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ธนาคาร)ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม