งานราชการ กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 19 อัตรา

04/06/23   |   8.3k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

จำนวน: 2 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

ลักษณะงาน
1. รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง
2. รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกำหนดแผนการปฏิบัติงานหรือโครงการ ให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
3. วิเคราะห์นโนบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทำแผนการปฏิบัติงาน แผนงานโครงการ หรือกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานนักวิจัย/วิเคราะห์ (เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ธนาคาร)เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. นักจัดการงานทั่วไป

จำนวน: 2 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

ลักษณะงาน

1. ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่างๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการและงานพัฒนาคุณภาพ งานบริหารโครงการ หรืองานกองทุนต่างๆ งานบริหารอาคารสถานที่และงานสัญญา เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น กลั่นกรองเรื่องการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
3. จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงานเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

3. บรรณารักษ์

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางนิเทศศาสตร์

ลักษณะงาน

1. จัดหา คัดเลือก วิเคราะห์ จำแนกหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทำรายการบรรณานุกรม ดัชนี สาระสังเขป และบันทึกลงฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บและให้บริการ
2. ศึกษา ค้นคว้า วิธีการและเทคนิคใหม่ๆ การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยด้านบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ เพื่อเสนอแนะปรับปรุงการปฏิบัติงานห้องสมุด ทั้งด้านวิชาการและการให้บริการ
3. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การใช้ห้องสมุดและจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และส่งเสริมให้ผู้ใช้เกิดความสนใจในการเข้าใช้บริการ

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานวิชาการเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

4. เจ้าพนักงานพัสดุ

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 11,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

ลักษณะงาน

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นำส่ง การซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน
2. ทำทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการดำเนินงาน
3. ร่างและตรวจซื้อสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินงาน

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงานเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

5. เจ้าพนักงานธุรการ

จำนวน: 3 อัตรา

เงินเดือน: 11,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา หรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะที่ปฏิบัติ

ลักษณะงาน
1. ปฏิบัติธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับ - ส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวก ราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้
2. รวบรวม หรือจัดข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหาและเป็นหลักฐานทางราชการ
3. ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งาน และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงานเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

6. พนักงานบัตรรายงานโรค

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 9,400 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
2. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

ลักษณะงาน
1. จัดเตรียมความพร้อมของพัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการให้บริการแก่ผู้มารับบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกการปฏิบัติงาน
2. บริการจัดทำบัตรผู้ป่วยประเภทต่างๆ ในระบบสารสนเทศ พร้อมบันทึกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวของผู้ป่วย เพื่อประโยชน์ต่อการรักษาพยาบาล และดูแลสุขภาพผู้ป่วย
3. บริการค้นหาเวชระเบียน จัดเก็บตามระบบ และซ่อมบำรุงรักษา เพื่อให้มีสภาพคงทนพร้อมใช้งาน

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานบริการลูกค้าเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

7. พนักงานประกอบอาหาร

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 8,690 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาต้อนต้น (ม.3) หรือตอนปลายสายสามัญ (ม.6) หรือเทียบเท่า

ลักษณะงาน
1. จัดเตรียมความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปรุงอาหาร รวมทั้งวัสดุประกอบอาหารต่างๆ ตามรายการอาหารที่ต้องทำการผลิตในแต่ละวัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
2. ปรุงอาหารให้กับผู้ป่วยตามประเภทของผู้รับบริการ เช่น ผู้ป่วยสามัญ ผู้ป่วยเฉพาะโรคและอาหารทางสายยาง เป็นต้น เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับพลังงานและสารอาหารครบถ้วนตามมาตรฐานโภชนาการ
3. จัดเก็บและดูแลการถนอมอาหาร หลังจากทำการผลิตอาหารในแต่ละวัน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานโภชนาการ

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานบริการอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

8. พนักงานประจำห้องยา

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 8,690 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาต้อนต้น (ม.3) หรือตอนปลายสายสามัญ (ม.6) หรือเทียบเท่า

ลักษณะงาน
1. จัดเตรียมความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในการปฏิบติงานได้ตามมาตรฐานที่หน่วยงานกำหนด เพื่ออำนวยความสะดวกพร้อมให้บริการ
2. จัดแบ่งบรรจุยาตามประเภท ชนิดของยา จัดเก็บและเรียงยาได้ พร้อมบันทึกรายละเอียด
3. จัดยาตามใบสั่งยาหรือใบเบิกจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานบริการด้านการแพทย์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

9. พนักงานขับรถยนต์

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 8,690 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาต้อนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
2. ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีใบอนุญาตขับรถชนิดรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถยนต์สาธารณะ ตามที่กฎหมายกำหนด

ลักษณะงาน
1. ขับรถยนต์ของทางราชการประเภทต่างๆ หรือรถที่ให้บริการทางด้านสุขภาพรวมทั้งรถ EMS
2. ซ่อมบำรุงรถยนต์ รวมทั้งรักษาทำความสะอาดรถยนต์ในความรับผิดชอบ เพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพ
3. สรุปสถิติรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานขับรถเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

10. พนักงานช่วยเหลือคนไข้

จำนวน: 6 อัตรา

เงินเดือน: 8,690 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาต้อนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
2. มีความรู้ ความสามารถ ละมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

ลักษณะงาน
1. เตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ป่วย ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ให้บริการ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงตามหลักการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล และจัดเตรียมตรวจนับอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์และการทำหัตถการต่างๆ ให้มีจำนวนเพียงพอครบถ้วนและพร้อมใช้งาน
2. ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการช่วยเหลือคนไข้ที่มีลักษณะงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน โดยได้ผ่านการอบรมเฉพาะด้านตามมาตรฐานที่หน่วยงานกำหนด
3. ร่วมทีมแพทย์และพยาบาลปฏิบัติงานในการส่งเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาล และติดตามฟื้นฟูสุขภาพชุมชน เพื่อให้เป็นไปตามแผนการรักษา

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานบริการด้านการแพทย์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 09.00 - 12.00 น.) และ (เวลา 13.00 - 16.00 น.)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมสุขภาพจิต, งานนักวิจัย/วิเคราะห์ (เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ธนาคาร), งานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงาน, งานวิชาการ, งานบริการลูกค้า, งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม, งานบริการด้านการแพทย์, งานขับรถติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม