งานราชการ กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา

14/06/23   |   7.2k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์

จำนวน: 2 อัตรา

เงินเดือน: 19,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

ลักษณะงาน

1. ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยําและทันสมัย
2. เขียนชุดคําสั่งเพื่อปรับปรุงระบบงานประยุกต์สําหรับสนับสนุนการปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานคอมพิวเตอร์/ไอที,งานวิศวกรคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. สถาปนิก

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 19,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมสาขาสถาปัตยกรรมหลัก ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีสถาปนิก

ลักษณะงาน

1. รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อการกําหนดรายละเอียดโครงการทางสถาปัตยกรรมหลัก รวมทั้งการออกแบบวางผังเมืองประเภทต่างๆ และการเสนอโครงการพัฒนาเมือง
2. จัดทําแบบ งานปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติม รวมถึงงานอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรมหลัก จัดทํางบประมาณ ราคาก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการพื้นที่ใช้สอยของหน่วยงานและให้ได้สถาปัตยกรรมที่มีความเหมาะสม ประหยัด สอดคล้องตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ออกแบบวางผังสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพื้นที่ กลุ่มอาคารชุมชนและเมือง รวมทั้งการจัดรูปที่ดิน เพื่อให้ชุมชนน่าอยู่และมีสภาพแวดล้อมที่ดี
4. ควบคุมการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติม รวมถึงอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรมหลัก เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการที่กําหนด

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานสถาปนิกเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

3. นักวิชาการช่างศิลป์

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

ลักษณะงาน

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบ เขียนแบบ และสร้างสรรค์งานศิลปกรรมเหรียญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องหมายตอบแทน และอื่นๆ
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปั้นแบบ หล่อแบบ ตกแต่งแบบปูนพลาสเตอร์ หล่อแบบยางซิลิโคนและแบบอีพ๊อกซี่ เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องหมายตอบแทน และอื่นๆ
3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และออกแบบตกแต่ง
4. ศึกษา ค้นคว้า และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนางานด้านออกแบบ ปั้นแบบและเทคนิคที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานออกแบบ/กราฟิก/ช่างภาพเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

4. นักวิชาการกษาปณ์

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล, สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ, สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโลหการ, สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมการผลิต, สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์, สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

ลักษณะงาน

1. ควบคุมการผลิต และติดตาม ตรวจสอบวัตถุดิบและผลผลิต เพื่อให้งานสําเร็จลุล่วงในเวลาที่กําหนด มีคุณภาพ มาตรฐาน และเสียค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด
2. ควบคุมมลภาวะที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเพื่อเป็นการรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม
3. เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพของดวงตราและเหรียญ เพื่อให้ได้งานที่สวยงาม ตามมาตรฐานที่กําหนดไว้    

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานวิศวกรรมเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

5. นายช่างหล่อ (ปวส.)

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 13,800 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคโลหะ, สาขาวิชาเทคนิคการผลิต, สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล, สาขาวิชาเครื่องกล, สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม, สาขาวิชาช่างกลโรงงาน, สาขาวิชาช่างโลหะวิทยา, สาขาวิชาช่างโลหะ หรือสาขาวิชาช่างหล่อโลหะ

ลักษณะงาน
การหลอมหล่อโลหะ ตั้งแต่การเตรียมการควบคุม วัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์งานหลอม การคํานวณส่วนผสม การหลอมโลหะ การไสผิว การตรวจสอบและควบคุมส่วนผสมโลหะ การดูแลรักษาและการใช้งานเครื่องจักรในการหลอมหล่อโลหะที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการหล่อชิ้นส่วนเครื่องจักร และการปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานช่างเทคนิคเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

6. นายช่างเครื่องกล (ปวส.)

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 13,800 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล, สาขาวิชาเทคนิคการผลิต, สาขาวิชาเทคนิคโลหะ, สาขาวิชาช่างกลโรงงาน, สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม, สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะแผ่น หรือสาขาวิชาช่างยนต์

ลักษณะงาน
1. การผลิตเฟืองขอบเหรียญหมุนเวียน 25 สตางค์ 50 สตางค์ 1 บาท 2 บาท 5 บาท 10 บาท
2. การผลิตแม่ตรา ดวงตราเหรียญหมุนเวียน เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และของสั่งจ้างประเภทต่างๆ
3. การผลิตอะไหล่เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ
4. การผลิตตัวตัด Die & Punch (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานช่างยนต์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

7. พนักงานสำรวจข้อมูล (ปวช.)

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 11,280 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงาน
1. การรับ - ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภทเอกสาร การเก็บรักษา การทําสําเนา เพื่อค้นหาและติดตามเอกสารหลักฐาน
2. การตรวจสอบและคัดลอกข้อมูลแผนที่ ข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและอาคารชุด
3. การจัดเตรียมข้อมูลสถิติเพื่อการประเมินราคาทรัพย์สิน
4. การพิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คําสั่ง และแบบฟอร์มต่างๆ ตามที่กําหนด

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงานเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 ถึงวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.treasury.go.th หัวข้อ “บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-service” แบนเนอร์ “รับสมัครงานออนไลน์ job online” หรือเว็บไซต์ https://treasury.thaijobjob.com

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมธนารักษ์, งานคอมพิวเตอร์/ไอที, งานวิศวกรคอมพิวเตอร์, งานสถาปนิก, งานออกแบบ/กราฟิก/ช่างภาพ, งานวิศวกรรม, งานช่างเทคนิค, งานช่างยนต์, งานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงานติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม