กรมธุรกิจพลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 13 อัตรา

กรมธุรกิจพลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 13 อัตรา
10/08/22   |   3.5k   |  

กรมธุรกิจพลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันด้านสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หรือสาขานิเวศน์วิทยา หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาสุขาภิบาล หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ลักษณะงาน
1. ตรวจสอบรายงานด้านสิ่งแวดล้อม และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อประกอบการออกใบอนุญาต การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3
2. ตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข ลด ติดตาม และตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุไว้ในรายงานด้านสิ่งแวดล้อม
3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของระบบการขนส่งก๊าชธรรมชาติทางท่อในแต่ละโครงการ โดยให้เป็นไปตามกฎกระทรวงระบบการขนส่งก๊าชธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. 2556
4. การจัดทำข้อมูลสถิติต่างๆ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบในการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการของผู้ประกอบกิจการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ และคลังก๊าซธรรมชาติ ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เพื่อประกอบการพิจารณาการประกาศเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อตามมาตรา 22 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานวิศวกรสิ่งแวดล้อม, เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. วิศวกร

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ลักษณะงาน

1. ส่งเสริมและการกำหนดมาตรฐานระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง การกำกับดูแลการประกอบกิจการควบคุมเกี่ยวกับกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
การกำกับดูแลการขนส่งกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงให้ปลอดภัย
2. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน ในการตรวจสอบและรับรองคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกำหนด
3. ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานความปลอดภัย การวิจัยและพัฒนาเทคนิคพลังงาน ในการผลิตการเก็บรักษา การขนส่ง และอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง
4. สาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับงานวิศวกรรม โดยประยุกต์เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มศักยภาพการมีส่วนร่วมในงานวิศวกรรม

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานวิศวกรเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

3. วิศวกรไฟฟ้า

จำนวน: 4 อัตรา

เงินเดือน: 19,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป

ลักษณะงาน

1. การตรวจสอบและรับรองงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
2. กำกับดูแลด้านความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง
3. การรับรองคุณสมบัติการเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
4. การตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านวิศวกรรมของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
6. การพัฒนาระบบงานวิศวกรรมไฟฟ้า โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานวิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสารเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

4. วิศวกรโยธา

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 19,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป

ลักษณะงาน

1. การตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคเบื้องต้นของการอนุญาตการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
2. ตรวจแบบก่อสร้าง รายการคำนวณ และเอกสารประกอบเพื่อการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักวิชาการและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
3. ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง ตรวจตราสถานีบริการน้ำมันให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานวิศวกรโยธา/ก่อสร้างเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

5. นายช่างเทคนิค

จำนวน: 5 อัตรา

เงินเดือน: 13,800 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล หรือสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาช่างยนต์ หรือสาขาวิชาช่างกลโรงงาน หรือสาขาวิชาช่างโยธา หรือสาขาวิชาช่างสำรวจ หรือสาขาวิชาช่างก่อสร้าง

ลักษณะงาน
1. ตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคเบื้องต้นของการอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง
2. ตรวจแบบก่อสร้าง และเอกสารประกอบเพื่อการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักวิชาการและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
3. ตรวจสอบและตรวจตราสถานประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานช่างเทคนิคเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

6. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 13,800 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล หรือสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาช่างยนต์ หรือสาขาวิชาช่างกลโรงงาน

ลักษณะงาน

1. ปฏิบัติงานช่วยนักวิทยาศาสตร์ตรวจวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงในห้องปฏิบัติการ
2. ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง
3. ดูแลระบบการทำงานเครื่องยนต์และตรวจสอบหาค่าออกเทนและซีเทน ช่วยจัดเก็บตัวอย่างน้ำมัน
4. จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานวิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนาเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ที่เว็บไซต์ https://doeb.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป” ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมธุรกิจพลังงาน, วิศวกรสิ่งแวดล้อม, วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร, วิศวกร, วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง, ช่างเทคนิค, วิทยาศาสตร์/lab/วิจัยพัฒนา, เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม