9 คณะจบมาสมัครงานอะไรมีโอกาสได้สูง

02/06/23   |   274.6k   |  

 

 

JobThai Mobile Application สมัครงานง่าย ได้งานเร็ว

iOS

Android

Huawei AppGallery

 

“เรียนจบคณะนี้…ทำงานอะไร?” ใครที่กำลังสอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือจบมาแล้วแต่ไม่รู้ว่าคณะที่จบสามารถไปสมัครงานอะไรได้บ้าง วันนี้ JobThai จะมาบอกว่าแต่ละคณะที่จบออกมา สมัครงานอะไรดีที่จะมีโอกาสได้งาน แต่ต้องบอกก่อนว่าคณะและสายอาชีพที่เราแนะนำไปก็ต้องขึ้นอยู่กับสถาบันด้วย เพราะแต่ละมหาวิทยาลัยใช้ชื่อคณะหรือมีสาขาที่เรียนไม่เหมือนกัน

 

คณะบริหารธุรกิจ

คณะยอดนิยมที่คนส่วนใหญ่อยากเข้า เป็นการศึกษาลักษณะธุรกิจในทุก ๆ ด้าน มีหลากหลายสาขา เช่น การจัดการ การเงินและการธนาคาร  การตลาด การบัญชี ธุรกิจระหว่างประเทศ และอุตสาหกรรมบริการ หรือ การจัดการอุตสาหกรรม ทำให้มีงานค่อนข้างหลากหลายสำหรับคนที่คนเรียนจบคณะนี้

 

งานสำหรับเด็กจบใหม่คณะบริหารธุรกิจ

งานการตลาด เซลล์ งานโลจิสติกส์ งานจัดซื้อ ธุรการ งานธนาคาร เจ้าหน้าที่การเงิน  พนักงานบัญชี  รวมไปถึงงานบริการลูกค้า หรือ Call Center

 

ตำแหน่งงานว่างสำหรับเด็กจบใหม่คณะบริหารธุรกิจ

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะที่จบออกมาแล้วมีงานทำแน่นอน แถมยังมีค่าตอบแทนสูง เป็นวิชาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อการใช้ประโยชน์จากกฎทางธรรมชาติและทรัพยากรทางกายภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการออกแบบและพัฒนาโครงสร้าง เครื่องจักร เครื่องมือ ระบบ หรือกระบวนการผลิต ซึ่งงานที่ทำได้ก็จะแยกตามประเภทของวิศวกรในสาขาต่าง ๆ 

 

งานสำหรับเด็กจบใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์

งานวิศวกรสายต่าง ๆ เช่น วิศวกรคอมพิวเตอร์  วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรเคมี วิศวกรระบบ วิศวกรโยธา เขียนแบบและออกแบบวิศวกรรม รวมไปถึงงานอื่น ๆ เช่น ช่างเทคนิค ช่างอิเล็กทรอนิกส์ งานขนส่ง คลังสินค้า โลจิสติกส์ งานด้านการผลิต ควบคุมคุณภาพในโรงงาน

 

ตำแหน่งงานว่างสำหรับเด็กจบใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

คณะวิทยาศาสตร์ 

คณะนี้จะเน้นศึกษาความรู้ที่เกี่ยวกับธรรมชาติ โดยศึกษาด้วยการสังเกต และค้นคว้าจากธรรมชาติรอบ ๆ ตัว จากองค์ประกอบที่เล็กที่สุด ไปจนถึงใหญ่ที่สุด ในแง่ที่ว่าสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติรอบตัวเรามีความเป็นมายังไง สัมพันธ์กันหรือไม่ ลำดับการพัฒนาเป็นยังไง ซึ่งมีหลายสาขาให้เรียน เช่น สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา จุลชีวิทยา ฟิสิกส์ และธรณีวิทยา ส่วนมากคนที่เรียนคณะนี้จะมีบุคลิกที่ชอบการสังเกต ชอบคิด ชอบทดลอง

 

งานสำหรับเด็กจบใหม่คณะวิทยาศาสตร์ 

นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยพัฒนา ฝ่ายผลิต ผู้ควบคุมคุณภาพ หรืองานในธุรกิจอุตสาหกรรมโรงงาน

 

ตำแหน่งงานว่างสำหรับเด็กจบใหม่คณะวิทยาศาสตร์

 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

คณะน่าเรียนสำหรับคนชอบตัวเลขและการคิดคำนวณ การเรียนการสอนจะครอบคลุมทั้งเนื้อหาพื้นฐานและเนื้อหาที่เข้มข้นเกี่ยวกับการทำบัญชี เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์และปรับใช้ในโลกการทำงานจริง โดยมีสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น การบัญชี พาณิชยศาสตร์ การธนาคารและการเงิน การตลาด และสถิติ

 

งานสำหรับเด็กจบใหม่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

นักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้  เจ้าหน้าที่การเงิน แคชเชียร์ รวมถึงงานธนาคารต่าง ๆ

 

ตำแหน่งงานว่างสำหรับเด็กจบใหม่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะน่าเรียนสำหรับคนยุคดิจิทัล เป็นการเรียนทางด้านระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น การเรียนทางด้านกราฟิก และยังรวมถึงศาสตร์อื่น ๆ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน ซึ่งแต่ละสถาบันจะมีสาขาที่หลากหลาย เช่น วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม

 

งานสำหรับเด็กจบใหม่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมเมอร์ นักพัฒนาเว็บไซต์ นักพัฒนาเกมส์  นักเขียนโปรแกรมบนมือถือ นักออกแบบและพัฒนาเว็บ นักการตลาดออนไลน์ 

 

ตำแหน่งงานว่างสำหรับเด็กจบใหม่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะสำหรับคนชอบศิลปะ และการออกแบบ การศึกษาการที่เกี่ยวกับศิลปะ และประยุกต์ศิลป์ ครอบคลุมพื้นฐานการออกแบบ การวาดมือ และคอมพิวเตอร์ คนเรียนคณะนี้จะมีความรู้ ความชำนาญ และทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งแบ่งออกเป็นหลายสาขา เช่น สาขาวิชาทัศนศิลป์  ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปะการแสดง ดุริยางคศาสตร์

 

งานสำหรับเด็กจบใหม่คณะศิลปกรรมศาสตร์

งานออกแบบ กราฟิกดีไซน์เนอร์ นักออกแบบเครื่องประดับ แฟชั่นดีไซเนอร์ เว็บดีไซเนอร์ มัณฑนากร ช่างภาพ

 

ตำแหน่งงานว่างสำหรับเด็กจบใหม่คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

คณะจิตวิทยา

คณะนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับจิตใจ กระบวนความคิด และพฤติกรรมของมนุษย์ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แบ่งเป็นหลายสาขา เช่น จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ จิตวิทยาสังคม จิตวิทยาการปรึกษา โดยนำความรู้มาประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้ในระบบการศึกษา การจ้างงาน หรือด้านปัญหาสุขภาพจิต

 

งานสำหรับเด็กจบใหม่คณะจิตวิทยา

งานฝ่ายบุคคล ฝึกอบรม นักวางแผนการตลาด นักขาย Account Executive นักการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ นักพูด นักวิเคราะห์ นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักจิตวิทยา งานบริการมนุษย์และสังคม เช่น แนะแนวในสถานศึกษา

 

ตำแหน่งงานว่างสำหรับเด็กจบใหม่คณะจิตวิทยา

 

คณะอักษรศาสตร์ / มนุษยศาสตร์

เป็นคณะที่เน้นศึกษาเกี่ยวกับอักษรหรือภาษา ด้านภาษาศาสตร์โบราณและภาษาสมัยใหม่ รวมไปถึงวัฒนธรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับภาษาและมนุษย์ คณะอักษรศาสตร์แบ่งเป็นสาขาวิชาภาษาต่าง ๆ เช่น ไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส ส่วนมนุษยศาสตร์จะเพิ่มเข้ามาในด้านวรรณคดี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์

 

งานสำหรับเด็กจบใหม่คณะอักษรศาสตร์ / มนุษยศาสตร์

นักเขียน บรรณาธิการ นักแปล นักพิสูจน์อักษร Copywriter ติวเตอร์สอนภาษา เซลล์ AE รวมถึงงานบริการลูกค้า Call Center

 

ตำแหน่งงานว่างสำหรับเด็กจบใหม่คณะอักษรศาสตร์ / มนุษยศาสตร์

 

คณะวารสารศาสตร์/ นิเทศศาสตร์

คณะที่เป็นวิชาการสื่อสาร การผลิตสื่อ เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะแขนงต่าง ๆ เรียนรู้การทำสื่อยังไงให้ออกมาแล้วผู้รับสารเข้าใจ วิธีการนำเสนอสื่อผ่านสื่อมีเดียต่าง ๆ วิธีการสร้างสรรค์ผลงานยังไงให้น่าสนใจ แบ่งเป็นหลายสาขา เช่น ภาพยนตร์ การแสดง การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารการตลาด

 

งานสำหรับเด็กจบใหม่คณะวารสารศาสตร์/ นิเทศศาสตร์

งานสื่อสารมวลชนต่าง ๆ เช่น นักข่าว งานวิทยุ โทรทัศน์ งานประชาสัมพันธ์ ครีเอทีฟ กราฟิกดีไซเนอร์  ช่างภาพ นักการตลาด นักเขียน บรรณาธิการ นักพิสูจน์อักษร Copywrite นักแปลภาษา

 

ตำแหน่งงานว่างสำหรับเด็กจบใหม่คณะวารสารศาสตร์/ นิเทศศาสตร์

 

ที่เราแนะนำเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น เพราะแนวทางในการประกอบอาชีพตามคณะต่าง ๆ ยังมีอีกมากมายให้เราได้ไปศึกษาเพิ่มกัน ยังไงก็แล้วแต่ หวังว่าน้องที่กำลังสอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือจบใหม่แต่ไม่รู้จะสมัครงานอะไรได้ไอเดียเพิ่มเติมในการสมัครงาน ทุกคณะ ทุกอาชีพมีดีในตัวหมด ดังนั้นจงเลือกสิ่งที่ใช่และเป็นตัวเรามากที่สุด 

 

สมัครงานง่าย ๆ โดยฝากประวัติกับเราได้ ที่นี่

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : jobthai, jobs, หางาน, งาน, งานเด็กจบใหม่, คนทำงาน, หางานทำ, เด็กจบใหม่, newgrad, นักศึกษาจบใหม่, career & tips, คนหางาน, freshgrad, fresh graduate, ae, account executive, จบใหม่ต้องรู้ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม