งานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน - 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เจ้าพนักงานธุรการ

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 13,800 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบัญชี ทางการตลาด ทางการเลขานุการ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และทางการจัดการ

ลักษณะงาน
1. ปฏิบัติงานด้านงานธุรการ งานการเงิน และงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
2. ร่าง - โต้ตอบหนังสือราชการและจัดทํารายงานต่างๆ
3. ปฏิบัติงานรวบรวมผลการปฏิบัติงาน การจัดทําสถิติต่างๆ และรายงานประจําเดือนส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. รับเงินค่าธรรมเนียม จัดเก็บเงินรายได้และออกใบเสร็จรับเงินด้วยเครื่องออกใบเสร็จรับเงิน และควบคุมการเบิกจ่ายใบเสร็จค่าธรรมเนียม และรายงานใบเสร็จคงเหลือประจําปีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงานเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. เจ้าพนักงานการพาณิชย์

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 13,800 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบัญชี ทางการตลาด ทางการเลขานุการ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และทางการจัดการ

ลักษณะงาน

1. รับคําขอหนังสือรับรอง ตรวจเอกสารและจัดทําหนังสือรับรอง สําเนาเอกสารและใบสําคัญการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนและบริษัท และจัดทําหนังสือรับรองรายการทางทะเบียนตามระยะเวลา (หนังสือรับรองช่วง)
2. สํารวจและดําเนินการถอนทะเบียนนิติบุคคลที่ไม่ประกอบกิจการเป็นบริษัท/ห้างหุ้นส่วนร้างและบริษัท/ห้างหุ้นส่วนเลิก ไม่เสร็จการชําระบัญชี
3. ปฏิบัติหน้าที่ตรวจรับงบการเงินของนิติบุคคลที่นําส่งต่อสํานักงานฯ พร้อมทั้งบันทึกและตรวจสอบเอกสารภาพ
4. บันทึกข้อมูลทางทะเบียนลงระบบ (e-Registration) และบันทึกเอกสารภาพในระบบจดทะเบียนนิติบุคคล หอการค้า สมาคมหอการค้า พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง
5. รับเงินค่าธรรมเนียม จัดเก็บเงินรายได้ และออกใบเสร็จรับเงินด้วยเครื่องออกใบเสร็จรับเงิน 

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานบัญชีเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดเว็บไซต์ http://opsmoc.thaijobjob.com

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์, งานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงาน, งานบัญชีติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม