งานราชการ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 14 อัตรา

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน - 16 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักวิชาการพาณิชย์ (ปริญญาโท)

จำนวน: 7 อัตรา

เงินเดือน: 21,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับคุณวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 

ลักษณะงาน

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน การจัดทําบทวิเคราะห์ประเด็น แผนยุทธศาสตร์ และนโยบายด้านเศรษฐกิจการค้าทั้งภายในและต่างประเทศ และสนับสนุนการบริหารสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าในด้านต่างๆ เช่น งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานการเงินและพัสดุ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานยุทธศาสตร์และประชาสัมพันธ์ งานบริหารอาคารสถานที่ และงานสัญญาต่างๆ เป็นต้น
2. ศึกษา วิเคราะห์ สํารวจ ตรวจสอบ รายละเอียดจําเพาะของสินค้า ราคา ภาวะสินค้า แหล่งจําหน่ายสินค้า สําหรับการจัดทําดัชนีเศรษฐกิจการค้า    

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานนักวิจัย/วิเคราะห์(เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ธนาคาร)เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 19,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์  

ลักษณะงาน

1. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบจัดการฐานข้อมูล และพัฒนาระบบโปรแกรมใช้งาน เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า รวมทั้งการวางแผน เพื่อการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด                    
2. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การกําหนดตัวผู้ใช้ และขอบเขตการใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลด้านต่างๆ ของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
3. บริหารจัดการฐานข้อมูลของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าให้มีประสิทธิภาพ และดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานวิศวกรคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

3. เจ้าพนักงานการพาณิชย์

จำนวน: 4 อัตรา

เงินเดือน: 13,800 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 

ลักษณะงาน

1. รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน การจัดทําบทวิเคราะห์ประเด็น แผนยุทธศาสตร์ และนโยบายด้านเศรษฐกิจการค้าทั้งภายในและต่างประเทศ และสนับสนุนการบริหารสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าในด้านต่างๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานการเงินและพัสดุ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ และงานสัญญาต่างๆ เป็นต้น
2. สํารวจ ตรวจสอบ รายละเอียดจําเพาะของสินค้า ราคา ภาวะสินค้า แหล่งจําหน่ายสินค้า สําหรับการจัดทําดัชนีเศรษฐกิจการค้า
3. ให้คําแนะนํา และตอบข้อหารือต่างๆ ในประเด็นที่ไม่ยุ่งยากชับซ้อนให้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจ 

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานนักวิจัย/วิเคราะห์(เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ธนาคาร)เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

4. เจ้าพนักงานธุรการ

จำนวน: 2 อัตรา

เงินเดือน: 10,430 - 13,800 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
2. ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี หรือ 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงาน

1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับ-ส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล 
2. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ  

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงานเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2567 เวลา 24.00 น. ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https:tpso.thaijobjob.com หัวข้อ "รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตําแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (ปริญญาโท) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานการพาณิชย์ และเจ้าพนักงานธุรการ" และผู้สมัครสอบต้องไปชําระค่าธรรมเนียมสอบ ภายในวัน เวลา ที่กําหนด โดยสามารถติดต่อสอบถาม ขั้นตอนและรายละเอียดในการรับสมัครได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2507-7905 และ 0-2507-8544

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า, งานนักวิจัย/วิเคราะห์(เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ธนาคาร), งานวิศวกรคอมพิวเตอร์, งานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงานติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม