งานราชการ กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม - 2 เมษายน พ.ศ. 2567

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักกิจกรรมบำบัด

จำนวน: 2 อัตรา

เงินเดือน: 19,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชากายภาพบําบัดทางกิจกรรมบําบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบําบัด  

ลักษณะงาน

1. ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมบําบัดขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพกิจกรรมบําบัดในการให้บริการทางกิจกรรมบําบัดแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
2. คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และวิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหาภาวะเสี่ยง เพื่อให้การบริการทางกิจกรรมบําบัดเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม ทันสถานการณ์ และทันเวลา
3. บันทึก รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ ประดิษฐ์ดัดแปลง ประยุกต์ใช้อุปกรณ์ เครื่องช่วย เครื่องดาม สภาพที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาการบริการผู้ป่วยให้มีคุณภาพ ให้บุคคลดําเนินชีวิตได้

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานกายภาพบำบัดเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

จำนวน: 2 อัตรา

เงินเดือน: 13,800 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

ลักษณะงาน

1. จัดทําและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมาย
2. รวบรวมรายละเอียดการจัดทํางบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการทํางบประมาณประจําปีของหน่วยงาน
3. ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสําคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานการเงิน/ธนาคาร,งานบัญชีเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

3. ผู้ช่วยพยาบาล

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 11,280 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลักษณะงาน

1. เตรียมความพร้อมในการให้บริการทางการพยาบาลแก่ผู้ป่วย โดยจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์และการทําหัตถการต่างๆ
2. ปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการในระยะไม่รุนแรงและไม่เป็นอันตรายได้ตามมาตรฐานที่กําหนดหรือช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล ดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในระยะรุนแรงเป็นอันตราย ภายใต้การกํากับตรวจสอบของพยาบาลวิชาชีพ เช่น การให้อาหารทางสายยาง การดูดเสมหะ การวัดปรอทสัญญาณชีพ การอุ้มเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขณะอยู่บนเตียง เก้าอี้หรือรถเข็น ชําระล้างทําความสะอาดผู้ป่วย การจัดเตรียมและให้อาหารผู้ป่วย ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย รวมถึงสังเกตอาการและศึกษาสาเหตุอาการผู้ป่วย เป็นต้น โดนผ่านการอบรมเฉพาะด้านตามมาตรฐานที่กําหนด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานผู้ช่วยทางการแพทย์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

4. พนักงานช่วยเหลือคนไข้

จำนวน: 4 อัตรา

เงินเดือน: 10,430 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายและความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้ เช่น ช่วยพลิกตัว เช็ดตัว ป้อนอาหาร น้ำ และยาให้แก่คนไข้ ทําความสะอาดเตียงตลอดจนโต๊ะ ตู้ แก้วน้ำ ข้างเตียงคนไข้ เปลี่ยนผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน เสื้อคนไข้ และพ่นยาฆ่าเชื้อในห้องคนไข้ และปฏิบัติงานอื่นใดที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานบริการด้านการแพทย์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา 47 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม ถึงวันที่ 2 เมษายน 2567 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 09.00 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น.)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมสุขภาพจิต, งานกายภาพบำบัด, งานการเงิน/ธนาคาร, งานบัญชี, ผู้ช่วยทางการแพทย์, งานบริการด้านการแพทย์ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม