งานราชการ กรมการขนส่งทางราง รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ 3 อัตรา

งานราชการ กรมการขนส่งทางราง รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ 3 อัตรา

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม - 10 เมษายน พ.ศ. 2567

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

จำนวน: 2 อัตรา

เงินเดือน: 17,500 - 19,250 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางระบบขนส่งทางราง ทางวิศวกรรมขนส่ง

ลักษณะงาน
1. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อวางแผนประกอบการกำหนดนโยบายและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ในการปฏิบัติงานด้านแผนงานการลงทุนและงบประมาณด้านการขนส่งทางราง และการกำกับการประกอบธุรกิจการขนส่งทางราง ระดับเบื้องต้น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
2. ศึกษา รวบรวม และศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการหรือทิศทาง การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อใช้ในการกำหนดแผนงาน แผนงบประมาณ หรือโครงการด้านแผนงานการลงทุนและงบประมาณ การกำกับการประกอบธุรกิจการขนส่งทางรางระดับเบื้องต้น ให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
3. ศึกษา รวบรวม ค้นคว้าทางวิชาการ และพัฒนาระบบข้อมูลเบื้องต้น เพื่อช่วยกำหนดนโยบายแผนงาน โครงการด้านแผนงานการลงทุนและงบประมาณ และการกำกับการประกอบธุรกิจการขนส่งทางรางให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานนักวิจัย/วิเคราะห์ (เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ธนาคาร)เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. วิศวกรโยธา

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 17,500 - 19,250 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง
2. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่กฎหมายกำหนด ระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร สาขาโยธา ทั้งนี้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมฯ จะต้องได้รับอนุญาตภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือ วันที่ 10 เมษายน 2567

ลักษณะงาน

1. กำกับ ดูแล และตรวจสอบการดำเนินงาน ศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่งทางราง และการออกใบอนุญาตการประกอบกิจการขนส่งทางราง สำหรับกำหนดนโยบาย และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานด้านการกำกับโครงสร้างพื้นฐานและออกใบอนุญาตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
2. รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ วิเคราะห์การบริหารจัดการการออกใบอนุญาตการประกอบกิจการขนส่งทางรางของกรมเบื้องต้น เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการการออกใบอนุญาตการประกอบกิจการขนส่งทางรางมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. สำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลเบื้องต้นในด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อกำหนดกฎระเบียบ มาตรฐาน มาตรการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางราง และการออกใบอนุญาตการประกอบกิจการขนส่งทางราง

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานก่อสร้างสถาปัตยกรรม, งานวิศวกรโยธาเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม - 10 เมษายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมการขนส่งทางราง, งานนักวิจัย/วิเคราะห์ (เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ธนาคาร), งานก่อสร้างสถาปัตยกรรม, งานวิศวกรโยธาติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม