งานราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 36 อัตรา

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 36 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม พ.ศ. 2567

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักจัดการงานทั่วไป

จำนวน: 4 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
2. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

ลักษณะงาน
1. ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารงานภายในหน่วยงานด้านต่างๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานสัญญาต่างๆ เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้อํานวยการ เช่น การกลั่นกรองเรื่องการจัดเตรียมเอกสารสําหรับการประชุม เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้อํานวยการ
3. จัดเตรียมการประชุม บันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อให้เกิดการบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงานเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. นักสังคมสงเคราะห์

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
2. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ลักษณะงาน

1. ศึกษา ค้นหาข้อเท็จจริง ประเมินสภาวะทางสังคมเพื่อประกอบการจําแนกหาสาเหตุการกระทําผิด และวางแผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟู ด้วยเทคนิควิธีการทางสังคมสงเคราะห์
2. ศึกษา รวบรวม ประมวล จัดทําข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ ปัญหาของเด็กหรือเยาวชน จัดลําดับความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของปัญหาเพื่อประกอบการวางแผนให้ความช่วยเหลือ การจัดทําแผนการดําเนินชีวิต (Life Plan) ของเด็กหรือเยาวชนเฉพาะราย เพื่อดูแล ช่วยเหลือ ติดตามการดําเนินการตามแผนการดําเนินชีวิต (Life Plan) ทั้งที่อยู่ระหว่างการฝึกอบรมและภายหลังการปล่อยตัว เพื่อให้เด็กหรือเยาวชนได้รับการแก้ไขบําบัดฟื้นฟูตามแผนได้อย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กหรือเยาวชน

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานบริการด้านการแพทย์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

3. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านวิชาชีพอุตสาหกรรม)

จำนวน: 2 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
2. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาครุศาสตร์ สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม ทางอุตสาหกรรมศิลป์ ทางอุตสาหกรรม ทางวิศวกรรม ทางเทคโนโลยี ทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม ทางครุศาสตร์วิศวกรรม ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี

ลักษณะงาน

1. ศึกษา วิเคราะห์ พฤติกรรมความประพฤติของเด็กและเยาวชน พร้อมรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทํารายงานการจําแนกประเภทเด็กหรือเยาวชนเข้ารับการศึกษาและฝึกอาชีพช่างอุตสาหกรรมพื้นฐาน การแก้ไข บําบัด ฟื้นฟู ตลอดจนติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
2. จัดทําแผนจัดการศึกษาวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมพื้นฐาน ให้มีความเหมาะสมกับความพร้อมทางการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กหรือเยาวชนและเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติต่อเด็กหรือเยาวชนตามกฎหมาย และตามคู่มือการปฏิบัติงานที่หน่วยงานกําหนด
3. สรุปผลการศึกษาของเด็กหรือเยาวชน เพื่อประกอบการจัดทํารายงานผลการแก้ไข บําบัด ฟื้นฟู การพัฒนาทางด้านร่างกาย และจิตใจ ประพฤติปฏิบัติอยู่ในระเบียบวินัย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานวิชาการเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

4. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพลศึกษา)

จำนวน: 2 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
2. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทางพลศึกษา ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

ลักษณะงาน

1. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์พฤติกรรมความประพฤติของเด็กและเยาวชน พร้อมรวบรวมข้อมูล ทางด้านพัฒนาพฤตินิสัยและแนวทางการปฏิบัติงานด้านพัฒนาพฤตินิสัย เพื่อจัดทํารายงานการจําแนกประเภทเด็กหรือเยาวชนเข้ารับการศึกษาและฝึกอาชีพ การแก้ไข บําบัด ฟื้นฟู พัฒนารูปแบบ เครื่องมือ กําหนดมาตรฐาน กระบวนการ แนวทางการปฏิบัติงานด้านพัฒนาพฤตินิสัยตลอดจนติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
2. จัดทําแผนจัดการศึกษาวิชาพลศึกษาและการฝึกวิชาชีพแก่เด็กหรือเยาวชน เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กหรือเยาวชน เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติต่อเด็กหรือเยาวชน ตามกฎหมายและตามคู่มือการปฏิบัติงานที่หน่วยงานกําหนด

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานวิชาการเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

5. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านวิชาชีพ)

จำนวน: 4 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
2. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาครุศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางศิลปศึกษา ทางศิลปศาสตร์ ทางธุรกิจศึกษา ทางดนตรีศึกษา ทางคหกรรมศาสตร์ ทางเกษตรศาสตร์ ทางเกษตรกรรม ทางการเกษตร ทางศิลปหัตถกรรม ทางศิลปกรรม ทางดุริยางคศิลป์ ทางดุริยางคศาสตร์

ลักษณะงาน
1. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ พฤติกรรมความประพฤติของเด็กและเยาวชน พร้อมรวบรวมข้อมูล ทางด้านพัฒนาพฤตินิสัยและแนวทางการปฏิบัติงานด้านพัฒนาพฤตินิสัย เพื่อจัดทํารายงาน การจําแนกประเภทเด็กหรือเยาวชนเข้ารับการศึกษาและฝึกอาชีพ การแก้ไข บําบัด ฟื้นฟู พัฒนารูปแบบ เครื่องมือ กําหนดมาตรฐาน กระบวนการ แนวทางการปฏิบัติงานด้านพัฒนาพฤตินิสัยตลอดจนติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
2. จัดทําแผนจัดการศึกษาและการฝึกวิชาชีพแก่เด็กหรือเยาวชน เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กหรือเยาวชน เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติต่อเด็กหรือเยาวชน ตามกฎหมาย และตามคู่มือการปฏิบัติงานที่หน่วยงานกําหนด

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานวิชาการเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

6. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านสามัญ)

จำนวน: 4 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
2. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ลักษณะงาน
1. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ พฤติกรรมความประพฤติของเด็กและเยาวชน พร้อมรวบรวมข้อมูล ทางด้านพัฒนาพฤตินิสัยและแนวทางการปฏิบัติงานด้านพัฒนาพฤตินิสัย เพื่อจัดทํารายงานการจําแนกประเภทเด็กหรือเยาวชนเข้ารับการศึกษาและฝึกอาชีพ การแก้ไข บําบัด ฟื้นฟู พัฒนารูปแบบ เครื่องมือ กําหนดมาตรฐาน กระบวนการ แนวทางการปฏิบัติงานด้านพัฒนาพฤตินิสัยตลอดจนติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
2. จัดทําแผนจัดการศึกษาวิชาสามัญและการฝึกวิชาชีพ แก่เด็กหรือเยาวชน เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กหรือเยาวชน เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติต่อเด็กหรือเยาวชน ตามกฎหมาย และตามคู่มือการปฏิบัติงานที่หน่วยงานกําหนด

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานวิชาการเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

7. นักวิชาการตรวจสอบภายใน

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
2. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ลักษณะงาน

1. รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข หลักฐานการทําสัญญา และเอกสารต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี เพื่อให้การตรวจสอบดําเนินไปอย่างถูกต้องและได้ผลตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง
2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุ และทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารด้านอื่นๆ ของส่วนราชการ เพื่อดูแลให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด
3. จัดทํารายงานการตรวจสอบรายเดือน เพื่อเสนอข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผลการดําเนินงาน

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานการเงิน/ธนาคาร, งานบัญชีเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

8. นักวิชาการเงินและบัญชี

จำนวน: 4 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
2. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ลักษณะงาน

1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล จัดทําบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน บัญชีและงบประมาณ ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน ตามระเบียบ แนวทาง วิธีการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องหรือที่หน่วยงานกําหนด เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของหน่วยงาน
2. ตรวจสอบเอกสารใบสําคัญการเบิกจ่ายเงิน การคํานวณ และตรวจสอบรายได้ เพื่อเรียกเก็บเงินรายได้จากคู่สัญญา เพื่อให้การตรวจสอบดําเนินการเป็นไปตามมาตรฐาน มีเอกสาร ใบสําคัญการเบิกเงินที่ถูกต้องไปตามระเบียบ
3. รวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทํารายรับ-จ่าย เงินทดรองราชการ การวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อให้การรับ-จ่ายเกิดประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบ

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานการเงิน/ธนาคาร, งานบัญชีเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

9. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

จำนวน: 6 อัตรา

เงินเดือน: 11,500 - 16,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี สาขาวิชาการบัญชี สาขาการเงิน สาขาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ลักษณะงาน

1. รวบรวมข้อมูล เอกสาร และจัดทําบัญชี ทั้งเงินในงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณตามระเบียบแนวทาง วิธีการทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง หรือที่หน่วยงานกําหนด เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง
2. ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นกับการดําเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และงบประมาณ เพื่อให้การดําเนินงานด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณมีความครบถ้วน ถูกต้อง ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกําหนด
3. ดําเนินการรับและจ่ายเงินตามเอกสารหลักฐาน เพื่อให้การรับและจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานการเงิน/ธนาคาร, งานบัญชีเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

10. เจ้าพนักงานธุรการ

จำนวน: 8 อัตรา

เงินเดือน: 11,500 - 16,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงาน
1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดําเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้
2. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
3. ดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสํานักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงานเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, งานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงาน, งานบริการด้านการแพทย์, งานวิชาการ, งานการเงิน/ธนาคาร, งานบัญชีติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม