งานราชการ กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานกองทุน 1 อัตรา

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานกองทุน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม - 12 มีนาคม พ.ศ. 2567

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 13,800 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

ลักษณะงาน
1. ดําเนินการเบิกจ่ายเงิน การรับเงิน การนําส่งเงิน การนําฝากเงิน การโอนเงิน การรายงานเงินคงเหลือประจําวันของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน การบริหารงบประมาณของกองทุน ประมาณการรายได้ การวิเคราะห์วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ควบคุมการจ่ายเงินของส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้อยู่ภายในกรอบวงเงินงบประมาณประจําปี ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี ติดตามผลการใช้จ่ายเงินกองทุน ตลอดจนการดําเนินการด้านงบประมาณและการเงินการคลังในระบบบริหารการเงิน การคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
2. ดําเนินการตรวจสอบวิเคราะห์รายการทางบัญชีเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จัดทํารายงานการเงินประจําเดือนและประจําปี รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินเพื่อใช้ในการบริหารงานกองทุน ตลอดจนให้คําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงานด้านบัญชีแก่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาหรือขัดแย้ง ในการปฏิบัติงานด้านบัญชีตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
3. ดําเนินการด้านการเงินและบัญชีเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน การรับเบิกจ่ายเงิน การบันทึกบัญชี จัดทํารายงานการเงิน ปฏิบัติงานด้านการเงินในระบบบริหารการเงิน การคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
4. ให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบข้อหารือด้านการเงินและงบประมาณกองทุนให้แก่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
5. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานการเงิน/ธนาคาร, งานบัญชีเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป สํานักงานขนส่งจังหวัดจังหวัดบึงกาฬ เลขที่ 333/1 หมู่ที่ 1 ตําบลบึงกาฬ อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4249-1245 ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมการขนส่งทางบก, งานการเงิน/ธนาคาร, งานบัญชีติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม