งานราชการ กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน - 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย)

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์  

ลักษณะงาน
1. ศึกษา วิเคราะห์ พิจารณาเกี่ยวกับการประกอบการขนส่ง เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่ได้มีการกําหนดไว้
2. ศึกษา วิเคราะห์ เบื้องต้นเกี่ยวกับการขนส่งและคมนาคม เพื่อใช้ในการวางแผน
3. สืบเสาะ แสวงหาข้อเท็จจริง พร้อมทั้งสรุปและเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับความผิด และบทกําหนดโทษผู้กระทําผิดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
4. ควบคุม กํากับ ดูแลการขนส่งเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานกฎหมายเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. นายช่างตรวจสภาพรถ

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 13,800 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาซีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังนี้ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล 

ลักษณะงาน

1. ตรวจสอบรายละเอียดรถและเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสําหรับการรับรองหรือให้ความเห็นชอบแบบรถตามที่กฎหมายกําหนด
2. ตรวจสอบรายละเอียดทางเทคนิคของเครื่องตรวจสภาพรถและเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบที่เกี่ยวข้องเพื่อการรับรองการขอจัดตั้ง
3. ช่วยปฏิบัติงานด้านการตรวจตรา ปราบปราม ว่ากล่าวตักเตือน และช่วยดําเนินการเปรียบเทียบปรับผู้กระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานช่างเทคนิคเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

จำนวน: 3 อัตรา

เงินเดือน: 11,280 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา 

ลักษณะงาน

1. มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และงานพิมพ์หนังสือราชการและเอกสารต่างๆ
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณของส่วนราชการ
4. แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานป้อนข้อมูลเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน ถึงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง เข้าไปที่เว็บไซต์ http://dlt.thaijobjob.com

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมการขนส่งทางบก, งานกฎหมาย, งานช่างเทคนิค, งานป้อนข้อมูลติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม