SUSTAINABILITY EXPO 2023 มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนที่ไม่ควรพลาด

SUSTAINABILITY EXPO 2023 มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนที่ไม่ควรพลาด
29/09/23   |   6k   |  

ทุกวันนี้สังคมให้ความสำคัญกับเรื่องของ Sustainability หรือความยั่งยืนกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในระดับบุคคลหรือองค์กร เพื่อให้การพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ในปัจจุบันส่งผลกระทบด้านลบต่อคนและสังคมในอนาคตน้อยที่สุด ซึ่งในวันที่ 29 กันยายน ถึง 8 ตุลาคม 2566 ก็จะมีการจัดงาน SUSTAINABILITY EXPO 2023 (SX2023) ขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC)และเปิดให้คนที่สนใจเข้าชมงานได้ฟรี

งาน SUSTAINABILITY EXPO 2023 (SX2023) เป็นมหกรรมเกี่ยวกับความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 บนพื้นที่จัดงานรวมกว่า 70,000 ตารางเมตร ผสานความร่วมมือจากของกว่า 100 องค์กร 250 วิทยากร และ 500 เครือข่ายธุรกิจยั่งยืนระดับภูมิภาค และระดับโลก นำโดย 5 องค์กรธุรกิจต้นแบบด้านความยั่งยืนระดับโลก ได้แก่ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท พีทีที  โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC,  เอสซีจี, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

 

JobThai, งาน, หางาน, สมัครงาน, ความยั่งยืน

 

โดยปีนี้พันธมิตรที่เป็น Co-founder อย่าง เอสซีจี จะเข้ามาจัดงาน ESG Symposium และหน่วยงานภาครัฐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงาน TCAC (Thailand Climate Action Conference) ซึ่งนับเป็นงานใหญ่ที่จะช่วยขับเคลื่อนเรื่องแผน Net Zero ของประเทศในงาน SX 2023 อีกด้วย และยังร่วมด้วยเครือข่าย TSCN (Thailand Supply Chain Network หรือ TSCN) และหน่วยงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม อีกมากมายที่จะมาร่วมสร้างต้นแบบโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืนที่เรียกว่า B2C2B (Business-to-Consumer-to-Business) หรือการยึดผู้บริโภคเป็นแกนกลางในการเชื่อมโยงระหว่างองค์กรธุรกิจที่ทุกภาคส่วนมารวมพลังกันขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (SDGs) ภายในปี 2030) 

 

งาน Sustainability Expo 2023 เป็นแพลตฟอร์มความร่วมมือขององค์กรชั้นนำระดับภูมิภาคและระดับโลก รวมถึงภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วนทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศที่จะมาร่วมกันสร้างพลัง และปลุกกระแสด้านความยั่งยืนในมิติต่างๆ เพื่อสร้าง “สมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่า” Good Balance, Better World โดยแนวคิดหลักของการจัดงานคือ “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (Sufficiency for Sustainability) ที่จะชวนให้คุณได้ “ลงมือทำจริง”

 

งาน SUSTAINABILITY EXPO 2023 แบ่งเป็น 8 โซนหลัก ได้แก่

 

1. โซน SEP Inspiration: ตามหาความหมายที่แท้จริงของ SEP (SX Prologue) ในรูปแบบ Immersive Multimedia  พบกับผลงาน Collaboration จากศิลปิน BAB ผู้ใกล้ชิดและเข้าใจธรรมชาติ ผนวกกลุ่มสร้างแสงและเสียงร่วมสมัย Duck Unit ร่วมกับภาพมหัศจรรย์บนพื้นโลกจากNAT GEO นิทรรศการที่จะนำทางไปค้นหาคำตอบที่แท้จริงของการสร้างสมดุลที่ดีเพื่อโลกที่ดีขึ้น และยังสร้างแรงบันดาลใจให้บุคคลและองค์กรต่าง ๆ ได้ร่วมกันหาทางออกที่จะสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

2. โซน Better Me: ประกอบด้วย Good Health & Well Being Indoor Park แนะนำเทรนด์สุขภาพ และสุดยอดนวัตกรรมทางการแพทย์ในรูปแบบของ Application และ AI รวมถึงแนวทางการนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้จริง ใน 3 มิติ ได้แก่

  1. สุขภาพกายเราดี สุขภาพโลกของเราดี (Healthy Life Healthy Earth) นวัตกรรมการผลิตอาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนและรักษาโลก เช็กความแข็งแรงของกายใจด้วยกิจกรรมที่จัดเต็มให้คนทุกเพศทุกวัยได้ท้าทายทั้งความสามารถและการสำรวจตนเอง โดยเฉพาะโรคที่ฮิตติดเทรนด์คนทำงาน ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างไม่รู้ตัวอย่างโรคซึมเศร้า และออฟฟิศซินโดรม

  2. สังคมสูงวัย อยู่อย่างไรให้เป็นสุข (Aging Society) การวางแผนก่อนเกษียณ รวมทั้งการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขร่วมกันในสังคมต่างวัย พบกับกิจกรรมจำลองสถาณการณ์การเป็นผู้สูงอายุเพื่อเข้าใจและรู้จักการดูแลผู้สูงวัยอย่างถูกวิธี

  3. การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) โครงการและแนวคิดที่น่าสนใจซึ่งส่งเสริมการพัฒนาเยาวชน คนรุ่นใหม่ ตลอดจนการส่งเสริมแนวคิดด้านธุรกิจเพื่อสังคมสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่

 

3. โซน Better Living: นำเสนอกิจกรรมและโครงการเพื่อส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมและสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตลอดกระบวนการผลิต ห่วงโซ่มูลค่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์หรือ Net Zero ในรูปแบบ Sustainable Living 24/7 Lifestyle  ภายใต้ 4 แกนหลัก ได้แก่ การดูแลน้ำ การลดคาร์บอน ความหลากหลายทางชีวภาพ และ การจัดการของเสีย รวมถึงมุมจัดแสดงเพื่อการเรียนรู้เรื่องการจัดการและวงจรที่ควรจะเป็นของบรรจุภัณฑ์ เคล็ดลับการใช้ชีวิตแบบ ECO-Living สะท้อนมุมมองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเราเพื่อสิ่งแวดล้อม

 

4. โซน Better Community: เล่าเรื่องราวของสังคมที่รวมทุกคนไว้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือกันและกัน เพื่อสร้างความเท่าเทียม การเชื่อมโยงคน เชื่อมโยงเครือข่ายที่ทำหน้าที่สร้าง “ความปกติสุข” ในสังคมที่มีความหลากหลายผ่านมุมมองด้านต่าง ๆ เช่น ที่อยู่อาศัยเพื่อคนด้อยโอกาส พื้นที่สีเขียวในเมืองที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อความเป็นอยู่ของทั้งคน การปรับเมืองเพื่อการใช้ชีวิตของคนและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ การแก้ปัญหาคนไร้สัญชาติ การเปิดตลาดงานเพื่อตอบความต้องการที่แท้จริงของแต่ละบุคคล รวมถึงการนำเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของแต่ละคน โดยเฉพาะความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะต้องมีการรวมตัวกัน การสืบสาน รักษา ต่อยอด มรดกทางวัฒนธรรมให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมถึงต้นแบบของการพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน ทั้งชุมชน เมือง และภูมิภาค

 

5. โซน Better World: พบกับ SX Landmark และ Arts Exhibition ซึ่งรวบรวมงานศิลป์สะท้อนมุมมองความยั่งยืนในหลากหลายรูปแบบ เช่น Nat Geo สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย และผลงานนานาชาติ 10 ประเทศ ASEAN ที่ยังไม่เคยจัดแสดงที่ไหน จากโครงการ ASEAN SX PHOTO CONTEST และโครงการ Trash to Treasure เปลี่ยนขยะเป็นงานศิลป์ทรงคุณค่า พร้อมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถมาร่วมแชร์ช่วงเวลาดีดีร่วมกัน 

 

6. โซน Food Festival: เทศกาลอาหารเพื่อโลกจากเชฟชื่อดัง ในธีม Thai Street Food Museum ที่จำลองจุด Landmark ชื่อดังร่วมสมัยในกรุงเทพฯ เมืองเก่าภูเก็ต และหัวเมืองสำคัญของไทยมาไว้ในหนึ่งเดียว พร้อมเสิร์ฟอาหารเลิศรสที่ดีต่อคุณ ดีต่อไทย ดีต่อโลก กับแนวคิด Zero-Waste Cooking เรียนรู้การจัดการขยะอาหารเพื่อความยั่งยืนแบบเต็มรูปแบบ 

 

7. โซน SX Marketplace: รวบรวมร้านค้าจากดีไซเนอร์รักษ์โลก สินค้านวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ต้นไม้สวย Garden and Farm สินค้าตกแต่งบ้านและสินค้าชุมชนกว่า 200 ร้านค้า ช็อปสินค้างานคราฟโดนใจเพื่อชุมชนและสังคม  เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมผึ้งชันโรง ผึ้งจิ๋วคุณประโยชน์แจ๋ว และเวทีแชร์มุมมองทางธุรกิจการค้าขาย พลาดไม่ได้กับมุมพักผ่อนพร้อมจิบกาแฟจากร้าน HARVKIND คาเฟ่ในโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์แนวคิดยั่งยืน

 

8. โซน SX Kids Zone: เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ผสมผสานทั้ง Digital Experience และ Environmental พบกับสวนสนุกนอกห้องเรียน ที่สามารถสร้างจินตนาการ และเสริมทักษะให้เด็ก ๆ ได้  

 

๋JobThai, งาน, หางาน, สมัครงาน, Sustainability Expo 2023

 

นอกจากโซนหลักแล้วยังมีอีก 2 โซนย่อย ได้แก่

 

1. rePartmentStore  

จุดเรียนรู้การแยกขยะ และจุดดรอปพอยท์ มาแลกเปลี่ยนของนอกสายตาที่อาจมีค่ากับคนอื่นอีกมาก มัดรวมของของคุณที่อยากมาแบ่งปัน แล้วมาส่งต่อเปลี่ยนโลกได้ ที่ชั้น G, LG และ อาคารพิพิธภัณฑ์สวนป่าเบญจกิติ (โรงงานผลิตยาสูบ 5) สวนเบญจกิติ ภายใต้แนวคิด รวมให้ รวมแบ่งปัน ซึ่งของเหล่านั้นสามารถ Reduce, Re-Use และ Recycle เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและสังคมไร้ขยะที่ยั่งยืน

 

2. โซน Park & Nature Walk Activities 

ส่งท้ายเสาร์-อาทิตย์สุดท้ายของงานด้วยกิจกรรมฮีลใจ ฮีลกาย ในสวนป่า กับกิจกรรมที่เชื่อมต่อจากลานกิจกรรม SX Kids Zone ที่หลังจากที่เด็ก ๆ และผู้ปกครองได้เรียนรู้เรื่องความยั่งยืนจากแหล่งธรรมชาติและแมลงแล้ว ก็สามารถมาสูดอากาศบริสุทธิ์ในสวนป่าพื้นที่ขนาดใหญ่ นอกจากจะสานต่อจินตนาการแล้ว ยังช่วยฟื้นฟูจิตใจพ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้ทำกิจกรรมไปพร้อม ๆ กัน

นอกจากนั้นสำหรับคนที่มางาน SUSTAINABILITY EXPO 2023 สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Sustainability Expo แล้วลงทะเบียนพร้อมเช็กอิน และร่วมกิจกรรมตามโซนต่าง ๆ ภายในงาน เพื่อสะสมคะแนนเอามาแลกของรางวัลได้อีกด้วย โดยโซน Food Festival โซน SX Marketplace และโซน SX Kids Zone (ชั้น LG) จะเริ่มเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ 29 กันยายน ถึง 8 ตุลาคม 2566 ในขณะที่ 5 โซนนิทรรศการหลัก (ชั้น G) จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ย้ำกันอีกครั้งว่างานนี้เข้าชมฟรี!

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

Website: www.sustainabilityexpo.com

Facebook Page: https://www.facebook.com/SX.SustainabilityExpo

Line Official Account: @sxofficial  

 

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : jobthai, what's new, คนทำงาน, ความยั่งยืน, sustainability expo 2023, sx2023, นวัตกรรม, สุขภาพ, ไลฟ์สไตล์คนทำงานติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม