ก่อนสมัครงานต้องรู้! 3 สินเชื่อสวัสดิการยอดฮิต เพื่อคนทำงาน

21/06/22   |   4.1k   |  

“สวัสดิการ” เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ใครหลาย ๆ คน ใช้เปรียบเทียบก่อนตัดสินใจตอบรับเข้าร่วมงานกับบริษัทหรือหน่วยงานในฝัน ซึ่งสินเชื่อเป็นอีกหนึ่งสวัสดิการทางการเงินที่บริษัทมีให้กับพนักงาน ไม่ว่าเป็นพนักงานน้องใหม่ หรือพนักงานมือเก๋าที่อยากจะเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย หรือมีความจำเป็นต้องใช้เงินเร่งด่วนโดยไม่ต้องกังวลเรื่องเอกสารหรือประวัติทางการเงินเหมือนตอนกู้ยืมสินเชื่อผ่านธนาคารโดยตรงด้วยตัวเอง โดยวันนี้ก็มี 3 ตัวอย่างสินเชื่อสวัสดิการสำหรับคนทำงานที่หลายบริษัทมีให้มาฝากกัน

 

1. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

สินเชื่อสวัสดิการพนักงานประเภทสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย คือ สิทธิการยื่นขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยดอกเบี้ยพิเศษที่บริษัทของพนักงานได้เจรจาทำสัญญาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding: MOU) ร่วมกับธนาคารไว้ โดยเงื่อนไขในการขอใช้สิทธิสินเชื่อสวัสดิการประเภทนี้ อาจมีเงื่อนไขแตกต่างกันออกไปในแต่ละบริษัท เช่น พนักงานที่ยื่นขอสินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัยจะ ต้องได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำ และมีอายุงานอย่าน้อย 1 ปีขึ้นไป

 

ข้อดีของสินเชื่อสวัสดิการประเภทนี้ คือ ผู้ยื่นขอกู้มีโอกาสผ่านพิจารณาอนุมัติสินเชื่อได้ง่ายมากขึ้น รวมถึงมีโอกาสได้รับอนุมัติวงเงินสูงขึ้นกว่าการยื่นขอสินเชื่อด้วยตนเองตามปกติ โดยวงเงินอนุมัติสินเชื่อสำหรับซื้อที่อยู่อาศัยโดยทั่วไปจะพิจารณาอนุมัติให้อยู่ที่ 80-90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ แต่หากใช้สิทธิ์ยื่นขอกู้สินเชื่อสวัสดิการพนักงาน อาจจะได้รับพิจารณาอนุมัติวงเงินสูงกว่าปกติ ตั้งแต่ 90-100% หรือมากกว่า 100% ขึ้นอยู่กับประวัติการทำงาน และหลักฐานทางการเงินของแต่ละบุคคล

 

อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นที่ต้องลาออกในช่วงระหว่างปีแรก ๆ ที่เริ่มผ่อนชำระเงินคืนจากสินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย อาจจะต้องแจ้งเรื่องการลาออกให้ธนาคารคู่สัญญารับทราบ ซึ่งจะส่งผลให้ดอกเบี้ยพิเศษที่เคยได้รับในระหว่างที่ยังทำงานอยู่กับองค์กรเปลี่ยนเป็นดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยตามปกติทั่วไป รวมถึงต้องเปลี่ยนวิธีการชำระเงินจากการที่บริษัททำเรื่องหักบัญชีเงินเดือนอัตโนมัติ เปลี่ยนเป็นการชำระเงินด้วยตัวเองที่เคาต์เตอร์ธนาคารแทนเอง

 

 

2. สินเชื่ออเนกประสงค์

สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงาน คือ สินเชื่อสวัสดิการรูปแบบหนึ่งคล้ายกับสินเชื่อส่วนบบุคล แต่เป็นสินเชื่อสำหรับพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรที่มีอายุงาน และเงื่อนไขตรงตามเกณฑ์ที่บริษัทหรือสถาบันทางการเงินกำหนด โดยอาจเป็นการยื่นขอกู้เงินโดยตรงกับบริษัท หรือหน่วยงานต้นสังกัดที่ทำงานอยู่ หรือการกู้ผ่านสถาบันทางการเงินหรือธนาคารทั่วไปที่มีข้อตกลงพิเศษกับบริษัท

 

จุดเด่นที่น่าสนใจสำหรับสินเชื่ออเนกประสงค์ที่เป็นสวัสดิการพนักงานมีหลายข้อด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นวงเงินกู้สูงและดอกเบี้ยต่ำพิเศษ ไม่กำหนดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอกู้เงิน ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน รวมถึงมีเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติและระยะเวลาการกู้ที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าการยื่นขอกู้สินเชื่อตามปกติ

 

นอกจากนั้นแล้ว หากเป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ที่นายจ้างเป็นผู้ให้พนักงานหรือลูกจ้างยื่นกู้โดยตรง โดยไม่ได้ดำเนินการอนุมัติสินเชื่อผ่านสถาบันการเงินหรือธนาคารทั่วไป บริษัทจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องส่งข้อมูลเครดิตของผู้ยื่นขอกู้ให้กับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (National Credit Bureau) หรือที่รู้จักกันในชื่อ “เครดิตบูโร”

 

ทำให้พนักงานที่มีความจำเป็นต้องใช้เงิน แต่ไม่สามารถยื่นขอกู้สินเชื่ออเนกประสงค์ทั่วไปได้ตามปกติ เนื่องจากติดปัญหาประวัติทางการเงิน หรือมีภาระค่าใช้จ่ายที่มากกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด สามารถยื่นขอกู้สินเชื่อได้ง่ายมากขึ้นตามความจำเป็นทางการเงิน

 

อย่างไรก็ตาม สินเชื่อสวัสดิการประเภทนี้จะมีดอกเบี้ยสูงกว่าสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย เนื่องจากไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน รวมถึงในบางกรณีอาจต้องมีผู้ค้ำประกันร่วมด้วย ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการใช้วิธีค้ำประกันระหว่างเพื่อนร่วมงานเพื่อความสะดวกในการยื่นกู้นั่นเอง

 

 

3. สินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์

สินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ คือ สินเชื่อจากสถาบันทางการเงินประเภทนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชนบางแห่ง ซึ่งพนักงานสามารถเลือกสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ของหน่วยงานได้ตามความสมัครใจ และสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในหน่วยงานเดียวกันเท่านั้น โดยสมาชิกจะออมเงินสมทบฝากไว้กับสหกรณ์ในรูปแบบการถือหุ้นหรือเงินฝากตามเงื่อนไขของสหกรณ์แต่ละแห่ง

 

พนักงานขององค์กรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์จะสามารถยื่นของกู้ยืมเงินผ่านสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่ต้องชำระคืนต่ำกว่าสถาบันการเงินทั่วไป และมีดอกเบี้ยจากเงินปันผลที่ฝากออมสะสมไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์สูงกว่าการฝากประจำกับธนาคารทั่วไป รวมถึงมีขั้นตอนในการพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ และเหตุผลตามลำดับความจำเป็นตามหลักเกณฑ์ของแต่ละสหกรณ์ ซึ่งมีความยืดหยุ่นมากกว่าการยื่นขอสินเชื่อด้วยตัวเองตามปกติ

 

อย่างไรก็ตาม เงินฝากในสหกรณ์จัดเป็นผลิตภัณฑ์ทางการหรือเงินฝากที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองเงินฝากจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ทำให้เมื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง จนต้องประกาศล้มละลาย และถูกถอนใบอนุญาต เงินที่ฝากเอาไว้กับสหกรณ์อาจจะไม่ได้รับคืน หรือจะได้รับคืนเมื่อกระบวนการชำระบัญชีเสร็จสิ้น

 

สินเชื่อสวัสดิการเพื่อพนักงานเป็นหนึ่งในสวัสดิการที่หลายองค์กรในปัจจุบันใช้ดึงดูดพนักงานให้ตัดสินใจร่วมงานกับองค์กร แต่หากองค์กรที่กำลังตัดสินใจจะร่วมงานด้วย หรือกำลังทำงานอยู่ด้วยนั้นไม่มีสวัสดิการในส่วนนี้ สินเชื่อส่วนบุคคลจาก แรบบิท แคร์ พร้อมอยู่ช่วยเหลือทุกเป้าหมายทางการเงินของทุกคน เพราะสมัครง่ายกว่า วงเงินอนุมัติสูงกว่า และดอกเบี้ยต่ำกว่า สำหรับคนทำงานที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์1438 หรือ rabbitcare.com

 

บทความโดย Rabbit Care

tags : lifestyle, ไลฟ์สไตล์คนทำงาน, สวัสดิการสำหรับคนทำงาน, สวัสดิการ, rabbit care, content partner, คนทำงาน, มนุษยืเงินเดือน, jobthaiติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม