อัปเดตเทรนด์ตลาดแรงงาน งานยอดนิยม และงานที่มีอัตราการแข่งขันสูงในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562

อัปเดตเทรนด์ตลาดแรงงาน งานยอดนิยม และงานที่มีอัตราการแข่งขันสูงในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562
05/08/19   |   6.7k   |  

ตลอดช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 ที่ผ่านมา JobThai มีจำนวนผู้ใช้งานเกือบ 11 ล้านคน ทำให้เราสามารถรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความต้องการของตลาดแรงงานจากทั้งฝั่งขององค์กรผู้ลงประกาศงาน และพฤติกรรมการใช้งานต่าง ๆ ของผู้สมัครงานทั่วประเทศได้ ซึ่งจากข้อมูลที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา JobThai สรุปเป็นข้อมูลที่น่าสนใจ พบว่า 

 

5 กลุ่มธุรกิจที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด 

 

อัปเดตเทรนด์ตลาดแรงงาน งานยอดนิยม และงานที่มีอัตราการแข่งขันสูงในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 ประเภทธุรกิจ

 

เมื่อดูข้อมูลความต้องการแรงงานจากฝั่งองค์กร JobThai พบว่าประเภทธุรกิจที่มีการเปิดรับสมัครงานผ่าน JobThai สูงที่สุดตลอดช่วง 6 เดือนที่ผ่าน 5 อันดับแรกคือ  

 

1.ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม  

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเปิดรับสมัครงานมากที่สุด จำนวน 76,204 อัตรา เป็นผลมาจากภาคการท่องเที่ยวที่มีมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมตรวจลงตราหน้าด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on arrival) ทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยยังคงมีการขยายตัว โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีจำนวนมากที่สุดสูงสุด คือ จีน มาเลเซีย และอินเดียตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีการขยายตัวต่อเนื่องของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่เกิดจากความต่อเนื่องของนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง และมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย   

 

2. ธุรกิจยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์

ธุรกิจยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์ มีการเปิดรับสมัครงานถึง 58,481 อัตรา ได้รับการสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC ซึ่งกลุ่มยานยนต์รวมอยู่ด้วย ด้านทรัพยากรบุคคลจึงมีการเตรียมพร้อมในเรื่องของแรงงาน เช่น กลุ่มวิศวกร และช่างเทคนิคให้มีความพร้อมมากขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของการลงทุนนี้   

 

3. ธุรกิจบริการ 

ธุรกิจบริการได้รับอิทธิพลจากการขยายตัวตามจำนวนนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกับธุรกิจอาหาร-เครื่องดื่ม ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ธุรกิจบริการ มีการเปิดรับพนักงานจำนวน 56,893 อัตรา เนื่องจากจำนวนของนักท่องเที่ยวที่ยังคงท่องเที่ยวอย่างคับคั่งทำให้ผู้ประกอบการมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ มารองรับมากขึ้น ตลอดจนการใช้ชีวิตและกิจกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดบริการใหม่ ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกสบายมากขึ้น 

 

4. ธุรกิจก่อสร้าง

ธุรกิจก่อสร้างเปิดรับ จำนวน 49,631 อัตรา  มีปัจจัยจากการเติบโตต่อเนื่องของการลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักรและการก่อสร้าง ซึ่งเป็นผลจากการก่อสร้างโครงการโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก รวมถึงการก่อสร้างภาคเอกชน ทำให้ความต้องการบุคลากรในประเภทธุรกิจนี้มีความต้องการเพิ่มขึ้นตามไปด้วย  

 

5. ธุรกิจค้าปลีก  

การบริโภคยังสามารถขยายตัวได้ต่อเนื่อง ธุรกิจค้าปลีกจึงมีการเปิดรับพนัก จำนวนถึง  49,365 อัตรา ส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกมีการปรับตัวหลายด้านทั้งการพัฒนารูปแบบร้านค้า การเพิ่มความหลากหลายทั้งสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคมากขึ้น 

 

เริ่มต้นค้นหา Candidate ได้ที่นี่

 

สายอาชีพที่องค์กรเปิดรับมากที่สุดกับสายอาชีพที่มีผู้สมัครงานมากที่สุด 

 

อัปเดตเทรนด์ตลาดแรงงาน งานยอดนิยม และงานที่มีอัตราการแข่งขันสูงในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 การเปิดรับและการสมัครงาน

 

ข้อมูลการเปิดรับพนักงานจากฝั่งองค์กร และความสนใจในการสมัครงานของฝั่งผู้สมัครงานพบว่า สายอาชีพทั้ง 2 ฝั่งนั้นมีความแตกต่างกันไม่มากนัก โดยสาขาอาชีพที่องค์กรเปิดรับมากที่สุดในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 ที่ผ่านมาคือสาขาอาชีพขาย เปิดรับมากที่สุดโดยคิดเป็น 18.6 % ของงานที่เปิดรับสมัคร  อันดับ 2 คือสาขาช่างเทคนิคคิดเป็น 10.1 % ของตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครงาน สาขาผลิต/ควบคุมคุณภาพตามมาเป็นอันดับที่ 3 เปิดรับสมัครงานเป็นสัดส่วน 7.1% อันดับที่ 4 คือสาขาอาชีพธุรการ/จัดซื้อ คิดเป็น 6.5% และสาขาวิศวกรรมเป็นอันดับ 5 เปิดรับ 5.8% ของตำแหน่งงานทั้งหมด 

 

ในขณะที่พฤติกรรมของฝั่งผู้สมัครงานเองพบว่า มีการสมัครงานในสาขาอาชีพธุรการ/จัดซื้อ สูงที่สุดเป็นอันดับ 1 คิดเป็น 13.22% ของจำนวนการสมัครงานที่สุด อันดับที่ 2 คือสาขาอาชีพสายผลิต/ควบคุมคุณภาพ คิดเป็น 10.50% ของจำนวนการสมัครงานทั้งหมด สาขาอาชีพขายมีผู้สมัครนิยมสมัครงานเป็นอันดับ 3 คิดเป็น 8.12% ของจำนวนการสมัครงานทั้งหมด อันดับที่ 4 คือสาขาอาชีพทรัพยากรบุคคล คิดเป็น 7.10% ของจำนวนการสมัครงาน และความนิยมอันดับที่ 5 คือสาขาอาชีพวิศวกรรม มีจำนวนการสมัครงานคิดเป็น 6.48% ของจำนวนการสมัครงานทั้งหมด  

 

สายอาชีพที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุด 

อัปเดตเทรนด์ตลาดแรงงาน งานยอดนิยม และงานที่มีอัตราการแข่งขันสูงในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 อัตราการแข่งขัน

 

โดยเมื่อเปรียบเทียบความต้องการจากฝั่งองค์กร และความนิยมในการสมัครงาน พบว่างานเหล่านี้มีอัตราการแข่งขันสูงที่สุด คือ สาขาอาชีพนำเข้า-ส่งออกมีการแข่งขันสูงเป็นอันดับ 1 โดยมีการแข่งขันอยู่ที่ 4.79 คน ต่อ 1 อัตรา, อันดับที่ 2 คือสาขาอาชีพทรัพยากรบุคคล มีอัตราการแข่งขันอยู่ที่ 4.79 คน ต่อ 1 อัตรา อันดับที่ 3 คือสาขาวิทยาศาสตร์/วิจัยพัฒนา มีอัตราการแข่งขันอยู่ที่ 4.44 คน ต่อ 1 อัตรา อันดับที่ 4 คือสาขาสิ่งแวดล้อม มีอัตราการแข่งขันอยู่ที่ 3.12 คน ต่อ 1 อัตรา และอันดับที่ 5 คือสาขาเลขานุการอัตราการแข่งขัน  3.05 คน ต่อ 1 อัตรา 

 

ตำแหน่งงานทั้งหมด อัปเดตใหม่ทุกวัน เริ่มต้นค้นหาได้เลย

 

ภาพรวมตลาดแรงงานในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 องค์กรยังคงต้องการแรงงานอยู่เป็นจำนวนมาก เฉพาะแค่ Top 5 ประเภทธุรกิจที่เปิดรับคนมากที่สุดก็มีโอกาสงานรออยู่กว่า 200,000 อัตรา แม้จะมีโอกาสตำแหน่งงานว่างรออยู่มากมาย แต่ก็มีผู้สมัครงานที่หวังจะได้งานตำแหน่งเดียวกันอยู่ด้วย ดังนั้นผู้สมัครงานเองก็ต้องคอยฝึกฝนเพิ่มทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันให้กับตัวเอง ในขณะเดียวกันทางฝั่งองค์กรก็ต้องคอยปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงสวัสดิการต่าง ๆ เช่นเดียวกันเพื่อที่จะดูแลพนักงานเก่า และดึงดูดพนักงานใหม่ที่มีความสามารถสูงให้สนใจที่จะเข้าร่วมงานกับองค์กรได้นั่นเอง    

 

สนใจลงประกาศงานกับ JobThai ดูอัตราค่าโฆษณาได้ที่นี่  

 

JobThai มี Line แล้ว

ติดตามสาระความรู้สำหรับคนทำงาน ที่ย่อยง่าย อ่านสนุก และพูดคุยทุกแง่มุมเกี่ยวกับการทำงานอย่างใกล้ชิดที่

เพิ่มเพื่อน

tags : jobthai, jobthai platform, งาน, หางาน, สมัครงาน, ตลาดแรงงาน, เทรนด์, อาชีพยอดนิยมติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม