สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
12/06/22   |   4.3k   |  

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน - 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองแล้วในสาขาอุตสาหกรรมอาหาร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการอาหาร/อุตสาหกรรมอาหาร/พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร/เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ)
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้ในการประกอบอาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันในวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุ เว้นแต่ ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน มีความจําเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษตามที่ส่วนราชการกําหนด ทั้งนี้จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนวันได้รับการจัดทําสัญญาจ้าง (กรณีรับสมัครกลุ่มสาขาวิชาขาดแคลน 72 สาขาวิชา)

ลักษณะงาน
1. ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองบุคคลในชุมชนหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนการบริการสังคมด้านวิชาการ 
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
3. จัดอบรมและสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
6. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
7. ทํานุ บํารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
8. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนํามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
9. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมชุดคําสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อนํามาปฏิบัติงาน ในการจัดการเรียนการสอนและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนํามาใช้ในการปฏิบัติงาน
10. ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูล ให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานอาจารย์/ครู/งานวิชาการ, วิทยาศาสตร์การอาหารเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2565 (ในวันเวลาราชการ) 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, อาจารย์/ครู/งานวิชาการ, วิทยาศาสตร์การอาหารติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม