สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 99 อัตรา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 99 อัตรา
08/06/22   |   4.2k   |  

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 99 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เจ้าพนักงานจัดทํารายงานการประชุมปฏิบัติงาน

จำนวน: 16 อัตรา

เงินเดือน: 9,400 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือเลขานุการ หรือทางพาณิชยกรรม
2. มีความสามารถในการจดรายงานการประชุม และถอดถ้อยคําเป็นตัวพิมพ์ มีความสามารถใช้โปรแกรมประมวลผล โปรแกรมฐานข้อมูล หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นได้อย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งพิมพ์ภาษาไทยได้ในอัตราความเร็วนาทีละไม่น้อยกว่า 35 คํา และพิมพ์
ภาษาอังกฤษได้ในอัตราความเร็วนาทีละไม่น้อยกว่า 25 คํา
3. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป   

ลักษณะงาน
1. ปฏิบัติงานจดรายงานการประชุมต่างๆ ด้วยวิธีการที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และถอดถ้อยคําเป็นตัวพิมพ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถในการใช้คําที่ถูกต้องตามหลักวิชาภาษาไทย และรวบรวมเป็นรายงานการประชุม

2. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ นําเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนําไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานเลขานุการเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

จำนวน: 19 อัตรา

เงินเดือน: 9,400 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา

2. มีความสามารถใช้โปรแกรมประมวลผล โปรแกรมฐานข้อมูล หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม และสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ 25 คํา และภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่านาทีละ 25 คํา

3. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป

ลักษณะงาน

 1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบันทึกข้อมูลและพิมพ์งาน งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดําเนินไปได้โดยสะดวก ราบรื่น และมีหลักฐานตรวจสอบได้
2. รวบรวมข้อมูล จัดทําทะเบียน ควบคุม ปริมาณและการจัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสารหลักฐาน หนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 
3. ดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสํานักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

4. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ นําเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนําไปใช้เสนอแนะ และปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไปเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

3. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 

จำนวน: 3 อัตรา

เงินเดือน: 9,400 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาบัญชี หรือพณิชยการ หรือเลขานุการ หรือช่างโยธา หรือช่างก่อสร้าง หรือช่างเครื่องยนต์ หรือช่างกลโรงงาน
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 

ลักษณะงาน

1. ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นําส่ง การซ่อมแซมและบํารุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน
2. ทําทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสําคัญหลักฐาน และเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการดําเนินงาน 
3. ร่าง และตรวจสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุเพื่อเป็นหลักฐานในการดําเนินงาน
4. รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อจัดทํารายงาน และนําเสนอผู้บังคับบัญชาใน หน่วยงาน

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

 

______________________________________________

 

4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 9,400 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาทางบัญชี หรือพณิชยการ หรือเลขานุการ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 

ลักษณะงาน

1. จัดทําและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
2. รวบรวมรายละเอียดการจัดทํางบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการทํางบประมาณประจําปีของหน่วยงาน 
3. ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสําคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน 
4. ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางานของหน่วยงาน

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานบัญชี,เลขานุการเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

5. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 9,400 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างยนต์ หรือช่างกลโรงงาน หรือช่างวิทยุและโทรคมนาคม หรือคอมพิวเตอร์ 
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป

ลักษณะงาน
1. ควบคุม ดูแล ติดตั้ง บํารุงรักษา ซ่อมแชม ตรวจสอบการทํางาน แก้ไขปัญหาการใช้งานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่ายสื่อสาร รวมทั้งระบบสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้ระบบงานต่างๆ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล ปรับปรุง ดูแล รักษาความปลอดภัย จัดเก็บสํารอง กู้คืนข้อมูล เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ข้อมูล และป้องกันการสูญหายของข้อมูล

3. จัดทําทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผนบํารุงรักษา
 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานช่างเทคนิค/อิเล็กทรอนิกส์/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

6. นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 9,400 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาทางศิลปกรรม หรือวิจิตรศิลป์ หรือศิลปประยุกต์ หรือออกแบบผลิตภัณฑ์
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 

ลักษณะงาน
1. ออกแบบงานศิลป์ บอร์ด ป้ายประกาศ ป้ายโฆษณา ฉาก เวทีของหน่วยงาน ผังสถานที่ สื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อประกอบกิจกรรมต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ สวยงาม และสื่อความได้เป็นอย่างดี 
2. ดูแล จัดเก็บ บํารุงรักษา ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์การทํางานให้เป็นระบบ เพื่อให้อุปกรณ์อยูในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานช่างศิลป์,ออกแบบผลิตภัณฑ์/ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

7. นายช่างปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานทางช่างไฟฟ้า) 

จำนวน: 2 อัตรา

เงินเดือน: 9,400 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาทางช่างยนต์ หรือช่างกลโรงงาน หรือช่างกลโลหะ หรือช่างไฟฟ้า หรือช่างวิทยุ หรือช่างก่อสร้าง หรือช่างสํารวจ หรือช่างโยธา
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป

ลักษณะงาน

1. สํารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้งาน ดูแล
บํารุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า
สื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์
รับส่งข้อมูลข่าวสารในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก
2. จัดทําทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผนบํารุงรักษา
3. ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการออกใบรับรองตามที่หน่วยงานหรือกฎหมายกําหนด

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์/สื่อสารเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

8. นายช่างปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานทางช่างโยธา)

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 9,400 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาทางช่างยนต์ หรือช่างกลโรงงาน หรือช่างกลโลหะ หรือช่างไฟฟ้า หรือช่างวิทยุ หรือช่างก่อสร้าง หรือช่างสํารวจ หรือช่างโยธา 
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป

ลักษณะงาน

1. สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บํารุงรักษาโครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรงตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ
2. ตรวจสอบ แก้ไข และกําหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ถอดแบบ เพื่อสํารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง
4. ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับบอบหมายพร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กําหนด
5. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานช่างเทคนิค/อิเล็กทรอนิกส์/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์,โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

9. นิติกรปฏิบัติการ 

จำนวน: 14 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ลักษณะงาน

1. เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
2. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ และอํานวยความสะดวกในการทํางาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
3. ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการดําเนินการเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดําเนินการใดๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการดําเนินคดีของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและสามารถดําเนินการได้อย่างถูกต้อง
4. ปฏิบัติงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการด้านกฎหมายเพื่อจัดประชุมเสนอความเห็น จัดทําระเบียบวาระ และรายงานการประชุม

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานกฎหมายเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

10. วิทยากรปฏิบัติการ

จำนวน: 6 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ หรือทางวิทยาศาสตร์ 
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ลักษณะงาน
1. พิจารณา ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ ประกอบการให้บริการทางวิชาการสาขาต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของสมาชิกรัฐสภา และบริการให้ความรู้แก่สมาชิกรัฐสภา หรือส่วนราชการ
2. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ และตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศเพื่อประกอบการดําเนินงานเกี่ยวกับการให้บริการทางวิชาการสาขาต่างๆ
3. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการกําหนดความต้องการและความจําเป็นในการพัฒนางานบริการทางวิชาการ รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริการทางวิชาการของส่วนราชการ
4. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาการร่าง หรือปรับปรุง แก้ไขพระราชบัญญัติ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ญัตติ กระทู้ถาม และงานบริการวิชาการด้านอื่นๆ

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม/วิทยากรเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

 

______________________________________________

 

11. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ  

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือรัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือกฎหมายระหว่างประเทศ หรือเศรษฐศาสตร์ หรืออักษรศาสตร์ หรือภาษาศาสตร์                              
2. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
3. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ลักษณะงาน

1. ร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ งานล่าม งานแปลเอกสารภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศ
2. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ทําความเห็น และติดตามประเมินผล จัดทําบันทึก สรุปรายงานการประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อนําเสนอผู้บังคับบัญชา
3. จัดเตรียมงานการประชุมองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศและการไปร่วมประชุมในต่างประเทศของสมาชิกรัฐสภา สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมถึงข้อมูลสําหรับการเจรจาทางวิชาการ หรือความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อให้การประชุมเจรจาบรรลุผลตามเป้าหมายที่กําหนด

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

 

______________________________________________

 

12. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

จำนวน: 7 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ลักษณะงาน

1. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคําสั่งสําเร็จรูป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
2. ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยําและทันสมัย
3. ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง ตรงตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงานอยู่เสมอ
4. เขียนชุดคําสั่งตามข้อกําหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้แล้วเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เขียนชุดคําสั่ง ทดสอบความถูกต้องของคําสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคําสั่ง เพื่อให้ระบบปฏิบัติการทํางานได้อย่างถูกต้องแม่นยําและมีประสิทธิภาพ

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานคอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

13. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

จำนวน: 9 อัตรา

เงินเดือน: 15,00 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ลักษณะงาน

1. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการวางระบบการจัดทํามาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
2. ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
3. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการกําหนดความต้องการและความจําเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตรและการถ่ายทอดความรู้ การจัดสรรทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม
4. ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์งาน เพื่อประกอบการกําหนดตําแหน่ง และการวางแผนอัตรากําลังของส่วนราชการ

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานบุคคล/ฝึกอบรมเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

14. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาบัญชี หรือพณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือนิติศาสตร์ 
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ลักษณะงาน
1. รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกําหนดคุณภาพและมาตรฐานของพัสดุ 
2. ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆ เช่น การตกลงราคา การสอบราคา ประกวดราคาวิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
3. จัดทํารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ เพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่างๆ ได้โดยสะดวก
4. ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง เพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
5. จําหน่ายพัสดุเมื่อชํารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จําเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์แก่ทางราชการฝ่ายรัฐสภาได้มากที่สุด 

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

 

______________________________________________

 

15. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จำนวน: 7 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับปริญญาตรีในสาชาวิชาการบัญชี หรือพาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ โดยต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ลักษณะงาน
1. จัดทําบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชี
2. รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย     3. จัดทําและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงาน เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับความจําเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานบัญชี,วิจัย/วิเคราะห์,การเงินเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

16. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี หรือพาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

ลักษณะงาน

1. รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข หลักฐานการทําสัญญา และเอกสารต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี เพื่อให้การตรวจสอบดําเนินไปอย่างถูกต้องและได้ผลตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง
2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุและทรัพย์สินรวมทั้งการบริหารด้านอื่นๆ ของส่วนราชการ เพื่อดูแลให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพสูง และตรงตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด
3. จัดทํารายงานการตรวจสอบรายเดือน เพื่อเสนอข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผลการดําเนินงาน

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานบัญชี,วิจัย/วิเคราะห์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

17. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

จำนวน: 2 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน
2. เป็นผู้มีเสียงเหมาะสมสําหรับใช้ในการกระจายเสียง
3. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ลักษณะงาน

1. จัดกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์ โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดําเนินงานประชาสัมพันธ์บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย
2. สํารวจความคิดเห็นของประชาชน และรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ และสรุปผลเพื่อเป็นข้อมูลในการดําเนินการประชาสัมพันธ์
3. ศึกษา ค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์เพื่อประกอบการวิจัย วางแผนการประชาสัมพันธ์และติดตามผล

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานสื่อสารมวลชน/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์,PR Marketing/Marketing Communicationsเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

18. นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ 

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาโสตทัศนศึกษา หรือนิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน หรือเทคโนโลยีการศึกษา หรือเวชนิทัศน์ 
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ลักษณะงาน

1. จัดเตรียมและควบคุมการใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย การผลิตวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดแสดงหรือบรรยาย เพื่อให้การแสดงหรือบรรยายที่ต้องอาศัยเครื่องเสียงหรือเครื่องฉายดําเนินไปโดยความเรียบร้อย และเกิดความเหมาะสม
2. ช่วยเขียน เรียบเรียง คําบรรยายภาพ คําบรรยายแผนภูมิ บทรายการวิทยุ ภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ
3. จัดหา ดูแล รักษา ช่อมแซม เครื่องเสียง เครื่องฉาย ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดี ประหยัดงบประมาณของหน่วยงาน และดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานสื่อสารมวลชน/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

19. นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาศิลปกรรม หรือมัณฑนศิลป์ หรือวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ หรือสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์                       
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ลักษณะงาน
1. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางด้านศิลปกรรม เพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบ เขียนแบบ อนุรักษ์ สร้างสรรค์งานด้านศิลปกรรม และรวบรวมองค์ความรู้ในการจัดทําเอกสารทางวิขาการ
2. ออกแบบ เขียนแบบ อนุรักษ์ สร้างสรรค์งานศิลปกรรม เพื่อการสืบทอด สร้างสรรค์ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
3. ซ่อมงานศิลปกรรม เพื่ออนุรักษ์ผลงานศิลปกรรมของไทยให้คงอยู่ต่อไป
4. ศึกษา ค้นคว้า และออกแบบตกแต่งทั้งภายนอกและภายในอาคารสถานที่เพื่อการจัดแสดงทางวิชาการ หรือแสดงผลงานและผลิตกรรม      

       

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพ,สถาปนิกเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

20. บรรณารักษ์ปฏิบัติการ   

จำนวน: 2 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ หรือบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
หรือสารสนเทศศึกษา หรือสารนิเทศศาสตร์
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ลักษณะงาน

1. จัดหา คัดเลือก วิเคราะห์ จําแนกหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสื่อสิงพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทํารายการบรรณานุกรม ดัชนี สาระสังเขป และบันทึกลงฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บและให้บริการ 
2. ศึกษา ค้นคว้า วิธีการ และเทคนิคใหม่ๆ การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยด้านบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ เพื่อเสนอแนะปรับปรุงการปฏิบัติงานห้องสมุด ทั้งด้านวิชาการและการให้บริการ
3. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์การใช้ห้องสมุดและจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และส่งเสริมให้ผู้ใช้เกิดความสนใจในการเข้าใช้บริการ     

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

 

 

______________________________________________

 

21. นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ

จำนวน: 3 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือบริหารรัฐกิจ หรือรัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ลักษณะงาน
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและจัดทํารายงานด้านเศรษฐกิจ การเงินการคลัง การงบประมาณรวมทั้งจัดทําประมาณการภาวะเศรษฐกิจและงบประมาณ 
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รวมทั้งจัดทําประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่ายที่เป็นผลกระทบจากร่างพระราชบัญญัติด้านการเงินการคลัง เพื่อจัดทําข้อเสนอแนะต่อสมาชิกรัฐสภาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และร่างพระราชบัญญัติด้านการเงินการคลัง                    
3. ติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม คุ้มค่า และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบ และจัดทํารายงานเสนอต่อรัฐสภา

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานวิจัย/วิเคราะห์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคมถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ www.parliament.go.th  หรือ http:hris.parliament.go.th/job/ หัวข้อ “ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตําแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, เลขานุการ, จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป, บัญชี, ช่างเทคนิค/อิเล็กทรอนิกส์/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์, ช่างศิลป์, ออกแบบผลิตภัณฑ์/ออกแบบบรรจุภัณฑ์, ช่างไฟฟ้า/คอมพิวเตอร์/สื่อสาร, โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา, กฎหมาย, เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม/วิทยากร, it/โปรแกรมเมอร์, บุคคล, วิจัย/วิเคราะห์, การเงิน, สื่อสารมวลชน/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์, pr marketing/marketing communications, ศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพ, สถาปนิก, หางานราชการติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม