กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 34 อัตรา

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 34 อัตรา
28/04/22   |   4.7k   |  

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 34 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม - 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นายช่างโยธา

จำนวน: 24 อัตรา

เงินเดือน: 13,800 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

ลักษณะงาน
1. สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บํารุงรักษาโครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรงตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ
2. ตรวจสอบ แก้ไข และกําหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ถอดแบบ เพื่อสํารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง
4. ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กําหนด
5. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง

6. มีความรู้และสามารถควบคุม กํากับดูแล และบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติทางหลวง
รวมถึงตรวจสอบ ควบคุม ดูแลให้ยานพาหนะมีน้ำหนักบรรทุกเป็นไปตามกฎหมายกําหนด 
7. สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัดได้

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานโยธา สำรวจ ก่อสร้างเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จำนวน: 10 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

ลักษณะงาน

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป โดยควบคุมการจัดการงานด้านธุรการ งานการเจ้าหน้าที่
เบื้องต้น งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ

2. ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสํานักงานในด้านต่าง ๆ เช่น งาน
บริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่    และงานสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น

3. ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสําหรับการ
ประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสังการของผู้บริหาร

4. จัดเตรียมการประชุม บันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ เพื่อให้การบริหาร

การประชุมมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

5. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนด

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไปเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 9
พฤษภาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://drr.thaijobjob.com หรือ http://www.drr.go.th ในหัวข้อ "รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป"

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

 

 
JobThai Official Group
Public group · 300,000 members
Join Group
 

 

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมทางหลวงชนบท, โยธา สำรวจ ก่อสร้าง, จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไปติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม