งานราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 5 อัตรา

11/02/23   |   2.2k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม - 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

จำนวน: 3 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางพัฒนาการเกษตร หรือทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร หรือทางการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร หรือทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร หรือสาขาวิชาการจัดการทางการจัดการโลจิสติกส์
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ.

ลักษณะงาน
1. รวบรวม วิเคราะห์ ประมวลนโยบายของรัฐบาล และสถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตร การเมือง ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนํามาสรุปเสนอประกอบการกําหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน โครงการทางเศรษฐกิจการเกษตร ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล ด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อจัดทํานโยบายแผนงาน โครงการด้านเศรษฐกิจการเกษตร
2. จัดทํานโยบาย มาตรการ แผนงาน โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร
3. ขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ แผนงาน โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายด้านเศรษฐกิจการเกษตรของรัฐบาล
4. ติดตามผลดําเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนงาน โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และโครงการภายใต้นโยบายที่สําคัญของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานนักวิจัย/วิเคราะห์ (เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ธนาคาร)เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านต่างประเทศ)

จำนวน: 2 อัตรา

เงินเดือน: 17,500 - 19,250 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นผู้ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ทางพัฒนาการเกษตร หรือทางพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร หรือทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร หรือทางการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร หรือทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร หรือสาขาวิชาการจัดการ ทางการจัดการโลจิสติกส์
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสํานักงาน ก.พ.

ลักษณะงาน

1. ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจ นโยบายเกษตรทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนข้อตกลงและเงื่อนไขทางด้านการค้าสินค้าและการลงทุนภาคเกษตร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคงด้านอาหาร และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ทั้งระดับทวิภาคี พหุภาคี และองค์การระหว่างประเทศ               
2. เสนอแนะนโยบายและท่าทีในการเจรจาการค้าสินค้าเกษตรและการลงทุนภาคเกษตร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคงด้านอาหาร และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ภายใต้กรอบการค้าเสรี ข้อตกลงระหว่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
3. ติดตามการปฏิบัติงานตามพันธกรณี และวิเคราะห์ผลกระทบ เพื่อเสนอแนะแนวทางและมาตรการรองรับผลกระทบเชิงบวกและลบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามพันธกรณี/ข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจนประสานและติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรการรองรับผลกระทบดังกล่าว
4. เข้าร่วมประชุมเจรจาความร่วมมือภายใต้กรอบทวิภาคี พหุภาคี และองค์การระหว่างประเทศ รวมถึงการประชุมสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศ พร้อมทั้งจัดทําสรุปผลการประชุม

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานนักวิจัย/วิเคราะห์ (เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ธนาคาร)เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, งานนักวิจัย/วิเคราะห์ (เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ธนาคาร)ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม