งานราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 63 อัตรา

งานราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 63 อัตรา
20/12/23   |   2.1k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 63 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม - 26 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

จำนวน: 17 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ลักษณะงาน
1. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการใช้งานของสำนักงานอัยการสูงสุดและหน่วยงานภายในสำนักงานอัยการสูงสุด
2. ประมวลผล และปรับปรุงแก้ไขฐานข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศที่ได้มีความถูกต้องแม่นยำมากที่สุด และเป็นปัจจุบัน
3. ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้องตรงตามความต้องการและสภาพการใช้งานของสำนักงานอัยการสูงสุดและหน่วยงานภายในสำนักงานอัยการสูงสุด

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานคอมพิวเตอร์/ไอที, งานวิศวกรคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

จำนวน: 10 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ลักษณะงาน

1. ศึกษา รวบรวมข้อมูลและสถิติ และสรุปรายงาน ตลอดจนดำเนินงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารราชการทั่วไปในด้านต่างๆ เช่น งานบริหารทั่วไป งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารจัดการงานเพื่อสนับสนุนงานคดี งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการ และกิจกรรม งานติดตามประเมินผล งานจัดระบบงาน งานสารบบ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานสัญญาต่างๆ งานสารนิเทศ งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานประชุมและสัมมนา งานต่างประเทศ งานเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ปฏิบัติงานเลขานุการนักบริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลสำหรับการประชุม พร้อมเสนอความเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการ และไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยของผู้บริหาร
3. จัดเตรียมการประชุม งานรับรอง และงานพิธีการต่างๆ โดยเตรียมเอกสารข้อมูล สถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อให้การบริหารการประชุม งานรับรอง และงานพิธีการต่างๆ มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงานเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

3. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

จำนวน: 10 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ลักษณะงาน

1. ศึกษา และรวบรวมข้อมูลในงานพัสดุของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อกำหนดคุณภาพและมาตรฐานของพัสดุ
2. ตรวจสอบ และดูแลการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีต่างๆ ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น วิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อให้การดำเนินการของหน่วยงานถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้างอื่น เพื่อใช้ประโยชน์ในงานของสำนักงานอัยการสูงสุด

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงานเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

4. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

จำนวน: 5 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ลักษณะงาน

1. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เกี่ยวกับงานด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้ประกอบการวางระบบ การจัดทำมาตรฐาน แนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานอัยการสูงสุด ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
2. ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล การตัดสินใจ และการกำหนดนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์งาน เพื่อใช้ประกอบการวางแผนอัตรากำลัง การกำหนดตำแหน่งและค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของสำนักงานอัยการสูงสุด

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทรัพยากรบุคคลเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

จำนวน: 3 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ลักษณะงาน
1. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เบื้องต้น รวมถึงประมวลนโยบายอัยการสูงสุดและเลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด นโยบายรัฐบาล แผนกลยุทธ์ แผนงานและโครงการของสำนักงานอัยการสูงสุด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และสถานเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม เพื่อนำมาสรุปเสนอหน่วยงานใช้ประกอบการกำหนดนโยบายอัยการสูงสุด พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการบริหารราชการในด้านต่างๆ ของสำนักงานอัยการสูงสุด รวมถึงแผนการวิจัย แผนการพัฒนาระบบงานและโครงการของสำนักงานอัยการสูงสุดและหน่วยงานภายในสำนักงานอัยการสูงสุดให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
2. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เบื้องต้น เกี่ยวกับแผนงานและโครงการของสำนักงานอัยการสูงสุด และหน่วยงานภายในสำนักงานอัยการสูงสุด รวมถึงเสนอแนะข้อคิดเห็นในเบื้องต้นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด และนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง เพื่อสรุปเป็นรายงานเสนอหน่วยงาน ใช้ประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ แผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
3. รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์แผนงานและโครงการของสำนักงานอัยการสูงสุดและหน่วยงานภายในสำนักงานอัยการสูงสุด เสนอแนะข้อคิดเห็นในเบื้องต้นโดยเชื่อมโยงเข้ากับนโยบายและเป้าหมายการบริหารราชการในด้านต่างๆ ของสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อสรุปเป็นรายงานเสนอหน่วยงานใช้ประกอบการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานอัยการสูงสุด

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานนักวิจัย/วิเคราะห์ (เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ธนาคาร)เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

6. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จำนวน: 3 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ลักษณะงาน

1. จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลแสดงสถานะทางการเงินและเป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวกับการเงินและบัญชี การคลัง และการงบประมาณของสำนักงานอัยการสูงสุด
2. รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินและบัญชี และการงบประมาณของสำนักงานอัยการสูงสุดและหน่วยงานภายในสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อให้พร้อมที่จะใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย
3. จัดทำ และจัดสรรงบประมาณของสำนักงานอัยการสูงสุดและหน่วยงานภายในสำนักงานอัยการสูงสุดในเบื้องต้น เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานการเงิน/ธนาคาร, งานบัญชีเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

7. บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

จำนวน: 3 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ลักษณะงาน

1. จัดหา คัดเลือก วิเคราะห์ จำแนกหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทำรายการบรรณานุกรม ดรรชนี สาระสังเขป และบันทึกลงฐานข้อมูล ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บและให้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด และเกิดประโยชน์มากที่สุด
2. ศึกษา และค้นคว้าวิธีการและเทคนิคใหม่ๆ การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่เหมาะสม ด้านบรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ เพื่อเสนอแนะปรับปรุงการปฏิบัติงานห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ ทั้งในด้านวิชาการและการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การใช้ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ ตลอดจนจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานหรือประชาชนทั่วไปเกิดความสนใจในการเข้าใช้บริหาร

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานวิชาการเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

8. สถาปนิกปฏิบัติการ

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
2. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัยกรรมหลัก ตามที่กฎหมายกำหนด

ลักษณะงาน

1. สำรวจ รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการกำหนดรายละเอียดโครงการทางสถาปัตยกรรมหลัก และการออกแบบงานสถาปัตยกรรมต่างๆ ของสำนักงานอัยการสูงสุด รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำในงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
2. จัดทำแบบ งานก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคารที่ทำการของสำนักงานอัยการสูงสุด อาคารบ้านพัก จัดทำงบประมาณ ราคาค่าก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการพื้นที่ใช้สอยของสำนักงานอัยการสูงสุด รองรับการปรับเปลี่ยนการประยุกต์ใช้พื้นที่ใช้สอยและให้ได้สถาปัตยกรรมที่มีความเหมาะสม ประหยัด และปลอดภัย สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ หลักวิชาการ ด้านสถาปัตยกรรมและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ออกแบบวางผังสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพื้นที่ กลุ่มอาคาร รวมทั้งการจัดรูปที่ดิน เพื่อให้บริเวณอาคารที่ทำการ อาคารบ้านพัก มีสภาพแวดล้อมที่ดี และส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ และการประยุกต์ใช้พื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานสถาปนิกเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

9. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

จำนวน: 11 อัตรา

เงินเดือน: 11,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ลักษณะงาน

1. วางแผน ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
2. ปฏิบัติงานด้านธุรการทั่วไป ธุรการงานคดี งานสารบรรณ และงานบริการทั่วไป เช่น การรับ - ส่ง และลงทะเบียนหนังสือ งานพิมพ์ การร่างหนังสือโต้ตอบ การจัดเตรียมการประชุม การจดรายงาน การตรวจสอบและตรวจทานเอกสารของทางราชการต่างๆ งานบันทึกข้อมูล งานการเงินและการบัญชี การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ เก็บข้อมูลสถิติ ย่อเรื่อง และงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ เช่น การลงสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ และการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ รวมทั้งงานสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการ และงานอื่นๆ เพื่อสนันสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
3. รวบรวมข้อมูล และจัดเก็บข้อมูล สถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบ วิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงานเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานอัยการสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 1 - 26 ธันวาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนการสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, สำนักงานอัยการสูงสุด, งานคอมพิวเตอร์/ไอที, งานวิศวกรคอมพิวเตอร์, งานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงาน, งานทรัพยากรบุคคล, งานนักวิจัย/วิเคราะห์ (เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ธนาคาร), งานการเงิน/ธนาคาร, งานบัญชี, งานวิชาการ, งานสถาปนิกติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม