งานราชการ กรมประมง รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 14 อัตรา

งานราชการ กรมประมง รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 14 อัตรา
15/12/23   |   2.2k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. วิศวกรโยธา

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง

ลักษณะงาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสํารวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ คํานวณ ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้าง งานบํารุง งานบูรณะซ่อมแซม งานอํานวยความปลอดภัย งานผังเมืองหรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบแบบแปลน โครงสร้าง สภาพการใช้งานของอาคารหรือโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานสํารวจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้รูปแบบแผนที่ต่างๆ ที่ถูกต้อง ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกําหนด กฎระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรโยธา และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยและประหยัดงบประมาณ ตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง บํารุง บูรณะซ่อมแซมและอํานวยความปลอดภัย รวมถึงการแก้ไขสัญญางานวิศวกรรมโยธา เพื่อให้งานมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกําหนด และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานวิศวกรรม, งานวิศวกรโยธาเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ การบัญชี

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสํานักงานในด้านต่างๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงานงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่และงานสัญญาต่างๆ เป็นต้น งานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสําหรับการประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ทําเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนด ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมหรือการปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บริหารของหน่วยงาน เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงานเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

3. นักวิชาการช่างศิลป์

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางด้านศิลปกรรม และงานช่างสิบหมู่เพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบ เขียนแบบ อนุรักษ์ สร้างสรรค์งานด้านศิลปกรรม และรวบรวมองค์ความรู้ในการจัดทําเอกสารทางวิชาการ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ จัดนิทรรศการด้านศิลปกรรม เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานออกแบบ/กราฟิก/ช่างภาพเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

4. พนักงานการเงินและบัญชี

จำนวน: 3 อัตรา

เงินเดือน: 13,800 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง ในสาขาวิชาการบัญชี

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จัดทําและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชี ให้งานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด รวบรวมรายละเอียดการจัดทํางบประมาณเพื่อใช้ประกอบในการทํางบประมาณประจําปีของหน่วยงาน ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสําคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานการเงิน/ธนาคาร, งานบัญชีเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

5. พนักงานธุรการ

จำนวน: 2 อัตรา

เงินเดือน: 13,800 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ลักษณะงาน
ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดําเนินไปได้สะดวก ราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้ รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหาและเป็นหลักฐานทางราชการ ดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ของสํานักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ และให้บริการเอกสารสําคัญของทางราชการ เช่น ทะเบียนประวัติข้าราชการ ทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการค้าและอุตสาหกรรม งานทะเบียนเกี่ยวกับเอกสารสิทธิต่างๆ การรวบรวมข้อมูล หรือจัดเตรียมเอกสาร จดบันทึก รายงาน การประชุม เป็นต้น และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงานเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

6. พนักงานสื่อสาร

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 13,800 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามผลการรับรองของสํานักงาน ก.พ. ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสื่อสาร รับ-ส่งข่าวสารด้วยระบบต่างๆ เช่น โทรศัพท์ วิทยุ โทรพิมพ์ เครื่องมือสื่อสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระบบโครงข่ายโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม รวมทั้งระบบสื่อสารสนสารสนเทคอื่นๆ เป็นต้น เพื่อให้การรับ-ส่งข่าวสาร เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และทันเหตุการณ์ รวบรวม คัดเลือก ตรวจสอบ และเรียบเรียงข่าว จัดแยกประเภทข้อมูล จัดเข้ารูปแบบฟอร์มสากลเพื่อให้ข่าวสารที่ได้รับมีความน่าเชื่อถือสูง และสามารถใช้อ้างอิงได้อย่างถูกต้อง ให้บริการข้อมูลสื่อสารผ่านระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศต่างๆ ให้กับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในงานสื่อสาร และนําไปปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์, งานวิศวกรไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

7. พนักงานห้องทดลอง

จำนวน: 2 อัตรา

เงินเดือน: 11,280 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองในทุกสาขาวิชา 

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการช่วยปฏิบัติงานด้านวิชาการประมง และช่วยปฏิบัติงานจัดเตรียม ดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งจัดทําทะเบียนการเบิกจ่ายวัสดุ และเคมีภัณฑ์ เพื่อให้สามารถนําไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม วิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบวิจัยเบื้องต้น และช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อให้นักวิชาการสามารถทํางานได้อย่างรวดเร็ว และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ (LAB)เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

8. นายท้ายเรือกลลำน้ำ ชั้น 1

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 11,280 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลลําน้ำชั้นหนึ่ง หรือประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลลําน้ำชั้นสอง จากกรมเจ้าท่า

ลักษณะงาน

ปฏิบัติหน้าที่ถือท้ายเรือและควบคุมเรือกลเดินลําน้ำซึ่งมีขนาดไม่เกิน 3 ตันกรอสส์ โดยบังคับเรือให้เดินตามทิศทางที่กําหนด และหลบหลีกสิ่งกีดขวางต่างๆ ในการเดินเรือ ควบคุมอัตราความเร็วของเรือ ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในการควบคุมบังคับเรือ ดูแลและบํารุงรักษาเรือ แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

 

______________________________________________

 

9. ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น 1

จำนวน: 2 อัตรา

เงินเดือน: 11,280 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่ง หรือได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง จากกรมเจ้าท่า

ลักษณะงาน
ปฏิบัติงานในฐานะช่างชั้นต้น ภายใต้การกํากับดูแล ในการควบคุมดูแลเครื่องจักรเรือ โดยปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น การตรวจซ่อมบํารุงรักษา ติดตั้ง ควบคุม การทํางานของเครื่องจักร จัดเตรียมการใช้เครื่องจักร ควบคุมดูแลตัวเรือ เครื่องจักรเรือ เครื่องมืออุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องจักรเรือ เป็นต้น และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานช่างเทคนิคเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://fisheries.thaijobjob.com หัวข้อ “พนักงานราชการ” 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมประมง, งานวิศวกรรม, งานวิศวกรโยธา, งานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงาน, งานออกแบบ/กราฟิก/ช่างภาพ, งานการเงิน/ธนาคาร, งานบัญชี, งานช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์, งานวิศวกรไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์, เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ (lab), งานช่างเทคนิคติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม