งานราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 3 อัตรา

งานราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 3 อัตรา
13/09/23   |   12.2k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 20 กันยายน พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

จำนวน: 3 อัตรา

เงินเดือน: 11,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางวิชาช่างไฟฟ้า ทางช่างวิทยุโทรคมนาคม ทางช่างภาพ ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย ทางการถ่ายภาพและวีดีทัศน์ ทางการประชาสัมพันธ์ ทางการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ทางการจัดประชุมและนิทรรศการ ทางการพิมพ์ ทางการออกแบบ ทางการออกแบบนิเทศศิลป์ ทางคอมพิวเตอร์กราฟิก ทางดิจิทัลกราฟิก
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของสํานักงาน ก.พ. หรือของสํานักงานอัยการสูงสุด และสําหรับผู้สมัครสอบที่ใช้ผลการสอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับสูงกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จะต้องแนบสําเนาหลักฐานการศึกษาคุณวุฒิที่ใช้สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ด้วย โดยได้รับการขึ้นทะเบียนหรือประกาศให้เป็นผู้สอบผ่านภายในวันปิดรับสมัคร

ลักษณะงาน
1. วางแผน ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
2. จัดทําแผนภาพ แผนภูมิ แผ่นภาพ เพื่อการประชาสัมพันธ์ (Poster) แผนที่ และตารางแสดงสถิติข้อมูลต่างๆ ตลอดจนออกแบบสื่อทัศนูปกรณ์ เพื่อใช้ในการบรรยาย การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนา การแสดงนิทรรศการ และกิจกรรมต่างๆ
3. จัดเตรียม ให้บริการติดตั้ง ใช้และควบคุมการใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย เครื่องควบคุมเสียง และเครื่องเสียงต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์สนับสนุนการถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการจัดการบรรยาย การประชุม การฝึกอบรม กาสัมมนา การแสดงนิทรรศการ และกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กําหนด
4. จัดหา ดูแล จัดเก็บ บํารุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ให้เป็นระบบ เพื่อให้เครื่องมืออยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ประหยัดงบประมาณของหน่วยงาน และดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานสื่อสารมวลชน/งานโฆษณาเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://ago.thaijobjob.com หรือเว็บไซต์ของสำนักงานอัยการสูงสุด https://www.ago.go.th  หัวข้อ "สมัครงานสมัครสอบ" เมนู "สมัครสอบข้าราชการธุรการ"

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, สำนักงานอัยการสูงสุด, งานสื่อสารมวลชน/งานโฆษณาติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม