งานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 13 อัตรา

23/04/23   |   9.2k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน - 28 เมษายน พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

จำนวน: 7 อัตรา

เงินเดือน: 17,500 - 19,250 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาโท

ลักษณะงาน
1. รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมืองและสังคมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบายของส่วนราชการหรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง
2. รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกำหนดแผนการปฏิบัติงานหรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
3. วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอข้อคิดเห็นเพื่อช่วยจัดทำแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
4. สำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงานหรือกำหนดยุทธศาสตร์

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานนักวิจัย/วิเคราะห์ (เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ธนาคาร)เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ

จำนวน: 4 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

ลักษณะงาน

1. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ กฎหมาย และข้อบังคับด้านการขนส่งของประเทศต่างๆ 
2. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะนโยบาย ท่าทีสำหรับการประชุม/เจรจาระหว่างประเทศในระดับทวิภาคีและพหุภาคี กรอบความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค และเข้าร่วมประชุมเจรจาเพื่อจัดทำความร่วมมือหรือความตกลงด้านการขนส่งระหว่างประเทศ
3. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล จัดทำฐานข้อมูลความร่วมมือและความตกลงด้านการขนส่งระหว่างไทยกับต่างประเทศ
4. ศึกษา วิเคราะห์ เบื้องต้นเกี่ยวกับการขนส่งและคมนาคม เพื่อใช้ในการวางแผนและกำหนดนโยบายด้านการขนส่งและคมนาคม

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานนำเข้า/ส่งออกเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

3. นักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบินปฏิบัติการ

จำนวน: 2 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน ทางวิศวกรรมการบินและอวกาศ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมอุตสาหการ หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

ลักษณะงาน

1. ปฏิบัติงานด้านนิรภัยการบินและสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ
2. ศึกษา วิเคราะห์ กฎ ระเบียบ ทั้งภายในและระหว่างประเทศด้านนิรภัยการบินและสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ
3. ร่วมพิจารณาและเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือให้มีการกำหนดกฎเกณฑ์ว่าด้วยการดำเนินการด้านนิรภัยการบินและสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุทั้งของไทยและต่างประเทศ เพื่อนำมาปรับปรุง กฎ ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน
4. รับแจ้งเหตุที่เกิดแก่อากาศยาน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลเสนอประกอบการพิจารณาเหตุการณ์ และเสนอผลการพิจารณาเหตุการณ์เบื้องต้นในกรณีเหตุการณ์ที่ปรากฎชัดเจนว่าเป็นอุบัติเหตุ อุบัติการณ์รุนแรง หรืออุบัติการณ์

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานวิศวกรรมเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 - 28 เมษายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม, งานนักวิจัย/วิเคราะห์ (เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ธนาคาร), งานนำเข้า/ส่งออก, งานวิศวกรรมติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม