งานราชการ สำนักงานประกันสังคม รับสมัครสอบ 5 อัตรา

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นายแพทย์

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,020 - 19,830 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา

ลักษณะงาน
1. ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟื้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค และภัยสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถป้องกันตนเองหรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านวิชาการแพทย์และสาธารณสุขเบื้องต้น เพื่อประกอบการพัฒนาแนวทางการตรวจ ชันสูตร วินิจฉัย บําบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน เพื่อให้ได้องค์ความรู้ทางวิชาการแพทย์และสาธารณสุข ที่สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานแพทย์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. นักกายภาพบำบัด

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชากายภาพบําบัด ทางกายภาพบําบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดของสภากายภาพบําบัด
 

ลักษณะงาน

1. ให้บริการทางกายภาพบําบัดแก่ผู้ใช้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ได้รับการบริการที่ถูกต้อง เหมาะสม
2. คัดกรอง ตรวจ ประเมินทางกายภาพบําบัด วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพื่อให้การบริการทางกายภาพบําบัดเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม ทันสถานการณ์และเวลา
3. บันทึก รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นทางกายภาพบําบัด เพื่อพัฒนาการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการอย่างมีคุณภาพ

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานกายภาพบำบัดเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

3. นักกิจกรรมบำบัด

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชากายภาพบําบัดทางกิจกรรมบําบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบําบัด

ลักษณะงาน

1. ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมบําบัดขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพกิจกรรมบําบัดในการให้บริการทางกิจกรรมบําบัดแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
2. คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพื่อให้การบริการทางกิจกรรมบําบัดเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม ทันสถานการณ์ และทันเวลา

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานกายภาพบำบัดเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

4. นักจิตวิทยา

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาคลินิก

ลักษณะงาน

1. ประเมิน สํารวจ วิเคราะห์ สภาวะสุขภาพจิตด้วยวิธีการทางจิตวิทยา กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อค้นหา อธิบาย ทํานายแนวโน้ม พฤติกรรม อารมณ์ ความคิด พัฒนาการ ศักยภาพ แรงจูงใจ ความถนัดบุคลิกภาพ สาเหตุของปัญหาสุขภาพจิต ในระดับเบื้องต้น
2. ให้การปรึกษา แนะแนว ปรับพฤติกรรม ฟื้นฟูสภาวะทางจิตใจ สังคม อารมณ์ ส่งเสริม พัฒนาการในระดับเบื้องต้น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจ ยอมรับปัญหาของตนเอง ปรับเปลี่ยน อารมณ์ ความคิด พฤติกรรม วิธีการปรับตัว หรือวิธีแก้ปัญหาให้เหมาะสม

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานบริการด้านการแพทย์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

5. ช่างกายอุปกรณ์

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 10,840 - 12,650 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาช่างประดิษฐ์กายอุปกรณ์ หรือวิชากายอุปกรณ์เสริมและเทียม
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางกายอุปกรณ์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเทคนิคกายอุปกรณ์

ลักษณะงาน

1. ศึกษา ค้นคว้า ออกแบบ ประดิษฐ์ ปรับปรุงพัฒนากายอุปกรณ์ชนิดต่างๆ โดยปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนภายใต้การควบคุมดูแลของผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองในการดําเนินกิจวัตรประจําวันได้
2. จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลสถิติของงานกายอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานบริการด้านการแพทย์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 - 30 มิถุนายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, สำนักงานประกันสังคม, แพทย์, งานกายภาพบำบัด, งานบริการด้านการแพทย์ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม