งานราชการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา

02/02/23   |   1.7k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

จำนวน: 2 อัตรา

เงินเดือน: 21,250 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี
2. สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานภายในสํานักงาน MS Office หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งงาน การโต้ตอบรับ - ส่ง E-mail การใช้ Internet ในการหาข้อมูลและทํางานได้ดี
3. มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ การอ่าน การพูด และการเขียนในระดับดี
4. มีทักษะในการสื่อสารในระดับดี มีไหวพริบในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีใจรักในการให้บริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทํางานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถทํางานภายใต้ความกดดันได้
5. สามารถจัดลําดับความสําคัญของงาน และดําเนินการให้สัมฤทธิ์ผลได้
6. มีประสบการณ์ด้านบริการการเรียนการสอน ด้านการประสานงาน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
7. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่และต่างจังหวัด ตามที่ได้รับมอบหมายได้

ลักษณะงาน
1. ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทั่วไปในสํานักงาน เช่น งานธุรการ งานบริการการเรียนการสอนงานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ งานระเบียบแบบแผน งานสัญญา เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานต่างๆ ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
2. ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสํานักงานในด้านต่างๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริการการเรียนการสอน งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ งานสัญญาต่างๆ เป็นต้น
3. ปฏิบัติงานเลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับการประชุม และการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องสําเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงานเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทาง Internet ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 จนถึงวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ที่เว็บไซต์ http://app.bus.tu.ac.th/project07/jobtbs.aspx หรือเว็บไซต์ www.tbs.tu.ac.th 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, งานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงานติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม