งานราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

14/03/23   |   6.9k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม - 20 มีนาคม พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. พนักงานบริการ

จำนวน: 3 อัตรา

เงินเดือน: 10,430 - 13,800 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. อายุ 18 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป
3. หากเป็นเพศชาย ต้องไม่เป็นผู้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) หรืออยู่ในระหว่างผ่อนผันการตรวจเลือก 
4. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
5. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

ลักษณะงาน
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมและรับ-ส่งเอกสาร
2. พิมพ์หนังสือราชการ
3. ต้อนรับและบริการในการจัดเลี้ยง งานเลี้ยงรับรอง งานพิธีต่างๆ และผู้ที่มาใช้สถานที่นั้นๆ
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานบริการลูกค้าเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. พนักงานธุรการ

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 10,430 - 13,800 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. อายุ 18 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป
3. หากเป็นเพศชาย ต้องไม่เป็นผู้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) หรืออยู่ในระหว่างผ่อนผันการตรวจเลือก 
4. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
5. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

ลักษณะงาน

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ การสําเนา ตรวจสอบ และตรวจทานหนังสือราชการและเอกสารของทางราชการ
2. รับ-ส่ง เก็บ รวบรวมร่างและตอบโต้หนังสือราชการ
3. ปฏิบัติงานบริหารเกี่ยวกับการส่งกําลังบํารุง การประชาสัมพันธ์ การสวัสดิการ และงานธุรการทั้งปวง
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานราชการหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงานเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ แผนกจัดการกําลังพล กองกลาง กองบัญชาการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กองบัญชาการกองทัพไทย, งานบริการลูกค้า, งานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงานติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม