งานราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน - 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าพนักงานธุรการ

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 13,800 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี, สาขาวิชาการตลาด, สาขาวิชาการเลขานุการ, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร, สาขาวิชาการจัดการทั่วไป, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2. มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

ลักษณะงาน
1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ และงานบริการทั่วไป เช่น การรับส่งหนังสือราชการ ลงทะเบียน ร่างหนังสือ โต้ตอบหนังสือ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้
2. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีการปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานของทางราชการ
3. ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
4. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงานเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ยื่นหลักฐานการสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก เลขที่ ข1 306/2 ถนนสุวรรณศร ตำบลนครนายก อำเภอนครนายก จังหวัดนครนายก โทรศัพท์ 037-311-776 ได้ตั้งแต่วันที่ 23 - 29 พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร ได้ที่เว็บไซต์ https://nakhonnayok.mnre.go.th หัวข้อ ข่าวสารหน่วยงาน หัวข้อ ประกาศรับสมัครงาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobhai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, งานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงานติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม