งานราชการ กรมอนามัย รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

28/11/23   |   1.7k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 37,680 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
2. มีประสบการณ์การทํางานด้านการวางแผน และวางกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลไม่น้อยกว่า 8 ปี
3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี
4. มีความรู้ ความสามารถและทักษะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ลักษณะงาน
1. กําหนดกรอบและจัดทําแนวทางการพัฒนาระบบการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัย เสนอต่อ HR Cluster
2. ออกแบบเครื่องมือ/แบบรายงานการพัฒนาบุคคล เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนระบบการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัย
3. ชี้แจงการดําเนินงานตามกรอบและแนวทางให้กับ CHRO และผู้รับผิดชอบงาน HR
4. ร่วมดําเนินการพัฒนาศักยภาพหัวหน้างานของทุกหน่วยงาน ให้สามารถเป็นพี่เลี้ยงประจําหน่วยงานได้
5. ติดตาม กํากับ การดําเนินงานตามแนวทางที่กําหนด
6. ประเมินความสําเร็จของระบบการพัฒนาบุคลากรของทุกหน่วยงาน
7. ประเมินสมรรถนะบุคลากรเกี่ยวกับสมรรถนะหลักกรมอนามัย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทรัพยากรบุคคลเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการสื่อสารส่งเสริมความรอบรู้สู่สาธารณะ

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 50,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
2. มีประสบการณ์การทํางานด้านการวางแผน และวางกลยุทธ์ด้านการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านสื่อสาธารณะไม่น้อยกว่า 6 ปี
3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี
4. มีความรู้ ความสามารถและทักษะด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ลักษณะงาน

1. วิเคราะห์สถานการณ์ด้านข่าว ข้อมูลสุขภาพประจําวันและวางแผนการสื่อสารผ่านสื่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง
2. วางแผนและวางกลยุทธ์ด้านการสื่อสาร เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านสื่อสาธารณะและสื่อรูปแบบต่างๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
3. เฝ้าระวังและวิเคราะห์สถานการณ์ข้อมูลความเสี่ยงด้านสุขภาพ และพิจารณาดําเนินการสื่อสารตอบโต้ความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อภาพลักษณ์กรมอนามัยผ่านสื่อสาธารณะในรูปแบบต่างๆ
4. ศึกษา รวบรวมข้อมูลและประเมินผลการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพรายเดือน เพื่อดําเนินการจัดทําสรุปรายงานประจําปี

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงาน PR Marketing/งานสื่อสารการตลาดเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

3. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 37,680 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
2. มีประสบการณ์การทํางานด้านการจัดการความรู้ การวิจัยและนวัตกรรมการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพไม่น้อยกว่า 8 ปี
3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี
4. มีความรู้ ความสามารถและทักษะด้านการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ลักษณะงาน

1. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและถ่ายทอดสู่ภาคีเครือข่าย
2. ประสานความร่วมมือและผลักดันให้หน่วยงานภาคการศึกษา หน่วยบริการสุขภาพ สถานประกอบการ NGO และชุมชนจัดการปัจจัยแวดล้อมให้เป็นหน่วยงานรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Organization)
3. สนับสนุนเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะกําลังคน ให้สามารถขับเคลื่อนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่กําหนด
4. ให้คําแนะนํา ปรึกษาและผลักดันการดําเนินงานตามแผนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ และการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานบริการด้านการแพทย์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง https://person.anamai.moph.go.th หัวข้อ ดาวน์โหลดเอกสาร "พนักงานราชการ" และยื่นใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์และลงลายมือชื่อด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ในวันราชการ ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมอนามัย, งานทรัพยากรบุคคล, งาน pr marketing/งานสื่อสารการตลาด, งานบริการด้านการแพทย์ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม