งานราชการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 9 อัตรา

25/11/23   |   2.6k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มฟิสิกส์)

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางฟิสิกส์ประยุกต์ ทางฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ ทางฟิสิกส์เครื่องมือวัด ทางฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ ทางฟิสิกส์ประยุกต์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม ทางฟิสิกส์ประยุกต์-พลังงาน หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางฟิสิกส์การแพทย์

ลักษณะงาน
1. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานคําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านฟิสิกส์ โดยตรวจสอบทางเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ เพื่อเสนอความเห็นในการจดทะเบียนสิทธิบัตรให้ถูกต้องตามเทคนิควิชาการและข้อกําหนดกฎหมาย
2. จําแนกสัญลักษณ์การประดิษฐ์ของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านฟิสิกส์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ
3. ตรวจค้นข้อมูลด้านเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ด้านฟิสิกส์เพื่อประกอบการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทําความเห็นในการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
4. พิจารณาคําคัดค้านการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านฟิสิกส์ และจัดทําความเห็นเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาในการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มไฟฟ้าและดิจิทัล)

จำนวน: 3 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ทางวิศวกรรมโทรคมนาคมและเครือข่าย ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอบนิกส์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย ทางวิศวกรรมดิจิทัล ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ ทางวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางวิศวกรรมระบบสารสนเทศ ทางวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย ทางวิศวกรรมสารสนเทศ ทางวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ลักษณะงาน

1. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานคําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านไฟฟ้า โดยตรวจสอบทางเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ เพื่อเสนอความเห็นในการจดทะเบียนสิทธิบัตรให้ถูกต้องตามเทคนิควิชาการและข้อกําหนดกฎหมาย
2. จําแนกสัญลักษณ์การประดิษฐ์ของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านไฟฟ้า เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ
3. ตรวจค้นข้อมูลด้านเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ด้านไฟฟ้าเพื่อประกอบการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทําความเห็นในการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
4. พิจารณาคําคัดค้านการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านไฟฟ้า และจัดทําความเห็นเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาในการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานวิศวกรไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

3. นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มปิโตรเคมีและพอลิเมอร์)

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางเทคโนโลยีเคมี ทางเคมีอุตสาหกรรม ทางปิโตรเคมี ทางเทคโนโลยีปิโตรเคมี ทางปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ทางเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ ทางเทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์ ทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์

ลักษณะงาน

1. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานคําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ โดยตรวจสอบทางเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ เพื่อเสนอความเห็นในการจดทะเบียนสิทธิบัตรให้ถูกต้องตามเทคนิควิชาการและข้อกําหนดกฎหมาย
2. จําแนกสัญลักษณ์การประดิษฐ์ของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านปิโตรเคมีและพอลิเมอร์เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ
3. ตรวจค้นข้อมูลด้านเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ด้านปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทําความเห็นในการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
4. พิจารณาคําคัดค้านการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านปิโตรเคมีและพอลิเมอร์และจัดทําความเห็นเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาในการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

4. นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มออกแบบผลิตภัณฑ์ 2)

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 - 16,5000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางศิลปอุตสาหกรรม ทางออกแบบผลิตภัณฑ์ ทางออกแบบอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางการออกแบบ ทางออกแบบผลิตภัณฑ์ ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทางออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทางออกแบบอุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางการออกแบบ ทางออกแบบผลิตภัณฑ์ ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์

ลักษณะงาน

1. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานคําขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และตรวจสอบสาระสําคัญของการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามหลักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเสนอความเห็นในการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องตามเทคนิควิชาการและข้อกําหนดตามกฎหมาย
2. จําแนกสัญลักษณ์การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบเพื่อรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
3. ตรวจค้นข้อมูลด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อนํามาประกอบการวิเคราะห์ ตรวจสอบและจัดทําความเห็นในการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
4. พิจารณาคําคัดค้านการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์และจัดทําความเห็น และคําวินิจฉัยเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณารับจดทะเบียน

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานออกแบบผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

จำนวน: 3 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

ลักษณะงาน
1. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคําสั่งสําเร็จรูประบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
2. ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยําและทันสมัย
3. ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้องตรงตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน
4. เขียนชุดคําสั่งตามข้อกําหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานคอมพิวเตอร์/ไอทีเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมทรัพย์สินทางปัญญา, งานวิทยาศาสตร์, งานวิศวกรไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์, งานออกแบบผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์, งานคอมพิวเตอร์/ไอทีติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม