งานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 16 อัตรา

10/10/23   |   13.5k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม - 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เจ้าพนักงานธุรการ

จำนวน: 3 อัตรา

เงินเดือน: 13,800 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชาการจัดการสํานักงาน สาขาวิชาการธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล

ลักษณะงาน
ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบัญชี งานการเงิน และงานพัสดุ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิในทรัพย์สินของทางราชการ การดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารสําคัญของทางราชการ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ หลักฐานใบสําคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชีทํารายงาน การบัญชีรวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจ่ายประจําปี ทําหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานบัญชี, งานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงานเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. เจ้าหน้าที่ธุรการ

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 10,430 - 11,280 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาพณิชยการ สาขานิเทศศาสตร์ หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์หนังสือราชการ รับ-ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท จัดส่งหนังสือราชการ/เอกสารราชการ จัดเก็บและค้นหาหนังสือราชการ ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดพิมพ์ตรวจทานความถูกต้องของตัวเลขและหนังสือในการพิมพ์หนังสือราชการ บันทึกรายงาน ประกาศ คําสั่ง และแบบฟอร์มต่างๆ ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ การบันทึกข้อมูล การใช้โปรแกรม Microsoft Office และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานธุรการทั่วไปเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

จำนวน: 3 อัตรา

เงินเดือน: 11,280 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล รวบรวมข้อมูล และสถิติโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office งานพิมพ์หนังสือราชการและงานเอกสารต่างๆ ออกแบบและพัฒนา Website และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานป้อนข้อมูลเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

4. นิติกร

จำนวน: 3 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานด้านตอบหารือปัญหาข้อกฎหมาย งานด้านตรวจสอบร่างนิติกรรมสัญญาทุกประเภทของกรมส่งเสริมการเกษตร งานด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ งานด้านคดี คดีแพ่งหรือคดีปกครอง งานด้านนโยบายของผู้บริหาร งานด้านกฎหมายทั่วไป งานด้านการสอบสวนตรวจ-พิจารณา ดําเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ การร้องทุกข์หรืออุทธรณ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานกฎหมายเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

5. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

จำนวน: 3 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลักษณะงาน
ปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์ในการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชั่น การพัฒนาเว็บเซอร์วิสและเว็บไซต์ขององค์กร ให้คําปรึกษา แนะนํา ประสานงาน แก้ไขปัญหาระบบสารสนเทศภายในองค์กร รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการป้องกันการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลข่าวสารทางราชการ ให้คําแนะนํา อบรมเกี่ยวกับวิชาคอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ แก่บุคลากรในองค์กร ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานคอมพิวเตอร์/ไอที, งานวิศวกรคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

6. นักวิชาการคอมพิวเตอร์

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 19,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์

ลักษณะงาน
ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ กําหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ศึกษา วิเคราะห์ออกแบบเกี่ยวกับชุดคําสั่งระบบ ชุดคําสั่งประยุกต์ การจัดทําคู่มือการใช้คําสั่งต่างๆ กําหนดคุณลักษณะติดตั้งและใช้เครื่องมือชุดคําสั่ง สื่อสาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ รวมทั้งการดําเนินการเกี่ยวกับการกระทําผิดทางคอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การให้คําปรึกษาแนะนํา อบรมเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่หน่วยงานมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานคอมพิวเตอร์/ไอที, งานวิศวกรคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

7. เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

จำนวน: 2 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวโยธาหรือทางวิศวกรรมสํารวจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิสารสนเทศศาสตร์

ลักษณะงาน
ปฏิบัติเกี่ยวกับการทําแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารงานด้านต่างๆ โดยวิธีการทําแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง, งานวิศวกรโยธาเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 19 ตุลาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานป้อนข้อมูล, งานราชการ, หางานราชการ, กรมส่งเสริมการเกษตร, งานบัญชี, งานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงาน, งานธุรการทั่วไป, งานกฎหมาย, งานคอมพิวเตอร์/ไอที, งานวิศวกรคอมพิวเตอร์, งานภูมิศาสตร์/แผนที่/gis/ผังเมือง, งานวิศวกรโยธาติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม