งานราชการ กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

งานราชการ กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา
26/01/23   |   1.4k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม - 31 มกราคม พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักกิจกรรมบำบัด

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 19,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชากายภาพบําบัดทางกิจกรรมบําบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบําบัด

ลักษณะงาน
1. คัดกรอง ตรวจประเมิน และวิเคราะห์ปัญหาของประชาชนที่มีความบกพร่อง หรือพิการทางด้านร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้ และการพัฒนาเกี่ยวกับเด็ก ตามมาตรฐานวิชาชีพกิจกรรมบําบัด เพื่อนําไปวางแผนในการส่งเสริม ป้องกัน บําบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ
2. ส่งเสริม ป้องกัน บําบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพประชาชนผู้ที่มีความบกพร่อง หรือพิการ-ทางด้านร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้และการพัฒนาเกี่ยวกับเด็ก ตามมาตรฐานวิชาชีพกิจกรรมบําบัด เพื่อพัฒนาทักษะในการทํากิจกรรมการดําเนินชีวิต
3. ออกแบบ ประดิษฐ์ ดัดแปลง ประยุกต์ใช้อุปกรณ์เครื่องช่วย เครื่องดาม สภาพที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมของผู้ที่มีความบกพร่องหรือพิการทางด้านร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้และการพัฒนาเกี่ยวกับเด็ก ตามมาตรฐานวิชาชีพกิจกรรมบําบัด เพื่อให้บุคคลดําเนินชีวิตได้ตามศักยภาพ สามารถพึ่งพาตนเอง และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัว ชุมชนและสังคม
4. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สํารวจ วิจัย รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านกิจกรรมบําบัด
5. จัดทําบทความ เอกสารทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ให้เข้าใจงานด้านกิจกรรมบําบัด

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานบริการด้านการแพทย์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี ต่อจากอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ลักษณะงาน

1. รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาล และสถานการณ์เศรษฐกิจการเมืองและสังคมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนํามาสรุปเสนอประกอบการกําหนดนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง
2. รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกําหนดแผนการปฏิบัติงานหรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้
3. วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทําแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
4. สํารวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับการจัดทําแผนงานหรือกําหนดยุทธศาสตร์
 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานนักวิจัย/วิเคราะห์ (เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ธนาคาร)เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา 47 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 09.00 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น.)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมสุขภาพจิต, งานบริการด้านการแพทย์, งานนักวิจัย/วิเคราะห์ (เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ธนาคาร)ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม