งานราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา

งานราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา
28/02/23   |   7.4k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักวิชาการแรงงาน

จำนวน: 7 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

ลักษณะงาน
1. รวบรวมข้อมูล และศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงาน การคุ้มครองแรงงานนอกระบบ แรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน และมาตรฐานแรงงาน รวมทั้ง ติดตามสถานการณ์การเคลื่อนไหวด้านแรงงาน 
2. ปฏิบัติภารกิจการส่งเสริมงานด้านคุ้มครองแรงงาน คุ้มครองแรงงานนอกระบบ แรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการแรงงาน ความปลอดภัยในการทํางาน และมาตรฐานแรงงาน
3. ให้คําปรึกษา แนะนํา และตอบข้อหารือในเบื้องต้นแก่นายจ้าง ลูกจ้าง ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน คุ้มครองแรงงานนอกระบบ แรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัยในการทํางานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทําทะเบียน ประมวลข้อมูล และรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารแรงงาน
5. บันทึกผลการปฏิบัติงานลงในคอมพิวเตอร์ระบบ Online

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานทรัพยากรบุคคลเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. นักวิชาการเงินและบัญชี

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สมัครต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจทางการบัญชี ทางการเงิน หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ลักษณะงาน

1. ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี งบประมาณ และพัสดุ
2. ตรวจสอบ วิเคราะห์รายงานทางการเงินของหน่วยงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค
3. ประสานงาน รวบรวม และติดตามข้อมูลการเบิกจ่ายของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานการเงิน/ธนาคาร, งานบัญชีเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

3. เจ้าหน้าที่ธุรการ

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 13,800 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา

ลักษณะงาน

1. งานธุรการ งานสารบรรณ เช่น รับ - ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง รวมรวมข้อมูลและสถิติดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่ออํานวยความสะดวก
2. งานบันทึกข้อมูล และพิมพ์หนังสือราชการ
3. งานการเงินบัญชี และพัสดุเบื้องต้น

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงานเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

4. ครูพี่เลี้ยง

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 11,280 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา

ลักษณะงาน

1. งานเลี้ยงดูเด็ก
2. จัดทําแผนการสอน และแผนการจัดประสบการณ์ตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ  
3. จัดทําสื่อประกอบการเรียนการสอน และดําเนินการจัดประสบการณ์ของเด็ก

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานพี่เลี้ยงเด็กเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึง วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://labour.thaijobjob.com หัวข้อ "การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป"

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, งานทรัพยากรบุคคล, งานการเงิน/ธนาคาร, งานบัญชี, งานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงาน, งานพี่เลี้ยงเด็กติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม