งานราชการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

05/02/23   |   5.7k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักประชาสัมพันธ์

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงาน
1. การดําเนินการประชาสัมพันธ์โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ และสรุปผลเพื่อเป็นข้อมูลในการดําเนินการประชาสัมพันธ์
2. ศึกษา วิเคราะห์ และดําเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. วางแผนและบริหารจัดการสื่อสําหรับการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ติดตามตรวจสอบและรวบรวมประเด็นข่าวสารประจําวันที่เกี่ยวข้องกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงาน PR Marketing/งานสื่อสารการตลาดเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. นักวิชาการพาณิชย์

จำนวน: 2 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้วทุกสาขาวิชา

ลักษณะงาน

1. ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กฎหมายว่าด้วยความลับทางการค้า กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า กฎหมาอยว่าด้วยลิขสิทธิ์ กฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ดําเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองและปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. ดําเนินงานด้านเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ให้แก่ผู้ประกอบการ นักประดิษฐ์ นักวิจัย รวมถึงประชาชนทั่วไป ผ่านการบริหารจัดการศูนย์ให้คําปรึกษาทรัพย์สินทางปัญญา (IPAC) แบบครบวงจร
4. ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์การบริหารจัดการระบบตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงานเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์

จำนวน: 2 อัตรา

เงินเดือน: 19,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

ลักษณะงาน

1. บริหารจัดการ วางแผน และควบคุมการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ รวมทั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของกรม
2. บริหารและบํารุงรักษาเครือข่ายให้ครอบคลุมผ่านระบบเครือข่ายสื่อต่างๆ
3. ควบคุม ดูแล และบํารุงรักษา รวมถึงการสํารองและกู้คืนข้อมูลระบบงานและฐานข้อมูลทุกระบบ ให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ให้บริการเชื่อมโยงควบคุม กํากับ ดูแลบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศพื้นฐาน

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานคอมพิวเตอร์/ไอที,งานวิศวกรคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 8.30 น. ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 24.00 น. ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://ipthailand.thaijobjob.com หรือ http://www.ipthailand.go.th หัวข้อ “รับสมัครงานกรมทรัพย์สินทางปัญญา”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมทรัพย์สินทางปัญญา, งาน pr marketing/งานสื่อสารการตลาด, งานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงาน, งานคอมพิวเตอร์/ไอที, งานวิศวกรคอมพิวเตอร์



ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม