งานราชการ กรมที่ดิน รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 166 อัตรา

งานราชการ กรมที่ดิน รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 166 อัตรา
22/03/23   |   12.6k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 166 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม - 30 มีนาคม พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

จำนวน: 15 อัตรา

เงินเดือน: 11,500 - 12,650 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
2. ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงาน
ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียนร่างหนังสือโต้ตอบจัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดําเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงานเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน

จำนวน: 50 อัตรา

เงินเดือน: 9,400 - 10,340 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาก่อสร้าง ทางช่างสํารวจ ทางช่างโยธา หรือทางช่างก่อสร้าง

ลักษณะงาน

ดําเนินการสํารวจ รังวัด เพื่อทําแผนที่ ในการออกเอกสารสิทธิ การสอบเขต การแบ่งโฉนด การรวมโฉนด    การพิสูจน์สวบสวนการทําประโยชน์ในที่ดิน การออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงประทานบัตร และการรังวัดทําแผนที่ประเภทอื่นๆ

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานก่อสร้างสถาปัตยกรรมเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

3. นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน

จำนวน: 100 อัตรา

เงินเดือน: 10,840 - 12,650 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิค    วิศวกรรมสํารวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา      สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

ลักษณะงาน

1. ดําเนินการสํารวจ รังวัด เพื่อทําแผนที่ ในการออกเอกสารสิทธิ การสอบเขตการแบ่งโฉนด การรวมโฉนด การพิสูจน์สวบสวนการทําประโยชน์ในที่ดิน การออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงประทานบัตร และการรังวัดทําแผนที่ประเภทอื่นๆ
2. รังวัดเพื่อสร้างหมุดบังคับภาพทางราบ เช่น การวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่(TRAVERSE) การรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม (SATELLTE POSITIONNING) จัดสร้างหรือปรับปรุงระวางแผนที่ ตรวจสอบและรับรองผลการรังวัด จัดทําบัญชีควบคุมการสร้างและการใช้ระวางแผนที่เพื่อนําไปใช้ในการออกเอกสารสิทธิ

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานช่างเทคนิคเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

4. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 11,500 - 12,650

คุณสมบัติผู้สมัคร
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบช่างกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร

ลักษณะงาน

ดําเนินการตรวจสอบ บํารุงรักษา ซ่อมแซมแก้ไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะเครื่องมือ อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้พร้อมใช้อยู่เสมอ

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานช่างเทคนิคเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ กรมที่ดิน http://www.dol.go.th หัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ" หรือ https://dol.thaijobjob.com

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมที่ดิน, งานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงาน, งานก่อสร้างสถาปัตยกรรม, งานช่างเทคนิคติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม