งานราชการ กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา

งานราชการ กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา
05/11/22   |   2k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นายช่างสำรวจ

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 13,800 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับทางช่างสํารวจ การสํารวจเพื่อหาระยะ ระดับ มุมลักษณะและขนาดของภูมิประเทศ การหาค่าพิกัดของจุดตําแหน่งต่างๆ การทําบันทึกข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการสํารวจ การทําแผนที่แบบต่างๆ โดยอาศัยข้อมูลจากการสํารวจ การสํารวจและคํานวณราคาที่ดิน ทรัพย์สิน เพื่องานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. ช่างสำรวจ

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 11,280 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาก่อสร้าง

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับทางช่างสํารวจ การสํารวจเพื่อหาระยะ ระดับ มุมลักษณะและขนาดของภูมิประเทศ การหาค่าพิกัดของจุดตําแหน่งต่างๆ การทําบันทึกข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการสํารวจ การทําแผนที่แบบต่างๆ โดยอาศัยข้อมูลจากการสํารวจ การสํารวจและคํานวณราคาที่ดิน ทรัพย์สิน เพื่องานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

3. ช่างศิลป์

จำนวน: 2 อัตรา

เงินเดือน: 11,280 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาศิลปกรรม

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทางด้านช่างศิลป์ เช่น การช่วย การร่างและออกแบบทั่วไปในการจัดทําภาพฉากการประดิษฐ์ตัวอักษร และการตกแต่งอาคารสถานที่ เขียนภาพ เขียนตัวอักษร ปั้นภาพและจําลองแบบพิมพ์ เขียนแผนภูมิแสดงข้อมูลทางสถิติ วางรูปเล่ม ให้ถูกต้องตามรายละเอียดทางวิชาการต่างๆ เพื่อประกอบคําบรรยาย การจัดทําหนังสือ จัดเอกสาร เผยแพร่แการจัดทําแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์และแผ่นภาพ ในการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

4. ช่างก่อสร้าง

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 11,280 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาก่อสร้าง

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานเบื้องต้นทางช่างก่อสร้าง ซึ่งได้แก่ งานช่างสํารวจ งานช่างรังวัด งานช่างเขียนแบบ และงานช่างก่อสร้าง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบด้านช่างก่อสร้าง การคํานวณแบบด้านช่างก่อสร้าง การควบคุมการก่อสร้าง การวางโครงการก่อสร้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

5. นายช่างไฟฟ้า

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 13,800 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานทางช่างไฟฟ้า ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง และบํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า คํานวณราคาและประมาณราคาในการดําเนินงาน ดังกล่าว จัดเก็บรักษา เบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น หรือตําแหน่งที่ปฏิบัติงานบริหารด้านช่างไฟฟ้า ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง แผนก และผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/คอมพิวเตอร์/สื่อสารเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

6. นักวิชาการตลาด

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสํานักงานและการบริหารราชการทั่วไป การศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลสถิติ การรายงาน วางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีต่างๆ 
การเตรียมการสําหรับการประชุม จดบันทึกและเรียบเรียง รายงานการประชุมทางวิชาการ การติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม หรือผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม และบริหารงานหลายด้าน เช่น การศึกษา วิเคราะห์ ประเมินสถานภาพของพิพิธภัณฑ์ รวมถึงคน สถานที่ การเข้าชม การจอดรถยนต์ การหารายได้เข้าสู่พิพิธภัณฑ์ และนําเสนอจุดขาย ติดต่อประสานหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมบอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งการตลาด, วิจัย/วิเคราะห์ (เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร)เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

7. นักวิชาการทรัพยากรธรณี

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อการกําหนดพื้นที่ การสงวน อนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณี ด้านธรณีวิทยาทรัพยากรธรณี ซากดึกดําบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย การดําเนินการเกี่ยวกับการกํากับดูแล ส่งเสริม ติดตามตรวจสอบ การประกอบกิจการเกี่ยวกับแร่ และทรัพยากรธรณีอื่น การอนุญาตอาชญาบัตร ประทานบัตรหรือใบอนุญาตต่างๆ ตามกฎหมายเกี่ยวกับแร่ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การดําเนินการเกี่ยวกับของกลาง การเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งวิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา, วิจัย/วิเคราะห์ (เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร)เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

8. วิศวกรโยธา

จำนวน: 2 อัตรา

เงินเดือน: 19,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.)

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับทางวิศวกรรมโยธา การออกแบบและคํานวณด้านวิศวกรรมโยธา การค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย ทดสอบ หาข้อมูลและสถิติต่างๆ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงานวิศวกรรมโยธา การวางโครงการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมโยธา การให้คําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานในสาขาวิศวกรรมโยธา ซึ่งต้องมีลักษณะขนาด หรืออยู่ในประเภทตามที่กําหนดไว้สําหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งวิศวกรโยธา/ก่อสร้าง, โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ถึง 11 พฤศจิกายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://dmr.thaijobjob.com

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมทรัพยากรธรณี, โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา, ศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพ, ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/คอมพิวเตอร์/สื่อสาร, การตลาด, วิทยาศาสตร์/lab/วิจัยพัฒนา, วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง, วิจัย/วิเคราะห์ (เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร)ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม