งานราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 168 อัตรา

งานราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 168 อัตรา
11/04/23   |   25.3k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 168 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 24 เมษายน พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ

จำนวน: 89 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ต้องมีอายุไม่เกินสามสิบห้าปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร 
2. ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (ทั้งนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ จะต้องศึกษาสําเร็จวิชากฎหมายไทยอย่างน้อย 2 วิชา คือ ประมวลกฎหมายอาญาครบทุกลักษณะ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครบทุกลักษณะ หรือได้รับปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.(ตร.)) จากโรงเรียนนายร้อยตํารวจ
3. เคยผ่านงานปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย หรือการปราบปราม หรือการสืบสวน หรือการสอบสวน หรืองานตรวจสอบประวัติพฤติการณ์บุคคล ที่ควบคุมการปฏิบัติงานโดยหน่วยงานของรัฐ หรือเคยผ่านงานบริหารระบบการรักษาความปลอดภัย หรือเคยผ่านงานธุรการของศาลยุติธรรม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีทักษะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง

ลักษณะงาน
1. ปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยบุคคลและทรัพย์สินในบริเวณศาลและอาคารสถานที่ของศาลยุติธรรมและสํานักงานศาลยุติธรรม รวมถึงการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดในบริเวณศาลและอาคารสถานที่ของศาลยุติธรรมและสํานักงานศาลยุติธรรม
2. รักษาความปลอดภัยและคุ้มครองข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พนักงานและลูกจ้างของศาลและสํานักงานศาลยุติธรรมซึ่งกระทําการตามหน้าที่ หรือเพราะเหตุที่จะกระทําการตามหน้าที่ รวมทั้งอาคารสถานที่และทรัพย์สินของศาลยุติธรรมและสํานักงานศาลยุติธรรม
3. ปฏิบัติตามคําสั่งศาลในการแจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจจับผู้ต้องหาหรือจําเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยศาลแล้วหนีหรือจะหลบหนี หรือถ้ามีเหตุจําเป็นที่ไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจได้ทันท่วงที ก็ให้มีอํานาจจับผู้ต้องหาหรือจําเลยนั้น
 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานกฎหมายเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. เจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติงาน

จำนวน: 79 อัตรา

เงินเดือน: 9,400 - 12,650 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ต้องมีอายุไม่เกินยี่สิบเจ็ดปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา หรือได้รับประกาศนียบัตรจากโรงเรียนนายสิบตํารวจ โรงเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนชุมพลทหารเรือหรือเทียบเท่า ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

ลักษณะงาน

1. ปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยบุคคลและทรัพย์สิน ในบริเวณศาลและอาคารสถานที่ของสํานักงานศาลยุติธรรม รวมถึงการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดในบริเวณศาลและอาคารสถานที่ของสํานักงานศาลยุติธรรม
2. ดําเนินการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามคําสั่งศาลในการแจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจจับผู้ต้องหาหรือจําเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยศาลแล้วหนีหรือจะหลบหนี หรือถ้ามีเหตุจําเป็นที่ไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจได้ทันท่วงที ก็ให้มีอํานาจจับผู้ต้องหาหรือจําเลยนั้นตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ร่วมปฏิบัติการพิเศษหรือทางยุทธวิธี ค้น จับและเข้าควบคุมบุคคล สถานที่ วัตถุสิ่งของ ถอดรหัสสัญญาณและแปลความ สร้างและพัฒนาอุปกรณ์/เครื่องมือการสืบสวนหรือข่าวลับเพื่อใช้ในการติดตามจับกุมผู้ต้องหาหรือจําเลยตามหมายศาล

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานกฎหมายเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 ถึงวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://op.thaijobjob.com

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, สำนักงานศาลยุติธรรม, งานกฎหมายติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม