งานราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 22 อัตรา

24/10/23   |   1.4k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

จำนวน: 20 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจทางการบัญชี
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าภายในวันปิดรับสมัคร

ลักษณะงาน
1. ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีความยุ่งยากน้อยเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มาตรฐานการสอบบัญชี และหลักปฏิบัติการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมคุณภาพสําหรับสํานักงานที่ให้บริการด้านการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงิน และงานให้ความเชื่อมันอื่น ตลอดจนบริการเกี่ยวเนื่อง
2. จัดทํากระดาษทําการ ร่างรายงานการสอบบัญชี และงบการเงินเสนอผู้สอบบัญชี เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีและเป็นข้อมูลประกอบการแสดงความเห็นต่องบการเงิน
3. วางรูปแบบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม่ และวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้มีรูปแบบบัญชีที่เหมาะสมกับประเภทการดําเนินธุรกิจ และการบันทึกบัญชีได้ถูกต้องตามระเบียบที่กําหนด รวมทั้งการบันทึกข้อมูลตามระบบงานและประมวลผลข้อมูลการปฏิบัติงานตามกระบวนการ ตรวจสอบบัญชี ประมวลผลข้อมูลภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อจัดทําเป็นรายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงินรายจังหวัดใช้โปรแกรมช่วยตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็น IT Provider แนะนําการใช้โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท และโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานตรวจสอบบัญชีเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. นักทรัพยากรบุคคล

จำนวน: 2 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าภายในวันปิดรับสมัคร  

ลักษณะงาน

1. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการวางระบบ การจัดทํามาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ หรือของส่วนราชการ
2. ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล                 
3. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการกําหนดความต้องการและความจําเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตร และการถ่ายทอดความรู้ การจัดสรรทุน การศึกษา และการดูแลนักเรียนทุนและบุคลากรภาครัฐในต่างประเทศ รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ และแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทรัพยากรบุคคลเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวและตําแหน่งเดียวเท่านั้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, งานตรวจสอบบัญชี, งานทรัพยากรบุคคลติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม