งานราชการ กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 7 อัตรา

27/07/23   |   2.1k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

จำนวน: 2 อัตรา

เงินเดือน: 18,020 - 19,830 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับปริญญาสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
2. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา

ลักษณะงาน
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ที่เป็นหรืออาจเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ เช่น โรคไข้หวัดนก พิษสุนัขบ้า เลปโตสไปโรสิส เมลิออย ไข้หูดับ รวมทั้งโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในประเทศ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ไวรัสนิปาห์ และอีโบลา
2. ศึกษา วิจัย พัฒนาระบบเฝ้าระวังและสอบสวนโรค รวมทั้งการพัฒนามาตรฐาน งานวิชาการสัตวแพทย์ด้านป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานสัตวแพทย์/สัตวบาลเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

จำนวน: 4 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค
2. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค

ลักษณะงาน

1. ปฏิบัติงานด้านรังสีการแพทย์ขั้นพื้นฐานในการตรวจวินิจฉัย หรือการรักษาทางรังสีวิทยาและตรวจสอบคุณภาพของงานตามมาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิค เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการตรวจรักษาที่ถูกต้อง เหมาะสม
2. ช่วยปฏิบัติงาน จัดระบบบริหารงานด้านเทคนิคและเครื่องมือด้านใดด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ตามบทบาทรังสีเทคนิค เพื่อพัฒนางานด้านรังสีการแพทย์ และสาธารณสุข

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานบริการด้านการแพทย์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

3. เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 10,840 - 11,930 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งศึกษาต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือศึกษาต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางเทคนิคเภสัชกรรม

ลักษณะงาน

1. ให้บริการในงานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภคขั้นพื้นฐาน แก่ผู้ใช้บริการภายใต้การควบคุมกํากับของเภสัชกร เพื่อการบริการอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน
2. ดูแล บํารุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐาน

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานเภสัชกรเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์น็ต ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 57 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://ddc.thaijobjob.com หัวข้อ "ข้าราชการ" > "ปี 2566" > "รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนั้นๆ สังกัดกรมควบคุมโรค" > "สมัครสอบ"

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมควบคุมโรค, สัตวแพทย์/สัตวบาล, งานบริการด้านการแพทย์, เภสัชกรติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม