งานราชการ กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

04/02/23   |   3.6k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 13,800 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือสาขาพาณิชยการ
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีทักษะในการนําภาษาอังกฤษมาใช้งาน

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติค่อนข้างยากเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ หลักฐานใบสําคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ทํารายงาน การบัญชีรวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอ จัดตั้งงบประมาณ รายรับรายจ่ายประจําปี ทําหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรร งบประมาณรายจ่าย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หน้าที่ความรับผิดชอบหลักปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถในการทํางาน ปฏิบัติด้านการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งพนักงานงานงานบัญชี, งานการเงิน/ธนาคารเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. ผู้ช่วยพยาบาล

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 11,280 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือเทียบเท่า

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลที่เกี่ยวกับการให้บริการทางการพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วยทางร่างกายหรือจิตใจที่มีอาการในระยะไม่รุนแรงหรือไม่เป็นอันตราย ตามแผนการพยาบาลที่กําหนดไว้ในด้านการรักษาพยาบาลด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการควบคุมป้องกันโรค ด้านการฟื้นฟูสมรรณภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งพนักงานงานพยาบาลเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

3. ผู้ช่วยทันตแพทย์

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 11,280 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตร 1 ปี

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการช่วยเหลือ 
การปฏิบัติงานของทันตแพทย์ในการทําหัตถการต่างๆ โดยอํานวยความสะดวกตลอดระยะเวลาที่ให้บริการผู้ป่วยที่มารักษาโรคทางช่องปากต่างๆ เช่น การอุดฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน ขูดหินน้ำลาย เป็นต้น จัดเตรียมและบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ และเวชภัณฑ์ต่างๆ ในกิจกรรมทันตสาธารณสุขตามคําสั่ง หรือภายใต้ การควบคุมของทันตแพทย์ ให้คําปรึกษาแนะนําและเผยแพร่ด้านการรักษาความความสะอาดและสุขภาพของฟันและช่องปากแก่ผู้รับบริการจัดการ ทํารายงานและสถิติทางทันตสาธารณสุข และปฏิบัติงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งพนักงานงานผู้ช่วยทางการแพทย์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร์และแผนงาน สถาบันประสาทวิทยา อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น.)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมการแพทย์, งานบัญชี, พยาบาล, ผู้ช่วยทางการแพทย์, งานการเงิน/ธนาคารติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม